Parkovací dům: Argumenty proti inflačnímu dodatku

V úterý 19. 9. 2023 proběhla schůzka občanů (T. Mosler a M. Dvořák) s p. starostou na téma inflačního dodatku ke smlouvě na stavbu parkovacího domu. (Metrostav požadoval navíc zhruba 14 mil. Kč s DPH, odvolával se na údajné nepředpokládané okolnosti; psali jsme zde. Zastupitelstvo schválilo dne 11. 9. 2023 částku zhruba 7 mil. Kč s DPH. Dodatek zatím nebyl podepsán.)

V tomto článku předkládám v ucelené podobě argumenty, kvůli nimž by inflační dodatek neměl být podepsán (většinu těchto argumentů jsem předestřel na schůzce).

Stručně lze argumenty proti inflačnímu dodatku shrnout takto:

  • Město má silnou právní pozici.
  • Vývoj cen v čase ani porovnání s jinými zakázkami nehovoří ve prospěch požadavku Metrostavu.
  • Metrostav uvádí zmatečné a polopravdivé informace.
Přečtěte si: Dne 26. září 2023 zaslal Tomáš Mosler, autor Příbramského bublifuku, všem zastupitelům města dokument, který v ucelené podobě shrnuje klíčové argumenty proti inflačnímu dodatku (včetně komentáře k ustanovení § 2620 občanského zákoníku).

Hlavním faktem hovořícím ve prospěch města je prostá skutečnost, že po uzavření smlouvy nenastaly žádné nové nepředpokládané okolnosti.

Silná pozice města

Ve smlouvě o dílo se uvádí (článek IV): „Cena díla je stanovena jako cena pevná a jejím podkladem není položkový rozpočet.“ (Vysoutěžená cena činila 85 789 120 Kč bez DPH.)

A dále: „Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran ke změně předmětu díla tak, jak je popsáno v bodě 2.4 této smlouvy.“ (zvýrazněno autorem)

Přičemž bod 2.4 smlouvy pojednává primárně o vícepracích (méněpracích), k nimž uvádí zejména následující:

Za vícepráce (či méněpráce) mohou být považovány jen takové činnosti zhotovitele, které budou souviset s případnou změnou prostorových, funkčních nebo technických požadavků objednatele oproti zadávacím podmínkám a této smlouvě, případně se změnami platné právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní provedení díla v souladu s obsahem nabídky zhotovitele.“ (zvýrazněno autorem)

O jiných důvodech ke změně ceny, než jsou vícepráce (méněpráce), smlouva o dílo nehovoří.

Ve smlouvě není obsažena inflační doložka, klauzule o vyšší moci ani klauzule o podstatné změně okolností.

Z pohledu smluvních podmínek se tedy pozice Metrostavu nejeví být příliš příznivá.

Ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku uvádí: „Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.“ (zvýrazněno autorem)

Poznamenejme, že Metrostav se domáhal právě postupu dle § 1765.

Zde se nabízí možná zásadní otázka: Jaká nepředvídatelná okolnost nastala po 17. červnu 2022? (Tehdy byla smlouva podepsána.) Toto vlastně nebylo nijak vysvětleno.

V této souvislosti lze též doplnit, že přímo v důvodové zprávě pro zastupitele bylo odkazováno na vlivy, které se vyskytly „v průběhu stavby“ (staveniště bylo předáno v polovině února 2023).

V krátkosti se vyjádřím k souvisejícímu ustanovení § 2620 občanského zákoníku, o kterém byla na schůzce také řeč.

Příslušné ustanovení uvádí: „Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dno, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane.

Rozpočet Metrostavu k inflačnímu dodatku pochází z března 2023. V září 2023 je stavba z podstatné části dokončena (už stojí hrubá stavba). Metrostav nepředložil žádné důkazy o tom, jaká „zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost“ měla v mezičase (jaro a léto 2023) nastat, která by ztěžovala dokončení zbylé části stavby.

Zvlášť hrubý nepoměr

Ještě zpět k podmínkám uvedeným v ust. § 1765 odst. 1. Pokud pomineme samotnou skutečnost, že údajné nepředvídané okolnosti (inflace, válka na Ukrajině) byly známy již před podpisem smlouvy, což prakticky vylučuje aplikaci § 1765, lze obdobně poukázat na skutečnost, že nebyla splněna ani podmínka „zvlášť hrubého nepoměru“.

Pro zvlášť hrubý nepoměr v rámci obchodního vztahu s veřejným zadavatelem asi neexistuje žádný soudobý judikát českých soudů. V rámci českého právního systému se ovšem lze opřít o rozsudek Nejvyššího soudu ohledně „hrubého nepoměru“ (což zjevně je slabší nepoměr než „zvlášť hrubý“).

Právní věta rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2022, č. j. 33 Cdo 42/2021-443, zní:
V poměrech současné právní úpravy (§ 1793 o. z.), která nestanoví žádnou konkrétní hranici představující neúměrné zkrácení (laesio enormis), lze za výchozí pravidlo považovat zákaz zkrácení přes polovic. Jinak řečeno, hrubým nepoměrem vzájemných plnění bude hranice přibližně do poloviny vzájemných plnění (rozpětí 45 až 55 %), od níž se soud odchýlí jen tehdy, budou-li pro to zvláštní důvody.

Pokud je hranice „jen“ hrubého nepoměru někde na polovině hodnoty (rozdíl zhruba 50 procent), u zvlášť hrubého nepoměru by to logicky mělo být ještě více než 50 procent.

Doplňme, že původně požadovaných 11,9 mil. Kč je přibližně 13 procent z aktuální hodnoty zakázky, pozdějších 6,9 mil. Kč pak přibližně 7 procent.

V souvislosti se zvlášť hrubým nepoměrem lze orientačně vycházet také např. z prvorepublikové judikatury, která připouští změnu, pokud „dotčená strana dostala za věc sotva třetinu“, nebo z rakouského či francouzského modelu, dle kterého musí zkrácení být minimálně „přes polovinu“, resp. být větší než sedm dvanáctin hodnoty.

Obdobně se lze opřít o dřívější rozhodovací praxi v režimu zásad UNIDROIT (Mezinárodní ústav pro sjednocení práva soukromého), kdy nárůst nákladů, který nečiní ani 50 % původní hodnoty, nebyl dle dohledaných informací zpravidla považován za vážné narušení parity.

Metrostav se mohl lépe „pojistit“ vůči riziku

Při zasedání příbramského zastupitelstva v září 2023 (viz audiozáznam) mj. zaznělo, že Metrostav s městem o cenové situaci jednal již před podpisem smlouvy.

Tato jednání město k ničemu (kromě budoucího jednání, které v roce 2023 proběhlo) nezavazovala. Jak vyplynulo z uvedeného zasedání, starosta při tehdejších jednáních deklaroval svou pozici jednoho člena Rady města, resp. jednoho člena Zastupitelstva města.

Pokud chtěl mít Metrostav co největší jistotu, mohl na jaře 2022 požádat o to, aby byla záležitost předložena ještě před podpisem smlouvy k předběžnému vyjádření zastupitelstvu.

Proč to Metrostav neudělal? Možná proto, že si nemohl dovolit čekat, potřeboval smlouvu podepsat brzy.

Dne 21. 6. 2022 totiž Vrchní soud ČR pravomocně rozhodl o tříletém zákazu účasti Metrostavu ve veřejných zadávacích řízeních.

Smlouva byla podepsána 17. 6. 2022 (čímž bylo zároveň ukončeno příslušné zadávací řízení).

Metrostavu také nic nebránilo, aby ve lhůtě pro podání nabídek (prosinec 2021) předložil připomínku v tom smyslu, že chce do smlouvy doplnit inflační doložku. V rámci tehdy probíhajícího zadávacího řízení vznášeli účastníci různé dotazy a návrhy, které v některých případech vedly k úpravě návrhu smlouvy.

(Například na trhu s energiemi – o čemž byla na schůzce rovněž řeč – docházelo k výraznému kolísání cen již v létě 2021.)

Vývoj cen a jejich porovnání

Ceny stavebních materiálů v 1. pololetí 2023 byly v řadě případů srovnatelné s cenami v lednu 2022. Nemluvě o významném poklesu cen různých materiálů oproti jaru 2022.

Pro ilustraci uvádím vývoj cen stavebních materiálů dle cenové soustavy ÚRS (na tuto cenovou soustavu odkazuje sám Metrostav) v období od ledna 2021 do srpna 2023.

Obdobně existuje možnost srovnání cen konkrétních položek (stavebních materiálů) dle „inflačního rozpočtu“ Metrostavu s aktuálními cenami společnosti Metrostav DIZ (dceřiná společnost Metrostavu; ten se nyní veřejných zakázek účastnit nesmí) u jiných zakázek.

Například za výztuž nosných zdí betonářskou ocelí účtuje Metrostav v případě parkovacího domu dle rozpočtu k inflačnímu dodatku částku 64 000 Kč za 1 tunu. Obdobná cena platí i pro výztuže stropů.

Porovnejme to pro názornost s cenami u dvou jiných zakázek Metrostavu DIZ. Smlouvy na tyto zakázky byly uzavřeny v květnu 2023. (Připomeňme, že inflační rozpočet k parkovacímu domu pochází z března 2023.)

Rekonstrukce kulturního domu v Č. Budějovicích, cena za tunu výztuže 43 950 Kč (cenová nabídka z prosince 2022)
Sportovní areál v Brně, cena za tunu výztuže 34 000 Kč (cenová nabídka z ledna 2023)

Takto v řádu desetitisíců může rozdíl vypadat zanedbatelně. Je ale nutno si uvědomit, že výztuže zdí a stropů je u parkovacího domu zapotřebí téměř 140 tun – a rázem jsme u tohoto materiálu na celkové částce bezmála 9 mil. Kč bez DPH.

Změny smluv a cen v důsledku inflace apod. samozřejmě mohou být oprávněné. Pokud se podíváme přímo na zakázky Metrostavu, došlo k takovým změnám např. u zakázky na výstavbu Galerie města Pardubic nebo v případě rekonstrukce pavilonů Thomayerovy nemocnice v Praze.

Jenže tyto zakázky se oproti parkovacímu domu v jedné důležité věci liší. Příslušné smlouvy totiž byly uzavřeny před válkou na Ukrajině a před růstem inflace. V těchto případech tak byla podmínka nepředvídatelných okolností (ke kterým došlo až po uzavření smlouvy) splněna.

Ještě krátká poznámka k položkovému rozpočtu. Položkový rozpočet zhotovitel potřebuje dle zadávací dokumentace kvůli fakturaci, ale navenek mohlo být městu lhostejné (nepožadovalo tuto informaci v rámci zadávacího řízení), jak se zhotovitel k původní ceně 85 789 120 Kč (bez DPH) dopracoval.

Pokud už ale sám Metrostav argumentuje kvůli inflačnímu dodatku položkovým rozpočtem, jak je potom možné, že inflační dodatek – u kterého lze předpokládat precizní kalkulaci na úrovni jednotlivých položek – dospěje k ceně rovných 11 900 000 Kč (bez DPH)?

Metrostav staví něco trochu jiného

V souvislosti s inflačním dodatkem také lze okrajově poukázat na jiný rozsah prací, které Metrostav realizuje.

Jako minimální funkční a technický požadavek město v zadávací dokumentaci mj. stanovilo následující: „Nová stavba bude splňovat parametry (výška, zastavěná plocha, atd…) odpovídající podmínkám rozhodnutí o umístění stavby č.j. MeUPB 70598/2017 ze dne 03.08.2017 […].

Dle původní projektové dokumentace k tomuto rozhodnutí byly obecné parametry stavby následující:

Zastavěná plocha: 1 267 m2
Obestavěný prostor: 16 396 m3
Užitná plocha: 5 872 m2

Dle nové (upravené) projektové dokumentace, připravené na základě přidělené zakázky (tedy až poté, co byla uzavřena smlouva a potvrzena nabídková cena) projektanty spolupracujícími s Metrostavem, jsou parametry tyto:

Zastavěná plocha: 1 201 m2
Obestavěný prostor: 14 433 m3
Užitná plocha: 5 190 m2

Je zřejmé, že hodnoty se u obou dokumentací se liší. Obdobně je na první pohled patrný „vykousnutý“ roh (oproti původnímu obdélníkovému návrhu) u již stojící budovy.

Taktéž z porovnání obou rozpočtů (2017 a 2023) vyplývá výrazný rozdíl u některých stavebních materiálů (menší množství v případě rozpočtu 2023).

S tím se pojí dvě otázky:

  • Staví skutečně Metrostav parkovací dům plně v souladu s městem stanovenými minimálními požadavky dle zadávací dokumentace?
  • Pokud se ve výsledku opravdu zmenšila hmota stavby, resp. množství spotřebovaného stavebního materiálu – přičemž tato skutečnost se projevila až po podpisu smlouvy – nemělo by město nárokovat méněpráce? (Obdobně jako Metrostav nárokoval kvůli dílčím změnám stavby vícepráce.)

Metrostav a férovost

Je v pořádku, pokud chce město být pro jednotlivé dodavatele férovým partnerem. Nedomnívám se ovšem, že by se tato férovost měla projevovat dodatečným finančním plněním bez odpovídajícího zdůvodnění ze strany dodavatelů. (Jak uvádí stanovisko ÚOHS a Ministerstva pro místní rozvoj ČR k problematice nárůstu cen stavebních materiálů: „Není povinností zadavatelů navyšovat sjednané ceny.“)

Zároveň nelze přehlédnout, že Metrostav mohl některými svými kroky a vyjádřeními nepříznivě ovlivnit svou důvěryhodnost.

(Nemám nyní na mysli skutečnost, že Metrostav má tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách a byla mu udělena pokuta 10 milionů korun – byť je zřejmé, že takovýmto opatřením by asi zcela férová firma nečelila.)

V obecné rovině lze vzpomenout na nabídky Metrostavu v rámci dvou nedávných zadávacích řízení na dříve plánovanou variantu rekonstrukce aquaparku. Ačkoli Metrostav věděl, že je pevně dán limit 350 mil. Kč, přesto předložil dvě nabídky, které tento limit výrazně překračovaly. Tak mohl vzbudit určitou falešnou naději, že původní rekonstrukce by mohla proběhnout, a nepřímo přispěl k tomu, že tento původní záměr byl opuštěn až s prodlevou. (Srovnejme se situací, kdy by ani v jednom kole nebyly předloženy žádné nabídky.)

Mimochodem, když už je řeč o aquaparku a rostoucích cenách, lze poznamenat, že pozdější cenová nabídka Metrostavu (leden 2023) byla zhruba o 2 miliony korun nižší než nabídka dřívější (září 2022).

Napsali jsme o inflačním dodatku:
Snaha Metrostavu zvýšit cenu parkovacího domu o 14,4 mil. Kč nemá opodstatnění
Skandální jednání zastupitelstva: Veřejnost nesměla vystoupit k parkovacímu domu
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o inflačním dodatku – parkovací dům (11. 9. 2023)
Inflační dodatek k parkovacímu domu: Stále je naděje na úsporu 7 milionů korun
Parkovací dům: Jednatel firmy Stafer reaguje na vyjádření starosty
Raději kompromis za peníze občanů než riziko sporu, naznačuje právník města k parkovacímu domu
Blesková zpráva: Metrostav varuje zastupitele před revokací inflačního dodatku
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o revokaci inflačního dodatku k parkovacímu domu (9. 10. 2023)

Ale zpět k parkovacímu domu: Zástupce Metrostavu při zasedání zastupitelstva (viz audiozáznam) opakovaně uvedl zavádějící až nepravdivé informace.

Poukazoval například na to, že Metrostav nemohl fakturovat, protože v souladu se smlouvou vytvářel správný rozpočet k fakturaci provedených výkonů.

Pokud Metrostav údajně nemohl zhruba čtyři měsíce fakturovat (do června 2023), protože neměl hotov stavební rozpočet, jak je možné, že rozpočet ke stavbě je datován už k 15. 3. 2023 a rozpočet, který byl podkladem pro návrh na inflační dodatek, je datován k 31. 3. 2023?

Jinak řečeno, jestliže Metrostav opravdu spočítal náklady stavby až v červnu 2023 (až v této době předložil první fakturu), na základě jakých relevantních údajů potom vypočítal už v březnu 2023 inflační rozpočet?

Nebo naopak, pokud Metrostav měl výchozí (neinflační) stavební rozpočet k dispozici už v březnu 2023, jaký smysl měla poznámka zástupce Metrostavu, že kvůli chybějícímu rozpočtu nemohli déledobě fakturovat?

Zástupce Metrostavu rovněž uvedl, že (původní) požadavek na 11,9 mil. Kč bez DPH „se plnohodnotně opírá o ÚRS“. Toto tvrzení je značně zavádějící, neboť zhruba polovina nákladů stavby (a tedy i od toho odvozená přirážka) byla kalkulována mimo soustavu ÚRS (viz vyjádření znalce, které bylo součástí materiálů pro zastupitele).

Ze strany Metrostavu též zaznělo, že existují veřejné instituce, se kterými Metrostav řeší podobné situace, a dohodli se. Ovšem zástupce Metrostavu již neuvedl, které instituce to jsou a za jakých okolností (datum uzavření smlouvy apod.) bylo dohody dosaženo. Jak již bylo zmíněno, z dodatků dohledaných v Registru smluv vyplývá, že se jedná o smlouvy uzavřené před březnem 2022.

Zástupce Metrostavu také zmínil (v souvislosti se zákazem zakázek): „My zákaz nemáme, my jsme Metrostav DIZ.“ Tato informace je zcela nepravdivá. Smlouva byla uzavřena s Metrostavem a. s., Metrostav a. s. také městu fakturuje.

Závěr

Metrostav šel do podnikatelského rizika.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud Metrostav vznáší příslušné nároky, s odvoláním na údajné nepředvídatelné okolnosti, měl by doložit jednak vznik těchto okolností mezi červnem 2022 (podpis smlouvy) a jarem 2023 (začátek výstavby), jednak vývoj cen v tomto období.

Na závěr ocituji z nabídky Metrostavu, předložené v rámci zadávacího řízení: „Jsme přesvědčeni, že technické znalosti, zkušenosti a pracovní nasazení techniků a dělníků společně s materiálním a technickým zázemím a.s. Metrostav Vám poskytuji nezpochybnitelné záruky dokončení díla ve sjednané kvalitě, ceně a v dohodnutém termínu.

Nyní sám Metrostav své vlastní „nezpochybnitelné“ záruky zpochybňuje.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Komentáře:

  1. Byl jsem požádán, aby jsem se podíval na všechny dokumenty ohledně tohoto projektu a mohu konstatovat, že jsem zjistil obdobné výsledky a mnoho dalších, které po právní stránce zcela vylučují argumenty dodavatele pro navýšení ceny. Je zřejmé, že si Město nevybralo zrovna nejideálnějšího partnera pro tuto zakázku a to i s ohledem na soudní procesy, které probíhaly s touto společností. I přes všechny tyto fakta je Město opět postaveno jako mnohokrát před rozhodnutím zda dát 7 mil navíc nebo nedostavět stavbu , jelikož se domnívám, že dodavatel zastaví práce a nechá si dát 15% pokutu což se jim vyplatí protože podle rozpočtu, který teď předloží již maji své zjisky doma. I znalec se velmi podivuje nad vysokými VRN a R položkami. Podle mého názoru nedokáže Město bez kompromisů dokončit stavbu levněji a Metrostav to ví , jelikož navýšení cen proběhlo hlavně v dokončovacich pracech. Nastane mnoho úskalí, dokončení se protáhne a ceny porostou. Metrostav s radostí od toho v této fázi uteče jelikož stejně ho 3 roky veřejný prostor nebude zajímat a bude dělat na tomto trhu pravděpodobně subdodavky pro své zpřízněné firmy. Navrhuji dát Metrostavu onich 7mil pouze za předpokladu, že dokončí stavbu včas a v souladu s PD. Ostatní je hazard. Je to nejlevnější a nejbezpečnější varianta pro Město. A budeme doufat, že už se Město poučí a bude k činnostem kolem investiční výstavy používat odborníky. Toto stanovisko jsem sdělit nejmenovanemu zastupiteli města.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.