„Moc ses toho nedozvěděl,“ odtušil občan č. 1. Anonymizovaná zpráva ze zastupitelstva (obsahuje audiozáznam)

Zasedání příbramského zastupitelstva dne 18. prosince 2023 se odehrávalo v poněkud nezvyklém duchu. Zastupitelé se věnovali výsledku koncesního řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury (VHI), ale občané neměli právo vědět, o kom vlastně zastupitelé jednají. Pojďme si tedy v podobně „tajném“ duchu v krátkosti shrnout, co se odehrálo.

Zasedání jako obvykle předsedal zastupitel č. 12. Zastupitelé č. 4 a 5 chyběli.

Zastupitel č. 12 v úvodu upozornil zastupitele č. 1 až 11 a č. 13 až 25: „Zachovávejte označení účastník 1, účastník 2, účastník 3, účastník 4, neuvádějte prosím jména společností.

Následně proběhla rozprava k programu. Zastupitel č. 24 navrhl, aby byl bod stažen z jednání. A to kromě jiného kvůli tomu, že zastupitelé dostali materiály až na začátku zasedání zastupitelstva, takže nebyl čas se s nimi dostatečně seznámit. Připomeňme, že se jednalo o zakázku v předpokládané hodnotě zhruba 1,6 mld. Kč (bez DPH).

Tento návrh podpořila např. zastupitelka č. 15 a další zástupci opozice. Záležitost také komentoval zástupce administrátora koncesního řízení č. 1 a občan č. 1.

Stažení bodu z programu jednání nicméně nezískalo dostatečnou podporu (7 pro, 14 proti, zdrželi se 2).

Při samotném projednání navrhl zastupitel č. 17, aby koncesní řízení bylo zrušeno a aby Rada města učinila kroky nezbytné k převedení provozu VHI do režie města.

Poté zastupitelé různých čísel diskutovali o možné nesrovnalosti v rámci jedné  z předložených nabídek.

Zastupitelka č. 22 navrhla, aby kontrolní výbor prověřil zákonnost postupu koncesního řízení.

Občan č. 2 se zeptal na zákonné důvody anonymizace materiálů pro veřejnost. Dle vedoucí odboru č. 1 se jedná o informace, které se do ukončení zadávacího řízení neposkytují. Tomu občan č. 2 oponoval, neboť materiály k zasedání zastupitelstva nejsou předkládány v režimu „infozákona“ (viz níže), ale bezvýsledně. Dle názoru administrátora řízení č. 1 je poskytnutí a zveřejnění totéž.

Moc ses toho nedozvěděl,“ odtušil poté vedle sedící občan č. 1.

Co říká zákon o zadávání veřejných zakázek
§ 218 Ochrana informací
(1) Za důvěrné se považují údaje nebo sdělení, které dodavatel poskytl zadavateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné.(2) Zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím,
a) do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení,
b) důvěrnou informaci podle odstavce 1; to neplatí pro informace, které má zadavatel povinnost podle tohoto zákona uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.

(3) Zadavatel nemusí uveřejnit informaci podle tohoto zákona, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo dodavatele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.

Při hlasování zastupitelstvo schválilo prověření zákonnosti zadávacího řízení (pro byli všichni přítomní zastupitelé).

Následně zastupitelstvo těsnou většinou schválilo zrušení koncesního řízení (pro hlasovali zastupitelé č. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 25, zastupitelé č. 2 a 21 se zdrželi, zastupitelé č. 1, 14, 15, 20, 22, 23 a 24 nehlasovali).

V závěru zasedání ještě proběhla krátká diskuse. Při té se kromě jiného zastupitel č. 18 zeptal občana č. 2, jak souvisí zimní údržba s daní z nemovitosti.

Audiozáznam

Audiozáznam ze zasedání je k dispozici na YouTube a ve formátu mp3.

Upozornění: Audiozáznam obsahuje reálná jména různých fyzických osob, včetně zastupitelů. Tato skutečnost může být v rozporu s různými předpisy, a to dokonce i s takovými, které neexistují. Audiozáznam přehrává každý čtenář na vlastní nebezpečí.

Výhodou záznamů na YouTube jsou časové značky pro jednotlivé části rozpravy. (Je nutno otevřít záznam přímo na webu YouTube.) Tyto značky jsou k dispozici v informacích (popisku) u záznamu a usnadňují přesun mezi vystoupením jednotlivých diskutujících. (Tato funkce není k dispozici na mobilních zařízeních.)

Soubor mp3 si můžete po kliknutí druhým tlačítkem myši uložit.

YouTube: https://youtu.be/qCKO1BXd_y8

Záznam ve formátu mp3 (2 hodiny 2 minuty; 56 MB)

Nějaký autor v nějakém médiu

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.