Po 751 dnech město konečně poskytlo trestní oznámení na Staler

Kdo si počká, ten se dočká (přísloví)

Před více než 2 lety, v prosinci 2020, jsem požádal město Příbram o poskytnutí kopie trestního oznámení, které město podalo na firmu Staler v souvislosti s podezřeními, týkajícími se (ne)pravdivosti podkladů s referenčními zakázkami, které tato firma předkládala u různých městských zakázek. (O samotné zakázkové kauze jsem psal zde.)

Po různých peripetiích nakonec město na konci prosince 2022 kopii trestního oznámení poskytlo. Krajskému úřadu Středočeského kraje totiž došla trpělivost a po mém pátém (!) odvolání nařídil městu, aby informace poskytlo. Příslušný dokument samozřejmě publikuji.

Město Příbram v rámci řízení opakovaně uvádělo, že poskytnutím informací by mohl být ohrožen či zmařen účel trestního řízení, včetně práva na spravedlivý proces.

Proti tomu jsem namítal, že poskytnutím trestního oznámení v takovém rozsahu, v jakém již byly informace o pochybných zakázkách zveřejněny (na Bublifuku i jinde), nemůže k žádnému „novému“ ohrožení trestního řízení dojít. (Jak by mohlo takovým postupem dojít k ohrožení trestního řízení, to ostatně město nikdy neuvedlo.)

Trestní oznámení v poskytnuté podobě je zde.
Doprovodné rozhodnutí města Příbram (poskytnutí informace) pak tady.
A předcházející (poslední) rozhodnutí Středočeského kraje o podaném odvolání tady.

Jak je patrné, trestní oznámení obsahuje devět různých zakázek, z čehož osm je v poskytnutém dokumentu zveřejněno. Anonymizovaná pasáž podle všeho obsahuje zakázku, o které byl p. starosta informován, ale která nebyla zmíněna ve veřejném prostoru.

Z poskytnuté kopie trestního oznámení vyplývá, že příslušné zakázky odpovídají zjištěním, o kterých jsem v listopadu 2020 informoval p. starostu (a o kterých jsem průběžně informoval). I to byl jeden z účelů žádosti o trestní oznámení – zjistit, nakolik jsou moje poznatky a poznatky města totožné, a nakolik může v celé kauze figurovat i nějaká „neznámá“ zakázka.

Asi nejzvláštnější epizodou v průběhu celého řízení o poskytnutí informací bylo období z léta 2022, kdy město Příbram tvrdilo, že státní zastupitelství doporučilo informace neposkytnout, ačkoli toto tvrzení města se nezakládalo na pravdě. A kdy město opakovaně ignorovalo – bez jakéhokoli zdůvodnění – závěr krajského soudu i Policie ČR, že v dané věci lze uvažovat o poskytnutí informací o již publikovaných zakázkách.

V trestním oznámení se mj. uvádí: „[…] z výše popsaných důvodů je zřejmé, že v některých případech uvedená společnost zjevně v jí podané nabídce uváděla údaje, které se nezakládaly na pravdě [….].“

Je určitou ironií osudu, že i přes městem podané trestní oznámení začala firma Staler v posledním zhruba půl roce u městských zakázek opět figurovat (schodiště, autobusové zálivy u náměstí 17. listopadu, oprava chodníku v Lazci). K tomu doplňme, že zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje nedůvěryhodného dodavatele vyloučit. (Článek pokračuje pod tabulkou.)

Dřívější články k tématu (ne)poskytnutí trestního oznámení:
Kauza městských zakázek: Přinášíme dokumenty, které město tají
Kauza městských zakázek po roce: Radnice ze skla, nebo pevnost Tyršova?
Výsledek přezkumného řízení ve věci žádosti o informace
Rozsudek ve sporu o informace: Jak občan uspěl vůči právním profesionálům z radnice
Transparentnost města: Čím dál větší beznaděj? Úřad použil smyšlené tvrzení a ignoroval podklady
Příbramský starosta zkresluje informace a atakuje média. Nejlepší obranou jsou fakta
Dva roky čekání na kopii trestního oznámení města: Méně informací, více Staleru

Chronologie žádosti o informace

Co se týká doby, kterou poskytnutí informace trvalo: Počtem 751 dní (téměř 25 měsíců) byl o „krásných“ 51 dní překonán dosavadní rekordman, kdy jsem čekal 700 dní na poskytnutí informace o složení dřívější hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu (rovněž tato informace souvisela se zakázkami firmy Staler).

Pro srovnání, Empire State Building v New Yorku, v minulosti nejvyšší budova světa, byla na začátku 30. let 20. století postavena za necelých 16 měsíců.

Záležitost s (ne)poskytnutím trestního oznámení v létě 2022 komentoval i příbramský starosta, který k tématu vydal předvolební článek. O záležitosti jsem psal zde.

Tak šel čas s trestním oznámením města na firmu Staler:

 • 7. 12. 2020: Je podáno trestní oznámení
 • 8. 12. 2020: Žádám o poskytnutí trestního oznámení
 • 22. 12. 2020: Město Příbram vydává 1. zamítavé rozhodnutí
 • 5. 1. 2021: Podávám 1. odvolání proti rozhodnutí
 • 24. 2. 2021: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí (z jiných než odvolacích důvodů) a vrací věc k dalšímu řízení
 • 11. 3. 2021: Město Příbram vydává 2. zamítavé rozhodnutí
 • 26. 3. 2021: Podávám 2. odvolání proti rozhodnutí
 • 21. 4. 2021: Středočeský kraj potvrzuje 2. zamítavé rozhodnutí
 • 3. 5. 2021: Podávám podnět k přezkoumání rozhodnutí Středočeského kraje k Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ je mj. příslušný k přezkumu rozhodnutí ve věci poskytování informací)
 • 20. 6. 2021: Podávám správní žalobu ke Krajskému soudu v Praze
 • 25. 4. 2022: ÚOOÚ částečně vyhovuje mému podnětu, ovšem ve věci neposkytnutí trestního oznámení nikoli
 • 25. 5. 2022: Město Příbram vydává 3. zamítavé rozhodnutí
 • 31. 5. 2022: Krajský soud v Praze vyhovuje mé žalobě a ruší původní rozhodnutí města Příbram ve věci neposkytnutí trestního oznámení
 • 8. 6. 2022: Podávám 3. odvolání proti rozhodnutí
 • 28. 6. 2022: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí a vrací věc k dalšímu řízení
 • 25. 7. 2022: Město Příbram vydává 4. zamítavé rozhodnutí
 • 8. 8. 2022: Podávám 4. odvolání proti rozhodnutí
 • 16. 9. 2022: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí a vrací věc k dalšímu řízení
 • 4. 10. 2022: Město Příbram vydává 5. zamítavé rozhodnutí
 • 11. 10. 2022: Podávám 5. odvolání proti rozhodnutí
 • 16. 9. 2022: Středočeský kraj ruší původní rozhodnutí, zastavuje řízení a nařizuje městu Příbram poskytnout trestní oznámení v rozsahu, překrývajícím se s publikovanými informacemi
 • 29. 12. 2022: Město Příbram poskytuje trestní oznámení v nařízeném rozsahu

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.