Několik kapitol o demolici: Všechno je v nejlepším nepořádku

Při demolici tří domů na příbramském Václavském náměstí v roce 2021, za jejímiž okolnostmi se ohlížíme v sérii aktuálních článků, figurovala jako vlastník příslušných domů a stavebník (investor) firma Meinland. Její představitelé, včetně bývalého příbramského starosty (dnes radního), naznačovali, že veškeré postupy stavebníka a stavební firmy byly v souladu se zákonem a předpisy. V tomto článku si ukážeme, že situace nebyla zdaleka tak růžová.

Nesoulad s povolením k odstranění stavby

Úvodem tohoto článku porovnáme s realitou některé body stavebního povolení.

V povolení odstranění stavby (30. 8. 2019) se uvádí: „Vlastník stavby je povinen před zahájením prací sdělit stavebnímu úřadu stavebního podnikatele, který bude bourací práce provádět.

 • Skutečnost: Vlastní odstraňování domů začalo 9. srpna 2021. Jméno stavebního podnikatele a odpovědné osoby bylo zjištěno až 19. srpna 2021 (tedy v době, kdy již byl zcela odstraněn dům č.p. 106).

Povolení: „Zhotovitel demoličních prací je povinen hlásit 30 dnů před zahájením prací orgánu ochrany veřejného zdraví práce, při nichž budou zaměstnanci exponováni azbestu.

 • Skutečnost: Práce s azbestem (demontáž eternitových střech z domů č.p. 104 a 106) proběhly 10. a 12. srpna 2021. Tyto práce ovšem byly hygienické stanici ohlášeny až 13. srpna 2021. (V ohlášení je chybně uveden dům č.p. 105 – ten měl střechu z pálených tašek.)

Povolení: „Demolice bude probíhat postupným rozebíráním. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací.

Dokumentace k demolici (29. 9. 2016, část D, str. 4) praví: „Vlastní demolice bude prováděna ručně rozebíráním, popř. pomocí rozpojování za použití ručních pneumatických bouracích kladiv.

 • Skutečnost: Při demolici byla použita těžká technika (bagr). Statik sice v posudku z 12. srpna 2021 zmiňuje, že „zpracuje technologický předpis na postupnou demolici obou štítových stěn i komínového tělesa“, ovšem tento předpis nebyl stavebnímu úřadu doručen. Kromě toho, i kdyby z tohoto předpisu vyplývala možnost či nutnost použít stavební stroje, předpis se týkal pouze střešní části domu, nikoli celé stavby.

Povolení: „Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení.

 • Skutečnost: O situaci paní K., která měla věcné břemeno k bytu v domě č.p. 106 (paní v té době bydlela jinde) a která byla tzv. opomenutým účastníkem řízení, jsme již psali. Stavební firma vyzvala paní K. k vyklizení věcí dopisem, který byl datován jediný den před demolicí a byl adresován do úplně jiného města.
   
  Rovněž nebyla dostatečně vyřešena práva majitelky sousedního domu, dotčené průběhem stavebních prací. Nutnost záboru jejího pozemku jí byla oznámena až v den demolice. Za zábor ani za poškození a znečištění majetku dosud od stavebníka neobdržela žádnou kompenzaci.

Jiné nesrovnalosti

V závazném stanovisku krajského odboru kultury a památkové péče (29. 10. 2018) se uvádí: „Podle zákona o státní památkové péči má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést terénní úpravy pozemku s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započetím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky.

 • Skutečnost: Demolice domů byla Archeologickému ústavu oznámena 1. listopadu 2021 (sic). Přeložka zděné stoky byla Archeologickému ústavu oznámena 4. května 2022 (sic). Podrobnosti jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Připomeňme, že demolice domů proběhla v létě 2021. A co se týká přeložky zděné stoky, ta byla v květnu 2022 už téměř dokončena. (Je proto poněkud překvapivé, že ve vyjádření se naznačuje, že zákon nebyl porušen.)

Statický posudek ze dne 12. 8. 2021 mj. říká: „Statik bude na stavbě provádět kontrolu 3x denně na probíhajících bouracích pracích se zápisem do stavebního deníku.

 • Skutečnost: Ve stavebním deníku chyběly ke dni 19. 8. 2021 zápisy statika o kontrole probíhajících bouracích prací. Pro názornost uveřejňujeme kopii stránky deníku se zápisem ze dne 14. 8. 2021 (den, kdy proběhla hlavní část demolice domu č.p. 106).
 •  
  Vyhláška č. 499/2006 o dokumentaci staveb uvádí: „Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje.
   
  Dodejme, že ve stavebním deníku rovněž chyběly – i v době, kdy již byla ukončena demolice domu č.p. 106 – údaje o stavebníkovi.

Situaci, kdy zástupce stavební firmy při demolici domu č.p. 106 prohlásil, že statik je nadřazený stavebnímu úřadu, jsme se věnovali v dřívějším článku.

Dále lze uvést, že firma Meinland až dosud nezveřejnila ani jednu účetní závěrku. To samozřejmě nijak nesouvisí se samotnou demolicí. Je to ale trochu překvapivé u společnosti, jejíž jednatel před mnoha lety ve spojitosti s kauzou příbramské I. polikliniky uvedl:

Nevyhrál naštěstí žádný bohatec, ale firma chudá tak, že se jim údajně ve špajzu oběsila myš. Už nejméně dva roky za sebou vykazují ztrátu něco přes 30 tisíc Kč […]. Dvěma slovy: ideální investor.

Tehdejší zájemce o polikliniku byl možná v minusu; ale aspoň účetní dokumenty zveřejnil. Že by doba pokročila a investoři si nově zajišťovali punc dokonalosti informačním mlžením?

Určité mlžení je patrné také z investorova webu prazskaulice.cz. Zde se mimo jiné dočteme následující: „Všichni sousedé byli obesláni stavebním úřadem a měli možnost se k demolici vyjádřit. Vše proběhlo dle zákonem stanovených lhůt a předpisů. Žádný z dotčených sousedů nebyl opomenut!

To je samozřejmě pravda. Ovšem už chybí druhá část mozaiky, tedy zda byla s demolicí seznámena paní K. s věcným břemenem. Věta „paní byla opomenuta“ se zřejmě do části s odpověďmi nehodila. (Zato rubrika „Existuje nějaké vysvětlení na to, proč je diskuse kolem této kauzy až natolik vyhrocená?“ je na stránkách hned dvakrát.)

Podobně zavádějící je i vyjádření stavebníka v legendární loňské videonahrávce, kde stavebník nepřímo osočil kdekoho z kdečeho. V této nahrávce ohledně nařízení demoličních prací statikem zaznělo: „Toto vyjádření dostal i stavební úřad, který byl povinen konat a myslím si, že i konal.“ (čas 9:16)

Ano, stavební úřad byl povinen konat. Příbramáci už se ovšem z videa nedozvěděli o tom, že vyjádření statika bylo stavebnímu úřadu zasláno v pátek 13. srpna 2021 odpoledne – než mohl úřad vyjádření posoudit a vydat odpovídající nařízení, stavebník mezitím v sobotu 14. srpna 2021 dům č.p. 106 „šikovně“ zboural.

Parta do nepohody

Okrajově můžeme též zmínit některé osoby, se kterými firma Meinland na celém demoličním záměru spolupracovala. Stavbyvedoucím při demolici byl Ing. Alexander Raška. Jeho jméno (a jméno jeho firmy Apart) vedu v patrnosti od kauzy veřejných zakázek společnosti Staler, kdy tato firma předkládala v rámci různých zadávacích řízení zkreslené reference.

U jedné ze zakázek (revitalizace ekologického systému v Kamenné u Milína) Staler použil v zadávacím řízení tři reference právě se jménem Ing. Rašky a firmy Apart (firma Apart měla být objednatelem prací od firmy Staler).

Když jsme Ing. Rašku, jednatele firmy Apart, v této věci oslovili kvůli vyjádření, realizaci všech referenčních zakázek potvrdil.

Ovšem dle informací z jednotlivých lokalit (dokument má 3 stránky) žádné takové práce neproběhly. Ostatně uváděné výdaje firmy Apart (přibližně 1,7 mil. bez DPH za každou zakázku) ani nejsou v souladu s tím, co o hospodaření firmy říkají účetní závěrky (výkazy zisků a ztrát) za příslušná období (roky 2016 a 2017).

Bourací práce při demolici domů na Václavském náměstí prováděla firma A+H Stavby. Jak vyplývá z Centrální evidence exekucí, současný jednatel této firmy dokázal v letech 2011 až 2021 nashromáždit 19 exekucí. Jedna exekuce se také „propsala“ až do obchodního rejstříku firmy.

Ze série článků „Několik kapitol o demolici“ k výročí zbourání domů na Václavském náměstí v Příbrami:
Několik kapitol o demolici: Prolog
„Statik je nadřazený stavebnímu úřadu“ – zánik domu č.p. 106
Stavitel plánoval po vyklizení rychlé zbourání, aby se paní nemohla bránit (rozhovor s M. Profantem)
Krátká epizoda z Rady města aneb My fandíme developerovi
Krásný den, paní K. – píše Vám advokát
Posudek z Kloknerova ústavu aneb Pravdu má největší razítko
Epilog

Mecenášem ve vlastním zájmu

Závěrem tohoto článku můžeme ještě jednou zmínit video stavebníka z léta roku 2021, ve kterém se jednatel firmy Meinland prezentoval v souvislosti s provedením přeložky městské kanalizace (stoky) pod zbouranými domy jako mecenáš, když tuto přeložku zajistil na své náklady.

Realita je taková, že tuto přeložku prováděla firma proto, že potřebovala upravit hloubku kanalizace tak, aby se pod plánovaný polyfunkční dům vešla podzemní garáž. (O samotné opravě stoky by bylo možno uvažovat i bez demolice domů, podobně jako tomu je v letos opravovaném úseku městské kanalizace mezi ulicemi Zahradnická a Palackého ve staré Příbrami.)

Tragikomedie ohledně přeložky kanalizace vyvrcholila letos na přelomu zimy a jara, když se ukázalo, že stavební firma část této přeložky prováděla v rozporu se stavebním povolením.

Jednatel firmy a příbramský radní se ovšem kupodivu rozhodl prodlevu, která v důsledku toho vznikla, připsat na vrub majitelce domu sousedícího se staveništěm, která se ozvala, když během stavebních prací došlo k poškození jejího domu. (O záležitosti jsme podrobněji psali před časem zde.)

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.