Jak přidělit zakázku v Příbrami snadno a rychle. A tak trochu mimo pravidla

V tomto článku si na několika příkladech z praxe ukážeme, jak lze v Příbrami snadno a rychle získat zakázku bez jakéhokoli výběrového řízení a bez porovnání většího počtu nabídek. Podíváme se na dvě zakázky v areálu Nového rybníka a na architektonickou studii pro zvažovaný atletický stadion.

Všechny popisované zakázky byly zadány napřímo, bez porovnání konkurenčních nabídek a bez přiměřeného (dostačujícího) zdůvodnění postupu dle výjimky. Předesílám, že popisované případy rozhodně nejsou určeny jako návod k tomu, jak by měl výběr dodavatelů probíhat.

První případ se týká zakázky na zázemí pro adventure golf na Novém rybníku (1,27 mil. Kč s DPH) a zakázky na rodinný koutek na Novém rybníku (670 tis. Kč s DPH). Tyto dvě zakázky byly po projednání s 1. místostarostou Ing. Buršíkem schváleny v březnu 2019 Radou města (zázemí), resp. v dubnu 2019 v poradě starosty (rodinný koutek). Starostou tehdy byl Ing. Vařeka.

Obě uvedené zakázky spojuje to, že měly stejného dodavatele. A že jeho výběr byl odůvodněn stejným, poněkud nestandardním způsobem.

Dodavatelem byla firma Navara-atelier s.r.o. Ta v době před uvedenými zakázkami realizovala pro město Příbram zakázku na projekt a výstavbu plavčíkárny a veřejného WC na Novém rybníku.

A právě (a pouze) tato dřívější zakázka byla důvodem, proč byly zakázky na zázemí pro adventure golf i na rodinný koutek zadány napřímo této firmě – bez jakéhokoli výběrového řízení či alespoň uzavřené výzvy.

V odůvodnění, na jehož základě rozhodla Rada města dne 4. 3. 2019 o přímém přidělení zakázky na zázemí pro minigolf, se praví: „Z důvodu požadavku na jednotný vzhled staveb v areálu Nového rybníka a z důvodu dobrých zkušeností s uvedenou společností byla společnost […] oslovena přímo.

Obdobně bylo odůvodněno i zadání zakázky na rodinný koutek.

Tento postup přitom zřejmě je v rozporu s tehdy platnou městskou směrnicí (č. 2/2011) o zadávání veřejných zakázek. A obecně také v rozporu s principem rovného zacházení.

Dle uvedené směrnice by standardně měli být vyzváni k podání nabídek nejméně tři dodavatelé. (Viz článek V., odst. 2, písm. d), část (i) v odkazované směrnici.)

Ano, byly přípustné výjimky (viz článek VII., odst. 6 ve směrnici).

Ovšem tyto výjimky musely být odůvodněné a musely být v souladu se zásadami transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

Skutečnost, že stavba má vypadat podobně jako jiná stavba nebo že dodavatel se v minulosti osvědčil, tyto podmínky zcela nesplňuje.

Jednak proto, že vzhled stavby se řeší prostřednictvím projektové dokumentace. (Jinak by dokumentace vlastně, zjednodušeně řečeno, nemusely v řadě případů ani vznikat. Stačilo by říci: „Postavte to stejně jako minule.“)

Jednak proto, že pokud by se mělo rozhodovat o zakázkách výhradně na základě dřívějších prací příslušného dodavatel, mohla by teoreticky všechny zakázky téhož druhu trvale dostávat napřímo jedna a ta samá firma. (Bez ohledu na to, zda by třeba konkurence byla schopna nabídnout výhodnější cenu.)

Když už je řeč o projektové dokumentaci: Poněkud nezvykle působí i okolnost, že uvedená firma Navara-atelier pro tyto dvě zakázky – které jí následně byly napřímo přiděleny – nejdříve vyhotovila právě i projektovou dokumentaci.

Na okraj lze poznamenat, že společnosti Navara-atelier od svého vzniku (r. 2017) až do současnosti realizovala ze svých šesti veřejných zakázek nad 50 tis. Kč (bez DPH) pět zakázek právě v Příbrami (v letech 2018 a 2019; všechny zakázky souvisely s Novým rybníkem).

Nadstandardní poměr kvality a ceny

Druhým případem, na který se podíváme, je zakázka na architektonickou studii zvažovaného atletického stadionu mezi ZŠ Školní a Fialovým rybníkem.

Tuto zakázku získal v březnu 2021 prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. Hodnota zakázky byla 465 tis. Kč s DPH.

I zde proběhl výběr dodavatele poněkud nezvykle. V této době již platila novější městská směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Ovšem nadále platily obdobné podmínky jako dříve.

Přesto i v tomto případě byla zakázka zadána napřímo.

Odůvodnění přímého zadání znělo: „Dodavatel předmětu veřejné zakázky s nadstandardním poměrem kvality a ceny.

Jak lze posoudit (nadstandardní) poměr kvality a ceny, když neproběhlo žádné porovnání s konkurencí?

Jak lze určit úroveň kvality v případě studie, když tato v době objednání (logicky) ještě nebyla dodána?

A jak lze určitým objektivním způsobem vyhodnotit kvalitu a cenu architektonické studie, jestliže neproběhla architektonická soutěž?

V této souvislosti je v odůvodnění přímého zadání zajímavá i poznámka o průzkumu trhu: „Průzkum trhu nebyl použit, využita interní znalost.

Uvedenou zakázku schválila v únoru 2021 jednomyslně celá Rada města – zápis a důvodová zpráva.

Závěrem lze zmínit, že dle zápisu a důvodové zprávy se u atletického stadionu uvažovalo o přípravě stavebního povolení v termínu do 30. června 2022. Jak ovšem vyplývá z dostupných informací, zatím nebyla ani vypracována příslušná projektová dokumentace.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Náhledový obrázek: Vizualizace atletického stadionu v Příbrami, architektonická studie, červen 2021, autor: prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.