Přetahovaná o informace – další rozsudek, občan vs. radnice 2:0

Krajský soud v Praze mi dal za pravdu v dalším sporu, který jsem vedl s krajským (potažmo městským) úřadem kvůli odmítnuté žádosti o informace. Žaloba se týkala především skutečnosti, že město Příbram nechtělo sdělit složení stálé hodnotící komise pro zakázky malého rozsahu. O tuto informaci jsem se zajímal v souvislosti se zakázkou na výsuvné sloupky v Pražské ulici. (Předmětná žádost o informace byla podána 4. září 2020.) Soud nařídil městu všechny informace, které byly podstatou žaloby, poskytnout. V této záležitosti nyní publikuji úplné znění rozsudku i svůj komentář k případu.

Na úvod lze ještě připomenout, že právě zakázka na výsuvné sloupky stála na počátku mého zjišťování, které následně vedlo k odhalení řady nepravostí při veřejných zakázkách ze strany dodavatelské firmy, jichž si město nevšimlo, a k tomu, že město podalo na příslušného dodavatele trestní oznámení.

Nyní zpět k aktuálnímu rozsudku: Kromě informace o složení stálé hodnotící komise jsem toutéž žádostí usiloval také o poskytnutí podkladu pro jednání hodnotící komise u zmíněné zakázky.

Rozsudkem z 21. července 2022 soud nařídil povinnému subjektu (městu Příbram) požadované informace poskytnout do 15 dnů od právní moci rozsudku.

Nejprve uvádím hlavní části rozsudku Krajského soudu v Praze (redakčně upraveno; „žalovaným“ je míněn Krajský úřad Středočeského kraje, „povinným subjektem“ pak město Příbram):

  • Soud konstatuje, že informace o složení hodnotících komisí, a to ať již komise stálé, či komisí pro jednotlivé veřejné zakázky, není vnitřním pokynem ani personálním předpisem ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) informačního zákona.
  • Informace o složení hodnotící komise není toliko informací, která je určena pouze pro členy rady, jak mylně uvedl žalovaný, ale naopak se jedná o informaci, která působí též vně povinného subjektu.
  • O existenci silného veřejného zájmu na transparentnosti poskytování veřejných prostředků a nutnosti jeho účinné kontroly nemůže být pochyb.
  • Za interní pokyn ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím nelze stricto sensu považovat každý akt, který správní orgán takto označí (formální znak). Rozhodný je vždy obsah konkrétního pokynu nebo jiného aktu, tedy znak obsahový.
  • Tvrzení povinného subjektu, podle kterého „není zřejmé, co daným dokumentem žadatel míní“, je zjevně svévolné, neboť plně nereflektuje obsah podané žádosti o informace.
  • Pojmy pokyn a podklad nelze způsobem, jakým to učinil povinný subjekt, libovolně zaměňovat.

Celý rozsudek je k dispozici zde.

Současný rozsudek přichází nedlouho poté, co letos v květnu krajský soud vyhověl jiné mé žalobě. Ta se týkala odmítnutí (ze strany města) poskytnutí trestního oznámení, které město Příbram podalo v souvislosti se zakázkami firmy, jež realizovala právě i zakázku na výsuvné sloupky. (Věc se vrátila k dalšímu řízení.)

Na jednu stranu považuji za poněkud nešťastné, pokud se občané musejí domáhat práv v oblasti transparentnosti veřejné správy soudně. Na druhou stranu lze vyslovit naději, že předmětné rozsudky povedou ke zkvalitnění rozhodovací praxe městského úřadu.

Na dílčí nedostatek v rozhodování jsem poukazoval již před několika měsíci, když se město chystalo zahájit v oblasti vyřizování žádostí o informace spolupráci právě s dřívější úřednicí, která se v minulosti podílela na tomto, už druhém, chybném rozhodnutí na krajském úřadě.

Na moje tehdejší konkrétní výhrady město nijak věcně nereagovalo. Zato přišly reakce jiné. Bývalý starosta (a současný radní) se vzmohl na nesouvisející výpad, stávající starosta mi pak v souvislosti s částí mého komentáře připsal „očerňování odbornosti některých osob“. (Bublifuk nepředjímá, zda a jaké vyjádření se na městském Facebooku objeví, až si p. starosta přečte slova soudu o svévolném tvrzení úřadu.)

Jak jsem již napsal po předchozím rozsudku, klíčová otázka zní: Dozvíme se od vedení města, co hodlá udělat pro zlepšení rozhodovacích mechanismů? Takové zlepšení, a z toho vyplývající posílení transparentnosti města, by totiž bylo přínosem pro všechny občany Příbrami.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.