Krajský stavební úřad zahájil přezkumné řízení k parkovacímu domu u aut. nádraží

Stavbu parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami provázejí již delší dobu různé zádrhele. Ať už šlo o opakovaně řešený inflační dodatek nebo o zjištění, že dům byl zřejmě postaven v rozporu s parametry, výslovně stanovenými v zadávací dokumentaci k zakázce.

Nyní se objevil další potenciální problém. Krajský stavební úřad zahájil v lednu 2024 přezkumné řízení. To se týká rozhodnutí příbramského stavebního úřadu ve věci povolení změny stavby před dokončením. O toto povolení požádalo v roce 2022 město Příbram jako stavebník (investor).

Jeden z účastníků dřívějšího řízení o povolení a umístění stavby podal v prosinci 2023 podnět k provedení přezkumného řízení.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, dospěl po předběžném posouzení k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí (povolení změny stavby) bylo vydáno v rozporu s právními předpisy.

Krajský stavební úřad spatřuje nezákonnost především v tom, že „změna stavby nerespektuje platné územní rozhodnutí a je s ním v rozporu. Zejména se jedná o zvýšení kóty stropu objektu na +10,246 m (v územním rozhodnutí uvedeno +9,45 m) a zhoršení zastínění okolních objektů. Navrhované a povolené změny materiálového řešení stavby (pororošty) neodpovídají užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle vyhlášky č. 398 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Doplňme, že k zahájení přezkumu postačují důvodné pochybnosti o zákonnosti rozhodnutí. Případná právně závazná zjištění vyplynou až z výsledku přezkumného řízení.

Dle našich informací se město Příbram proti zahájení přezkumného řízení odvolalo.

Souhrn hlavních dokumentů:

Kolaudaci bude řešit město, nikoli Metrostav

Město Příbram v souvislosti s parkovacím domem nedávno uzavřelo dodatek č. 4. Tímto dodatkem město kromě jiného zprošťuje Metrostav povinnosti zajistit kolaudaci.

Dochází mj. k těmto změnám smlouvy: „[…] předmět díla nezahrnuje realizaci stavebních prací na místnosti správce dle ZSPD z 20.09.2023 ani zajištění plného zprovoznění stavby, zkušebního provozu, kolaudačního řízení, včetně kolaudačního rozhodnutí (souhlasu), tato plnění zajistí objednatel.

A dále (nové znění části smlouvy): „Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu, včetně obstarání dokladů a zkoušek vztahujících se k předmětu díla definovanému v čl. 2.1 smlouvy, které je možné zpracovat při nezahrnutí realizace stavebních prací na místnosti správce dle ZSPD z 20.09.2023 do předmětu díla.

Dále se v části Předmět díla vypouští text: „Provedení všech potřebných zkoušek, revizí a obstarání potřebných potvrzení a certifikátů o shodě, nutných k dokončení a provozování díla a jeho kolaudaci, zabezpečí na své náklady zhotovitel […].

Podrobný popis změn je uveden v dodatku.

Skutečnost, že zhotovitel nemusí řešit kolaudaci, představuje nezanedbatelnou změnu z hlediska jeho povinností.

Přesto je tato změna (u zakázky v celkové hodnotě téměř 90 mil. Kč bez DPH) vyjádřena cenovým rozdílem (ve prospěch města) ve výši pouze 124.470 Kč (bez DPH).

Na to, že vynětí kolaudace ze smlouvy s Metrostavem může případně znamenat komplikaci v souvislosti s výše uvedeným přezkumným řízením, jsme před několika týdny upozornili vedení města.

Dle smlouvy ve znění před uzavřením dodatku č. 4 totiž, kromě jiného, byla úhrada 5 % smluvní ceny podmíněna právě vydáním kolaudačního rozhodnutí. Této „pojistky“ předání řádně provedeného díla vč. kolaudace se město dodatkem č. 4 vzdalo.

K našim připomínkám jsme do uzávěrky tohoto článku, navzdory několika příslibům od 1. místostarosty V. Karpíška (ANO), neobdrželi odpověď.

Převzetí parkovacího domu městem Příbram ve stávajícím stavu je dle dřívějšího vyjádření 1. místostarosty plánováno na polovinu února. Město chce po převzetí v parkovacím domě před kolaudací ještě vybudovat místnost pro obsluhu (správce).

Doplňme, že po dobu přezkumného řízení se spis ke stavbě nachází fyzicky na krajském úřadě. To mj. znamená, že ani kdyby se místnost obsluhy neřešila, dle vyjádření příbramského stavebního úřadu by v současnosti nešlo kolaudaci uskutečnit.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.