Budoucnost příbramského bazénu: Město zadalo urbanistickou analýzu tř. Osvobození

Rada města Příbram schválila 30. října 2023 v souvislosti se zvažovanou výstavbou nového krytého bazénu (v prostoru dnešního venkovního bazénu) přímé zadání urbanistické analýzy prostoru třídy Osvobození. Prostor analýzy je konkrétně vymezen ulicí Legionářů, gymnáziem, železniční tratí a aquaparkem. Podrobnosti včetně základního rozsahu analýzy dle schválené nabídky přinášíme v tomto článku.

Cílem analýzy, která byla zadána architektonickému studiu ARCHUM architekti, je „kompoziční zhodnocení prostoru s důrazem na stanovení základních principů možného budoucího rozvoje“. Součástí analýzy má být „zhodnocení možnosti výstavby městského krytého bazénu v tomto prostoru“ a také „zhodnocení alternativní lokality při Brodské ulici“.

Analýza má obsahovat čtyři okruhy:

  • celoměstský kontext a širší souvislosti,
  • porovnání s variantním umístěním u Brodské ulice,
  • kompoziční analýzu lokality vč. dopravních vazeb,
  • stanovení principů pro budoucí rozvoj.

Lhůta pro zpracování analýzy činí 2 měsíce (zatím nebyla zveřejněna smlouva).

V doprovodném sdělení, které společně se zadáním analýzy poskytl městský úřad, se uvádí: „Zpracování urbanistické analýzy jako podkladového materiálu pro další posouzení a rozhodování ohledně postupu zpracování zakázky Novostavba, resp. rekonstrukce a modernizace bazénu. Ing. arch. Josef Tlustý oslovil 3 společnosti za účelem podání cenových nabídek. Po obdržení nabídek byl předložen materiál do Rady města k odsouhlasení nejlevnější nabídky od společnosti ARCHUM architekti s.r.o. V současné době se zpracovává smlouva.

Hodnota zakázky (analýzy) činí 295.000 Kč bez DPH. Přímé zadání je v daném případě (hodnota zakázky do 500.000 Kč bez DPH) možné na základě výjimky starosty nebo Rady města. Dle podkladového dokumentu k zakázce bylo přímé zadání zdůvodněno výhodností nabídky a stavem časové tísně.

Ohlédnutí do nedávné minulosti

V souvislosti s bazénem se ještě můžeme podívat do nedávné minulosti. Poté, co v prvním čtvrtletí 2023 i napodruhé ztroskotala snaha vedení města vysoutěžit zakázku na rekonstrukci bazénu v dříve plánované podobě (předložené nabídky opakovaně překročily cenový limit), vypracoval projektový tým pod vedením SZM Příbram obsáhlou dokumentaci ke stávajícímu stavu a k možným budoucím řešením.

Na základě těchto podkladů uložilo příbramské zastupitelstvo v květnu 2023 Radě města Příbram „rozpracovat variantu G, a to ve smyslu důvodové zprávy a příloh předkládaného materiálu.

Podstata varianty G je shrnuta níže. (Další podrobnosti k této variantě i k dalším variantám jsou k dispozici prostřednictvím výše uvedeného odkazu.) Doplňme, že zatím nebylo žádným závazným způsobem rozhodnuto o tom, jakou podobu a rozsah bude rekonstrukce nebo novostavba bazénu mít.

V září 2023 byla na základě tohoto zadání příbramskému zastupitelstvu předložena tzv. studie proveditelnosti, kterou vypracovalo architektonické studio Karnet architekti. K této studii se tehdy kriticky vyjádřili M. Škodová a M. Profant, členové Výboru pro územní plánování.

Zastupitelstvo následně schválilo „předložený materiál jako podklad pro vypracování komplexní studie proveditelnosti nového bazénu“ a uložilo Radě města tuto studii proveditelnosti zadat. Lze usuzovat, že výše zmíněna urbanistická analýza může být jedním z prvků této komplexní studie.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.