Několik kapitol o demolici: Krásný den, paní K. – píše Vám advokát

V tomto článku si shrneme, jak v době po demolici domu č.p. 106 v Mariánském údolí v Příbrami probíhalo jednání o vypořádání věcného břemene paní K. Ta měla na základě tohoto věcného břemene právo užívat část domu č.p. 106, včetně bytu v patře.

Dopisy od vlastníka nemovitosti, zasílané po demolici prostřednictvím advokátní kanceláře, se nesly ve značně svérázném duchu. Vypořádání věcného břemene se paní K. dočkala až mnoho měsíců po demolici domu č.p.106.

Několik let před demolicí domu č.p. 106 žila paní K. (* 1939) jinde. Ale nadále měla v bytě s manželem uloženy věci a pravidelně sem docházeli. Byt zůstal vybaven. Na přelomu května a června 2021 obdržela paní K. nabídku od majitele domu č.p. 106 (majitelem byla firma Meinland, spoluvlastněná dřívějším příbramským starostou, dnes radním) na zajištění nových prostor, bytu v Pražské ulici. Tuto nabídku ale odmítla.

Není bez zajímavosti, že o příslušné nabídce informovala, už po demolici, stavební firma prostřednictvím stavbyvedoucího stavební úřad. Proč o jednáních o otázkách soukromých právních vztahů vlastníka nemovitosti komunikuje stavbyvedoucí? A proč toto sdělení vůbec bylo adresováno stavebnímu úřadu?

Ze sdělení totiž nevyplývalo nic v tom smyslu, že by paní K. v době demolice věcným břemenem případně již nedisponovala, což by mohlo stavební úřad zajímat z pohledu jejích účastnických práv. (Překvapivě může působit i skutečnost, že jednání s 81letou paní K. se za protistranu účastnili hned dva advokáti.)

V den demolice, krátce před jejím zahájením, byl byt neuspořádaně vyklizen stavební firmou. Věci byly převezeny do skladového kontejneru. Jak již zaznělo v článku, který den demolice domu č.p. 106 podrobně popsal, mnohé vybavení bytu a domu, které v minulosti manželé K. financovali ze svých prostředků, bylo při demolici zlikvidováno nebo zničeno.

Dva dopisy

23. srpna 2021 odeslala advokátní kancelář (jiná než při předchozím jednání) k rukám paní K. jménem vlastníka a stavební firmy první dopis.

Dopis kupodivu nebyl nadepsán „Návrh na vypořádání věcného břemene“.

Nýbrž „Výzva k vysvětlení“.

Dopis pokračuje obšírným pojednáním o různých záležitostech. Kromě jiného zazněl dotaz, odkdy paní K. neužívá dům č.p. 106 k rekreaci. (Že by od té doby, co stavební firma dům zbourala?) Dále zda byly řádně předány všechny věci a zda byl sepsán protokol. Zda byla paní K. seznámena s nutnosti neodkladné demolice. A zda vznikla nějaká škoda na majetku.

Důraz ovšem tazatelé kladli zejména na své vlastní zájmy – požadovali od paní K., aby svým svědectvím pomohla zjistit, kdo šíří „nepravdivé informace o tom, že došlo snad k poškození Vašeho majetku“. S tím, že chtějí dotyčné pohnat k odpovědnosti za trestný čin pomluvy.

Připomeňme, že toto vše bylo sepsáno v době, kdy by majitel měl primárně řešit vypořádání věcného břemene.

Této záležitosti se věnuje až úplný závěr dopisu, kde je paní K. pozvána k osobnímu jednání do advokátní kanceláře.

Jednání proběhlo 26. srpna 2021. Skončilo s tím, že advokát se během několika dnů ozve.

Dlouho se nic nedělo. Až 13. září 2021 odeslal advokát další dopis.

Opět to bylo podivuhodné čtení.

Ačkoli se klient cítí i nadále poškozen slovy, které Vaším jménem šíří třetí osoby, je připraven vztahy s Vámi narovnat […]. Uvedená částka, kterou je [klient] stále ještě ochoten zaplatit, se bude ponižovat do budoucna o […] marné náklady spojené s případným jednáním [zmocněnce] požadující[m] neoprávněné a ničím nepodložené částky. […] již v současné době vynaložil klient […] Kč za právní služby, kterými se brání neoprávněným krokům […].

Zde lze zmínit, že všechny kroky paní K. byly součástí jednání o vypořádání věcného břemene. K ničemu neoprávněnému ze strany paní K. ani jejího zmocněnce nedošlo.

Ze série článků „Několik kapitol o demolici“ k výročí zbourání domů na Václavském náměstí v Příbrami:
Několik kapitol o demolici: Prolog
„Statik je nadřazený stavebnímu úřadu“ – zánik domu č.p. 106
Stavitel plánoval po vyklizení rychlé zbourání, aby se paní nemohla bránit (rozhovor s M. Profantem)
Všechno je v nejlepším nepořádku
Krátká epizoda z Rady města aneb My fandíme developerovi
Posudek z Kloknerova ústavu aneb Pravdu má největší razítko
Epilog

Po písemné odpovědi paní K. na druhý dopis a po převzetí znaleckého posudku protistrany proběhla poslední telefonická komunikace s advokátem na přelomu října a listopadu 2021.

Poté se advokát nadlouho odmlčel.

Otázku věcného břemene stavebník vypořádal s paní K. až v únoru 2022. Téměř půl roku po zbourání domu č.p. 106.

Vlastně může být paní K. možná ještě ráda, jak to celé dopadlo.

Jedné ze sousedek staveniště totiž stavební firma zaslala v době po demolici prostřednictvím advokáta předžalobní výzvu se žádostí o omluvu, kvůli údajnému poškozování dobrého jména. Pomluvy se sousedka měla dopustit například tím, že popsala své jednání se stavebním úřadem v době před demolicí. Stavební firma od korespondence posléze upustila. Na náhradu za částečný zábor pozemku při demolici ovšem sousedka čeká dodnes.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.