Namísto parkovacího domu na autobusovém nádraží přišel spor

V posledním zhruba roce se při zasedáních Zastupitelstva města Příbram dostává opakovaně na přetřes odvolávání členů komisí Rady města. Většinou jde o případy nedostatečné docházky (což lze pochopit, byť Rada toto pravidlo zavedla až po prvních odvoláních z tohoto důvodu). Existuje ale přinejmenším jeden případ, kdy odvolání s docházkou nesouvisí. Bublifuk přináší oficiální zdůvodnění a také informace o dění kolem parkovacího domu, které možná za celou situací vězí. 

Dotyčným odvolaným je Filip Ondřejek, bývalý člen komise Smart city, dříve také člen Komise pro rozvoj města. Ten bylo do komise nominován Okresní hospodářskou komorou. Co je dle oficiální odpovědi p. starosty jednomu ze zastupitelů prohřeškem p. Ondřejka? (Odpověď zveřejňujeme se souhlasem všech zainteresovaných stran.) Konkrétní důvod se nedozvídáme, jen je neurčitě naznačeno, že mohl být ohrožen veřejný zájem, resp. mohla panovat pochybnost v tomto směru.

Jediným důvodem odvolání, který vzhledem k časové návaznosti kroků připadá v úvahu, je spor, ke kterému se začalo schylovat v létě 2019 (p. Ondřejek byl z komise odvolán 14. října 2019). Jedná se o spor o projektovou dokumentaci k parkovacímu domu na autobusovém nádraží, kterou připravovala firma Stafer vlastněná p. Ondřejkem. Tento spor začalo město připravovat v září 2019, skutečností se pak stal v lednu 2020.

Ponechme nyní stranou to, jak by mohl p. Ondřejek poškodit kvůli sporu, zahájenému městem (vůči firmě Stafer, nikoli vůči p. Ondřejkovi), svým působením v komisi Smart city veřejné zájmy, i to, že z jistého úhlu pohledu hrozí riziko střetu zájmů spíše v těch případech, kdy členové komisí (nebo organizace, které zastupují) mají smluvní vztah s městem – nikoli tehdy, kdy takové smluvní propojení neexistuje.

Podstatou sporu o projektovou dokumentaci je, že dle názoru města nedokončila firma Stafer část sjednaného díla, konkrétně dokumentaci pro provádění stavby. Dle názoru firmy Stafer je naopak pochybení na straně města, které mělo zasahovat do projektu a nemělo poskytnout všechny potřebné dokumenty, čímž firma zdůvodňuje nemožnost dokončení dokumentace. Jediným výsledkem neshod zatím je, že firma Stafer odstoupila od smlouvy a město Příbram smlouvu ukončilo. Město se nyní žalobou domáhá úhrady smluvní pokuty.

Jednou z klíčových otázek je, jaký záložní plán řešení parkovacího domu na nádraží město má. Město totiž na jednu stranu po firmě Stafer nepožaduje dokončení dokumentace (ostatně ukončení smlouvy Rada města akceptovala), ale na druhou stranu zatím nikomu nezadalo vypracování dokumentace nové. Jak vyplývá z článku III. příslušné smlouvy, jejím předmětem je zpracování projektové dokumentace ve všech stupních a přechod do vlastnictví města je formulován ve vztahu k předání projektové dokumentace jako celku (k čemuž kvůli ukončení smlouvy nedošlo).

Příbramský bublifuk poskytl prostor pro vyjádření oběma stranám sporu. Tiskové mluvčí MěÚ Příbram položil v souvislosti s parkovacím domem čtyři dotazy.

1) Probíhají aktuálně práce na dokončení projektové dokumentace na parkovací dům? Pokud probíhají, který projektant nebo projekční kancelář má toto dokončení na starosti, jaká je smluvní cena za toto dokončení a termín dodání? Pokud neprobíhají, jaké jsou další plány města ohledně projektu a výstavby parkovacího domu na autobusovém nádraží?

V současné době jsou zpracovávány podklady pro další postup a další fáze PD zatím zpracovávány nejsou. Je zvažována varianta zadání veřejné zakázky formou metody Designu and Build, kdy současná PD včetně příslušných správních rozhodnutí bude sloužit jako variantní podklad.

2) V médiích se píše, že součástí projektu na parkovací dům jsou i cykloboxy. Prosím o sdělení, ve kterých lokalitách mají být cykloboxy, řešené v rámci tohoto projektu, umístěny?

Mělo se jednat celkem o 32 stání, která měla být umístěna u OC Skalka, u Družby, v Jiráskových sadech a u II. polikliniky.

3) Dle tvrzení projekční kanceláře Stafer s.r.o. neposkytlo město Příbram při přípravě projektové dokumentace dle smlouvy 318/OIRM/2017 uvedené firmě některá stanoviska účastníků stavebního řízení a některé požadavky ohledně dokumentace dle uvedené smlouvy město Příbram vzneslo či doplnilo až v průběhu přípravy projektové dokumentace. (Například požadavek na rozšíření dokumentace o umístění několika cykloboxů či cyklostojanů, kvůli možnému využití dotace.) Můžete tyto informace potvrdit?

S ohledem na to, že v současné době probíhá mezi městem Příbram a dodavatelem PD, společností Stafer s.r.o., soudní řízení, nebude se město Příbram k uvedeným otázkám v zájmu efektivního a řádného vedení sporu vyjadřovat. Argumentaci uvedené společnosti však považuje město Příbram za účelovou a nesouhlasí s ní.

4) Jaké konkrétně byly předtím, než město Příbram podalo na firmu Stafer s.r.o. v souvislosti s uvedenou smlouvou žalobu, učiněny pokusy ze strany města o smírné vyřešení záležitosti, a kdy?

Společnost Stafer, s.r.o. byla opakovaně vyzývána k řádnému plnění svých závazků prostřednictvím města i jeho právního zástupce. Ke všem výzvám se však stavěla negativně, a proto bude nutné, aby ve věci soud s ohledem na rozdílná stanoviska stran rozhodl, zda a v jaké míře k porušení povinností ze strany společnosti Stafer s.r.o., případně města došlo.

P. Ondřejek z firmy Stafer nároky města neuznává a k celé situaci uvádí:

Jediný pokus o smírné vyřešení záležitost ze strany města proběhl v létě 2019. Na jednání město navrhlo, abychom si požádali zastupitelstvo města o prominutí pokuty přesahující 1 milion korun a po doplnění podkladů projekt dokončili. Ze strany města byl odmítnut náš požadavek na uzavření dodatku smlouvy o dílo řešící změnu projektu, jeho rozsahu a zadané smluvní ceny stavby.

Na náš přímý dotaz pak zástupce města připustil, že zastupitelstvo prominutí pokuty prakticky s jistotou neschválí. Uzavírat „dohodu“, která akceptuje požadavky pouze jedné strany a nedává nám absolutně žádnou záruku, že dojde k narovnání vzájemných vztahů a ukončení sporů do budoucna, jaksi postrádá smysl.

Město nyní vede spor, který bude v nejlepším případě znamenat určitý finanční vklad do městské pokladny, ale nevyřeší chybějící dokumentaci. Bude občany spíš zajímat, že se město soudí o padesát tisíc, nebo že musejí minimálně o rok déle čekat na tolik potřebný záchytný parkovací dům? Nebylo by logičtější a smysluplnější zasednout k jednomu stolu a hledat řešení, které je pro obě strany přijatelné?

Za povšimnutí stojí skutečnost, že ačkoli dle ustanovení smlouvy (čl. IV.) by se pokuta za údajné prodlení dle názoru města měla počítat od 3. 3. 2018 do 29. 8. 2019 a měla by celkem činit 1 026 302 Kč, město se soudně domáhá pouze části nároku, a to ve výši 56 493 korun. Buď se město chce zachovat velkoryse. Nebo samo není přesvědčeno o úspěchu a zvolilo tuto kompromisní variantu. (U žalob o finanční plnění v dané výši musí žalobce uhradit soudní poplatek ve výši 5 % z žalované částky.)

V každém případě zde nastává otázka, zda město postupuje s péčí řádného hospodáře. Pokud skutečně považuje spor za vhodnější řešení než dohodu a je si jisto tím, že má nárok na zhruba milion korun, proč požaduje pouze zlomek této částky? (Podrobněji k tématu viz např. externí text Odpuštění penále aneb porušení povinnosti řádného hospodáře).

Smlouva říká, že při prodlení s plněním je zhotovitel „povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu“ za každý den prodlení. V této souvislosti lze připomenout několik případů projednávaných v současném volebním období zastupitelstvem, kdy nebylo možné – právě s odkazem na péči řádného hospodáře – odpustit ani snížit pokutu pro určité smluvní dodavatele města.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Náhledový obrázek: Architektonická studie parkovacího domu, Hofman architekti, Ing. arch. Robert Hofman, Ing. arch. Eva Melicharová, Zuzana Jurová

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.