Parkovací dům: Jednatel firmy Stafer reaguje na vyjádření starosty

Příbramský bublifuk obdržel níže uvedenou reakci Ing. Filipa Ondřejka, jednatele firmy Stafer, na aktuální vyjádření příbramského starosty ohledně výstavby parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami. Firma Stafer zpracovala původní projektovou dokumentaci k parkovacímu domu, na jejímž základě bylo pro stavbu na konci roku 2017 vydáno stavební povolení.

Pane starosto, ve svém vyjádření uvádíte několik nepravdivých informací, na které musím za spol. Stafer reagovat. V roce 2017 Město Příbram zadalo parkovací dům s výškově posunutými půlpatry spojenými polorampami. Zvolené řešení splnilo požadavky příslušných norem na sklon ramp i na velikost kolmých parkovacích stání o rozměrech šíře 2,5 * délka 5 m.

Tento návrh prošel veřejným projednáním za účasti zástupců města Příbram, odboru investic a odborné i laické veřejnosti s kladným ohlasem. Spol. Stafer vypracovala a odevzdala dokumentaci pro stavební řízení, projekt získal všechna potřebná souhlasná stanoviska a bylo vydáno stavební povolení.

Dokumentace byla všemi zúčastněnými prověřena a městem Příbram bez výhrad přijata. Následné soudní spory mezi zadavatelem a zhotovitelem se netýkaly technického řešení. V roce 2021 se město Příbram rozhodlo stavbu realizovat a v rámci soutěže design and build jednalo se společností Metrostav.

Tento uchazeč o zakázku jednal i se spol. Stafer o dopracování dokumentace pro provedení stavby vč. splnění nových požadavků zadavatele. Metrostav prověřoval výhrady zadavatele k dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení a tu zadal posoudit nezávislým odborníkům specialistům na parkovací domy z VUT Brno. Bylo potvrzeno, že dokumentace včetně poloramp a jejich sklonů splňuje požadavky na stavby. Což spol. Metrostav spol. Stafer písemně potvrdila.

Jiné řešení odlišné od původního zadání [pozn. red.: psali jsme zde] si prosadilo Město ještě před podpisem samotné smlouvy o dílo. Město Příbram i společnost Metrostav tedy ještě před podpisem smlouvy věděly o změnách zadání a změnách požadavků zadavatele na parkovací dům.

Společnost Metrostav tedy staví parkovací dům podle jiného zadání a podle jiné projektové dokumentace vypracované jinou projektovou kanceláří. Tato jiná dokumentace ale neobsahuje větší parkovací stání, když základní kolmé stání je stejné délky 5 m.

Správnost této dokumentace a řešení parkovacího domu neměla možnost posoudit odborná ani laická veřejnost, protože jste dokumentaci dosud nezveřejnili.

Stavba parkovacího domu není prováděna podle dokumentace vypracované kanceláří Stafer a ani žádné obchodní soudní spory [pozn. red.: psali jsme zde] nemohly ovlivnit realizaci stavby parkovacího domu. Proto ve svých vyjádřeních laskavě neodvádějte pozornost od problémů s realizací stavby směrem k projektové dokumentaci, kterou jste pro stavbu nepoužili a nemá žádnou souvislost s Vámi odsouhlaseným navýšením ceny stavby.

Žádám, abyste se nadále na spol. Stafer v této kauze nevymlouval. Místo odvádění pozornosti ke sporům vyřešeným smírem mezi spol. Stafer a městem Příbram by bylo vhodné, abyste z pozice starosty zajistil řádnou realizaci stavby podle zadávací dokumentace k veřejné soutěži a uzavřené smlouvy.

Filip Ondřejek

Obsah článků externích autorů se nemusí shodovat se stanoviskem redakce.
Napsali jsme o inflačním dodatku:
Snaha Metrostavu zvýšit cenu parkovacího domu o 14,4 mil. Kč nemá opodstatnění
Skandální jednání zastupitelstva: Veřejnost nesměla vystoupit k parkovacímu domu
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o inflačním dodatku – parkovací dům (11. 9. 2023)
Inflační dodatek k parkovacímu domu: Stále je naděje na úsporu 7 milionů korun
Parkovací dům: Argumenty proti inflačnímu dodatku
Raději kompromis za peníze občanů než riziko sporu, naznačuje právník města k parkovacímu domu
Blesková zpráva: Metrostav varuje zastupitele před revokací inflačního dodatku
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o revokaci inflačního dodatku k parkovacímu domu (9. 10. 2023)

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.