Aquapark: Známe nabídkové ceny z 1. zadávacího řízení (2022). Město zbytečně ztratilo půl roku

Bublifuk přináší informace o cenových nabídkách, které předložili uchazeči v rámci prvního zadávacího řízení na dříve plánovanou variantu rekonstrukce příbramského aquaparku. Toto první zadávací řízení probíhalo od března do září 2022; následně bylo po uplynutí lhůty pro podávání nabídek zrušeno kvůli námitkám jednoho ze zájemců o zakázku.

Do ledna 2023 poté probíhalo druhé zadávací řízení, které bylo taktéž zrušeno, protože jediný účastník překročil limitní cenu. Nejnověji v květnu 2023 město rozhodlo o prověření jiné cesty k zachování bazénu v Příbrami. Zajímalo mě, jaké cenové nabídky předložili dva uchazeči v rámci prvního zadávacího řízení. O mých zjištěních i o trochu krkolomné cestě k příslušným informacím se dočtete v aktuálním textu.

Z odpovědi, kterou jsem aktuálně obdržel od města, vyplývají následující informace o nabídkových cenách:

 • METROSTAV DIZ + OHLA ŽS – 407 315 232 Kč bez DPH
 • PKS stavby a.s. – 376 592 947 Kč bez DPH

Je tedy zřejmé, že již v „prvním kole“ byla významně překročena limitní cena ve výši 350 mil. Kč bez DPH. Zároveň na základě těchto nabídek bylo k dispozici určité tržní ocenění investičních nákladů.

Než objasním onen ztracený půlrok, zmíněném v titulku, nejdříve krátký úvod.

Zákon o zadávání veřejných zakázek mj. stanoví: „Zadavatel nesmí otevřít nabídku před uplynutím lhůty pro podání nabídek.“ Otevírání nabídek po uplynutí lhůty zákon nezakazuje.

Uvedená lhůta v případě prvního zadávacího řízení uplynula dne 2. 9. 2022.

Přesto nikdy poté, až do podání a vypořádání mé žádosti o informace, nebyly nabídky dešifrovány (otevřeny).

Informace nemáme

Když jsem město Příbram požádal o příslušné cenové nabídky, obdržel jsem nejdříve tuto odpověď:

Jak je uvedeno v rozhodnutí o zrušení [zadávacího řízení], nabídky nebyly otevřeny, tento údaj nemá zadavatel k dispozici.

Poté jsem předložil žádost s doprovodnou argumentací (žádosti o informace není obecně nutno zdůvodňovat). Město Příbram odmítlo informaci poskytnout, s odkazem na ustanovení § 11b infozákona.

Toto ustanovení praví: „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má […].

Zdůvodnění města bylo následující:

Povinný subjekt nepopírá žadatelovo ústavní právo na informace. Toto však nesmí nutit povinný subjekt porušovat další zákonné povinnosti. Povinný subjekt jako zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku s názvem „Celková rekonstrukce a modernizace Aquaparku Příbram“. Proces zadání zakázky je regulován zvláštním právním předpisem, zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění. V zákonné lhůtě obdržel zadavatel námitku účastníka, a jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušil, aniž by podané nabídky byly otevřeny (resp. dešifrovány).

Nabídky se v daném řízení podávají elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje – je tedy vidět, kdo nabídku podal, ale její obsah nelze zobrazit. Povinný subjekt je názoru, že dešifrování nabídek mimo striktní procesní pravidla zadávacího řízení ani není možné. Po zrušení zadávacího řízení je toto ukončené. Žádný právní předpis neukládá zadavateli povinnost podané nabídky dešifrovat, pokud je zadávací řízení zrušeno. Naopak pro účely případného následného přezkumu postupu zadavatele je povinnost uchovat dokumentaci k zakázce po stanovenou lhůtu.

Povinný subjekt je názoru, že nabídky je nutné archivovat ve stavu, jak byly podány a jak je uvedeno v dokumentaci k zakázce. Navíc zrušením zakázky nedojde k realizaci akce a vynaložení veřejných prostředků. Dle názoru povinného subjektu tedy povinnost požadovanou informaci mít nevyplývá povinnému subjektu ze zákona, požadavek na poskytnutí této informace nemůže být uspokojen.

Proti tomuto odmítnutí jsem se odvolal, neboť nebyl dán žádný zákonný důvod pro odepření informací.

Jen krátká vsuvka: Uvažme pro srovnání (s přihlédnutím k výše uvedenému ustanovení zákona) situaci, kdy by cenové nabídky byly podány „postaru“ v tištěné podobě v obálkách, které by zůstaly bez otevření uloženy někde v šuplíku. Informaci by město zjevně mělo, pouze by se s ní neseznámilo.

Krajský úřad mému odvolání vyhověl a nařídil městu Příbram požadované informace poskytnout.

Ztracený půlrok

A nyní k onomu promarněnému půlroku.

V samotné zadávací dokumentaci je uvedeno, že „[c]enová část dopisu nabídky bude Zadavatelem otevřena až po vyhodnocení všech nabídek v kritériích Zkušenosti klíčového personálu a Vlastnosti a schopnosti Zástupce zhotovitele.“ (K tomuto vyhodnocení kritérií nedošlo.)

Jenže vzhledem k tomu, že při druhém zadávacím řízení otevřelo město cenovou část nabídky už předem (bez vyhodnocení technických kritérií), lze dovozovat, že nic nebránilo totožnému postupu ani při prvním zadávacím řízení.

(Doufejme, že v budoucím výběrovém řízení s novou verzí rekonstrukce/novostavby bude mít otevření cenových nabídek „přednost“ před technickými kritérii i přímo v zadávací dokumentaci.)

Pokud by město už v září 2022 vědělo, že obě cenové nabídky překročily limit, mohlo by už tehdy – nikoli až v březnu 2023 – začít uvažovat nad jiným postupem směrem k záchraně a modernizaci či novostavbě příbramského bazénu.

Půl roku se může jevit jako zanedbatelná doba při běžných investičních akcích – ovšem nikoli v případě aquaparku, kdy jsou občané pravidelně informováni o závadách nebo o krizových scénářích budoucího provozu. Samotné vedení města v minulosti naznačovalo, že v případě rekonstrukce aquaparku jde i o čas.

Proč se tedy město už dávno samo od sebe „nepodívalo“ na informaci, ke které se (ač po určitých peripetiích) dopracoval běžný občan?

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Komentáře:

 1. “Pokud by město už v září 2022 vědělo, že obě cenové nabídky překročily limit, mohlo by už tehdy – nikoli až v březnu 2023 – začít uvažovat nad jiným postupem směrem k záchraně a modernizaci či novostavbě příbramského bazénu.”

  A kdy přesně v září mohli vědět cenu?
  22 a 23.9.2022 byly volby do zastupitelstva. To by mohla být nepěkná informace k hlavnímu volebnímu programu vládní strany z jejich stránek ano Příbram.cz:

  Aquapark
  V době, kdy tvoříme tento program, probíhá veřejná zakázka na zhotovitele díla. V květnu roku 2020 rozhodlo zastupitelstvo o změně projektu aquaparku z varianty maximalistické na variantu pragmatickou. Zároveň byl stanoven cenový strop 350 milionů korun. Za celou dobu, co se o rekonstrukci bazénu mluví, jsme nebyli blíže jejímu zahájení. Je reálné s ní začít ještě letos.

 2. V prvním zadávacím řízení mohli teoreticky cenu vědět (nejdříve) dne 2. září 2022, kdy uplynula lhůta pro podávání nabídek.
  Pro srovnání, v druhém zadávacím řízení, které skončilo 3. ledna 2023, byly elektronické nabídky dešifrovány – to znamená otevřeny, ale ne nutně zobrazeny/prohlédnuty – týž den.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.