Fantova louka: Nové dějství

V první polovině listopadu 2022 se odehrálo několik událostí, které souvisejí s Fantovou loukou v Příbrami a s (ne)možností zástavby této lokality. Nejprve 3. listopadu město oznámilo, že má k dispozici výsledky biologického průzkumu (celé znění biologického posudku naleznete v článku). Z tohoto posudku vyplývá, že rozsáhlá zástavba Fantovy louky zřejmě nebude možná. Následně byla 6. listopadu v pořadu Nedej se odvysílána reportáž České televize, která se Fantově louce rovněž věnuje.

Biologický posudek

Dokument s výsledky průzkumu nese název „Hodnocení vlivu zamýšleného závažného zásahu“. Vypracovala ho Ing. J. Zmeškalová, autorizovaná k provádění biologických hodnocení. V závěru tohoto dokumentu se mj. uvádí:

Pře[d]ložený záměr projektu „Lokalita Fantova louka Příbram“ […] není možno realizovat v celém rozsahu bez závažného poškození, resp. zničení biotopů zvláště chráněných rostlin a živočichů, poškození významného krajinného prvku – pravobřežního bezejmenného přítoku Příbramského potoka a zásadní změny krajinného rázu.

S výjimkou možnosti výrazného omezení zástavby, a to pouze na plochu navazující a doplňující stávající zástavbu kolem Žižkovy ulice […] v části SO2 neexistují opatření, která by eliminovala nebo minimalizovala dopad plošné zástavby na biotopy zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, ani opatření tuto ekologickou škodu kompenzující. To platí i pro pozemky ve vlastnictví Města Příbram v této lokalitě.

Celé hodnocení je k dispozici zde.

Z informací v posudku se tedy jeví, že zvažované plány na rozsáhlou výstavbu takřka v celé ploše Fantovy louky bude nutno významně zredukovat.

Nyní bude Odborem životního prostředí zadáno vypracování posudku hydrogeologického. Zároveň bude podána žádost o vyhlášení zvláště chráněného maloplošného území. Město taktéž bude řešit požadavek na pořízení změny územního plánu, ve smyslu úplného nebo částečného vynětí lokality Fantovy louky z obytných ploch.

K Fantově louce rovněž proběhla krátká diskuse při listopadovém zasedání příbramského zastupitelstva, viz záznam, části Různé a Diskuse (čas v záznamu 3 hodiny 21 minut a dále 3 hodiny 42 minut).

Reportáž České televize

Dne 6. listopadu 2022 se Fantově louce věnovala Česká televize, a to v pořadu Nedej se. V reportáži vystoupili politici, občané a odborníci. Reportáž „Další mokřad v ohrožení“ je k dispozici na webu České televize.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napsali jsme o Fantově louce:
Beseda o Fantově louce: Úvaha o skrytých zájmech a veřejných tajemstvích
Exkluzivně: Zveřejňujeme „nezveřejnitelné“ vyjádření k Fantově louce

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.