Nová regulace parkování je tu. První rezidentské auto zdarma, ostatní za výrazný příplatek

Rada města Příbram schválila 2. října 2023 nařízení, kterým zavádí parkovné v nové, rozsáhlé zóně. Tato zóna, nazvaná „Oblast 2“, zahrnuje podstatnou část souvisle zastavěného území Příbrami II. Zároveň se jeví, že regulace parkování bude zanedlouho pokračovat v sousedních lokalitách.

Pravidla pro Oblast 2 nabývají účinnosti 1. listopadu 2023. Rezidenti (nepodnikatelé) zaparkují první auto nadále zdarma, v ostatních případech si motoristé výrazně připlatí. Podrobnosti o cenách shrnujeme v tomto článku. Věnujeme se také problémům spjatým s aktuální podobou zavádění zón.

Myšlenka výrazného rozšíření parkovacích zón v Příbrami není nová. O tématu jsme psali již v říjnu 2020, v souvislosti s tehdy vzniklou koncepcí parkování.

Kdo, kde a za kolik

Oblast 2 pokrývá téměř celou souvisle zastavěnou část Příbrami II. Konkrétně se jedná o oblast na východ od ulic Jinecká a Balbínova až po hranice s Novou Hospodou. (Text pokračuje pod mapou)

Základní cenová pravidla pro nově vytvořenou Oblast 2 jsou následující (pojmy rezident a abonent jsou vysvětleny níže):

První parkovací oprávnění pro rezidenta: 0 Kč
Druhé a každé další oprávnění pro rezidenta: 2.000 Kč (platnost 365 dní)

První parkovací oprávnění pro abonenta: 500 Kč (měsíc) / 2.500 Kč (půl roku) / 5.000 Kč (365 dní)
Druhé a každé další oprávnění pro abonenta: 1.800 Kč (měsíc) / 7.500 Kč (půl roku) / 15.000 Kč (365 dní)

Základní cena pro návštěvníky: 10 Kč za 1 hodinu

(Slevy a příplatky jsou popsány v níže uvedených přílohách.)

Zpoplatnění se týká doby od 7 do 18 hodin v pracovních dnech a od 7 do 12 hodin v sobotu.

Rezident = fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti v příslušné vymezené oblasti.

Abonent = právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání a má sídlo nebo provozovnu v příslušné vymezené oblasti.

Všechny výše uvedené ceny se týkají konkrétní registrační značky (oprávnění jsou nepřenosná). Abonenti (podnikatelé) též mohou pro své první vozidlo využít „přenosné oprávnění“ bez uvedení konkrétní registrační značky, cena je v takovém případě 10.000 Kč (365 dní).

Klíčové dokumenty k Oblasti 2, které se aktuálně bude týkat nová regulace:

Jeden klad, spousta záporů

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že oproti dřívějším úvahám radnice ustoupila od zpoplatnění prvního rezidentského vozidla.

Jinak ale převažují negativa.

Smyslem tohoto článku není zpochybňovat regulaci parkování jako takovou. Ta jistě může mít své opodstatnění. Ale zvolené prostředky by měly odpovídat účelu.

V opačném případě se nemusí jednat pouze o regulaci (která probíhá formou zpoplatnění), ale o situaci, ve které může být samotným cílem zpoplatnění občanů. (Kdy toto zpoplatnění nemusí zcela korelovat s efektem regulace.)

Příbramský místostarosta V. Karpíšek (ANO) popsal situaci v nedávném vydání městského zpravodaje Kahan (9/2023) následovně:

Předpokládám, že v průběhu října letošního roku zpoplatníme parkoviště na Spartaku a do konce roku uvedeme v život zcela novou zónu v okolí Spartaku s pokrytím většiny oblasti Příbram II. Zcela logicky nám vznikne nový problém na Nové Hospodě a v centru, kde bude platit nařízení města za současných podmínek a na stejném území. Proto další etapa bude směřovat právě tam.

Toto bohužel vnímáme jako ukázku toho, jak by regulace parkování neměla probíhat.

Tedy že zpoplatněním parkování v jedné lokalitě město „uměle“ vytvoří problém v sousedních oblastech. A následně právě proto (kvůli takto vytvořené situaci) město zpoplatní i tyto sousední oblasti.

O tomto problematickém pojetí diskutoval autor Bublifuku se zastupiteli a autory generelu parkování již v prosinci 2020. Viz zápis ze zasedání zastupitelstva, str. 37 a 38.

Zástupce autora generelu parkování tehdy mj. uvedl: „Je to takový živý organismus, protože nikdo neví přesně, jak to bude fungovat.

V důvodové zprávě k nové parkovací zóně se uvádí, že na parkovišti u Spartaku nelze krátkodobě zaparkovat (protože je parkoviště obsazeno vozidly parkujícími celý den). Zároveň je z doprovodných informací zřejmé, že město chce „chránit“ rezidenty.

Obou těchto cílů lze ale zkusit nejprve dosáhnout i tak, že budou v konkrétní přetížené lokalitě omezeni (zpoplatněni) pouze dlouhodobě (celodenně) parkující motoristé, resp. pouze vozidla majitelů s bydlištěm či provozovnou mimo Příbram.

Město v minulosti opakovaně deklarovalo, že účelem zón nemá být příjem pro městskou pokladnu, ale řešení nedostatku parkovacích míst. Proč potom tedy jsou hned od začátku nastaveny v případě předplatného pro Oblast 2 relativně vysoké ceny?

Další nejasnosti

V souvislosti s nově vytvořenou oblastí a cenovými pravidly panují i další otazníky.

 • Pokud je problém s parkováním nerezidentů kvůli jejich dopravě do zaměstnání  (práce v místě, přestup na autobus), proč chce město vybírat poplatek (hodinová sazba) i v sobotu?
 • Proč na parkovišti u Spartaku zabírají drahocenné místo pro několik vozidel kontejnery na tříděný odpad? (Bude tomu tak i po změně dopravního značení v prostoru parkoviště, viz návrh dopravního opatření.)
 • Proč musejí abonenti (místní podnikatelé) na rozdíl od rezidentů za první vozidlo platit?
 • Pokud je hlavním problémem výskyt „celodenně parkujících“ nebo „přespolních“ vozidel, proč se liší (resp. proč se liší tak výrazně) cenový režim pro rezidenty (druhé vozidlo) a pro podnikatele?
 • Vyhodnotilo město dopady na zákazníky místních podnikatelů a na návštěvníky tréninků na Spartaku? (Proč není krátkodobé parkování např. na 2 hodiny zdarma?)
 • Rada města schválila v srpnu 2023 uzavření smlouvy na dodání nových parkovacích automatů, ale zatím nebyla zveřejněna podepsaná smlouva. Navíc objednávka se týká pouze 10 automatů (cena zhruba 2 mil. Kč vč. DPH). Je tedy otázka, zda město vůbec technicky stihne do začátku listopadu zajistit provozuschopnost systému v celé Oblasti 2. (Jedná se o velké množství ulic, počet 10 automatů se nejeví být dostatečný.)

Dopravní komise o záměru nevěděla

Samostatnou kapitolou pak je míra (ne)informovanosti Dopravní komise Rady města o tomto konkrétním záměru.

Zajímalo nás, zda se komise návrhem na vznik „Oblasti 2“ v aktuální podobě zabývala.

Regulaci parkování řešíme v dopravní komisi pravidelně. Při jednání komise v září jsme byli seznámeni s návrhem na vytvoření menší zóny mezi ulicemi Žižkova a Balbínova. Záměr vytvořit velkou parkovací oblast, která by pokrývala rozsáhlou část Příbrami II, s námi nikdo neprojednal.

Takto okomentoval situaci J. Bouše (Piráti), člen dopravní komise. Informaci jsme si ověřili u dalšího zdroje. (Mimochodem, poslední aktuálně zveřejněný zápis Dopravní komise je z února 2023.)

Jak jsme již zmínili, otázka nové regulace parkovného v Příbrami se řeší mnoho let. Proč najednou taková překotnost?

V souvislosti s informovaností také může působit trochu překvapivě, že ačkoli p. místostarosta při zasedání zastupitelstva v pondělí 9. 10. 2023 v krátkosti informovalo o regulaci parkování na parkovišti u Spartaku, nikdo z vedení města se ani náznakem nezmínil o tom, že již o týden dříve Rada města schválila nařízení, které pokrývá násobně větší oblast.

Závěrečné otazníky

Zákon stanoví (ustanovení § 23 zákona o pozemních komunikacích), že zpoplatněním parkování nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu ani jiný veřejný zájem.

Je v souladu s veřejným zájmem, pokud radnice zavádí – do určité míry v rozporu s deklarovanými důvody – paušální zpoplatnění téměř pro všechny druhy motoristů, bez rozlišování krátkodobého parkování a bez konkrétního zacílení pouze na Nepříbramáky?

Je v souladu s veřejným zájmem, pokud radnice intenzivní regulací parkování v jedné lokalitě vytváří problém s parkováním v sousedních lokalitách, který následně zamýšlí řešit finančním zatížením dalších občanů města?

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Redakční poznámka: V textu byla po uveřejnění upřesněna informace o „přenosném oprávnění“ pro první vozidlo abonenta (podnikatele).
Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Komentáře:

 1. Zdravím Vás pane Moslere,
  vůbec se mi nelíbí, co chce město udělat ohledně parkovacích zón. Poslal jsem i dotaz na pana starostu (stránky pribram.eu) a snad se dočkám odpovědi. Můžeme jako občané v tomto směru něco udělat?
  Děkuji za Váš čas a odpověď.

  S pozdravem
  Josef

  Dobrý den pane starosto,
  mám prosím dotaz ohledně chystané akce parkovacích zón ve městě Příbram. Většina z nás jsme rezidenti města Příbram. Pracuji na druhé straně města a občas jedu do práce autem.

  Nebylo by lepší, zamyslet se a nechat parkovat rezidenty (všechny občany města Příbram) v celé Příbrami zdarma (mimo placené parkoviště)?

  Pokud opravdu chcete vyřešit problém s parkováním, proč nezvýšíte počet NEPLACENÝCH parkovišť ve městě?

  Proč je například parkoviště pod Svatou Horou placené, když se vzhledem k jeho umístění a dopravní obslužností MHD jedná o typické záchytné parkoviště na okraji města?

  Proč bych měl platit, když přejedu z Příbrami II. do Příbrami III.?

  Nemyslíte si, že se zvedne obrovská vlna nevole, až si většina obyvatel uvědomí, že při každém použití automobilu ve městě budou muset platit?

  Děkuji za odpoveď.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.