Příliš optimistický návrh SPD k „vodě“ se mýlí o vyšší desítky milionů korun

Průběžně informujeme o plánovaných změnách v provozování vodohospodářské infrastruktury v Příbrami. V tomto článku zveřejňujeme prezentaci SPD s nástinem představ o nově zvažovaném vlastnickém modelu provozování. Prezentace obsahuje řadu nepřesností a zavádějících tvrzení. Kromě jiného byly zcela opominuty náklady zhruba 61 mil. Kč na nákup pitné vody.

Také jsme obdrželi odpověď starosty J. Konvalinky (ANO) ohledně postupu města při rušení původního koncesního řízení.

V tomto článku:
• Souhrn aktuálních informací k „vodě“ vč. vyjádření starosty
• Prezentace SPD k vlastnickému modelu provozování infrastruktury
• Návrh SPD opomíjí finanční prostředky na nákup pitné vody
• Pro nárok na dotace je rozhodující vlastnictví infrastruktury
• Komentář k pravidlům cenotvorby dle původně plánované koncese

Aktuální situace

Nejdříve krátká rekapitulace dění posledních měsíců.

  • Město v prosinci 2023 na poslední chvíli zrušilo koncesní řízení, ve kterém měl být vybrán provozovatel vodohosp. infrastruktury (VHI) na dalších 10 let. Připomeňme, že tři ze čtyř cenových nabídek, s kalkulací na základě dat dostupných v době koncesního řízení, byly výhodnější než aktuálně platná cena vodného a stočného. Ohledně našich dotazů k bližším důvodům pro zrušení řízení, vč. podstatné změny okolností, která měla nastat mezi zahájením a ukončením koncesního řízení, jsme aktuálně obdrželi odpověď od starosty.
  • Město nově plánuje provozovat VHI prostřednictvím vlastní organizace, případně prostřednictvím organizace, ve které by měl menšinový podíl soukromý subjekt působící ve vodárenství (viz přepis tiskové konference). Připomeňme, že zastupitelstvo v prosinci rozhodlo o vlastnickém modelu provozování. Oddílný model (spoluúčast soukromého subjektu) by představoval odlišné řešení (viz např. metodika MŽP, str. 12 a 14), které by nemuselo zcela odpovídat usnesení zastupitelstva.
  • Do konce roku 2024 bude zřejmě provoz VHI zajišťovat 1. SčV, na základě prodloužení stávající smlouvy. O dodatku ke smlouvě bude 12. února jednat zastupitelstvo. Protože se na prodlužování stávajících smluv vztahují omezení (limit celkové hodnoty zakázky po změnách), platnost dodatku je navržena pouze do 15. 12. 2024, nikoli až do posledního dne roku.

Prezentace SPD: Návrhová část

Obdrželi jsme prezentaci SPD, o jejíž přípravě při lednovém zasedání zastupitelstva hovořil člen SPD J. Novotný.

Tato prezentace sice na první pohled působí přesvědčivě, ovšem ve skutečnosti obsahuje řadu zavádějících a chybných informací. Se souhlasem J. Novotného prezentaci zveřejňujeme a připojujeme náš komentář.

SPD navrhuje vytvoření organizace s pracovním názvem „Příbramská vodárenská“.

Představa SPD je taková, že ze zhruba 150 mil. korun, které se vyberou za vodné a stočné, utratí městská organizace na nákladech 50 milionů a celých 100 milionů zbude na investice zpět do infrastruktury.

Jak vyplývá z našich zjištění a propočtů, realita je značně odlišná.

Největší úskalí výpočtu SPD se skrývá v tom, že opomíjí nejzásadnější prvek celého systému – prostředky na nákup pitné vody (tzv. voda převzatá).

Voda, za kterou občané v Příbrami platí vodné, se do systému dostává prostřednictvím rozvodů ze Svazku obcí pro vodovody a kanalizace, od kterého ji město Příbram (potažmo 1. SčV) kupuje.

Tyto náklady mají pro rok 2024 činit zhruba 61,5 mil. Kč. V prezentaci SPD jsou přitom zcela opominuty (text pokračuje pod obrázkem).

Část prezentace SPD; je opominuta řada výdajů ve výši desítek milionů korun

Níže shrnujeme některé další základní rozdíly – jak v neprospěch, tak ve prospěch návrhu SPD.

K porovnání s kalkulací 1. SčV jsme použili materiál, který v prosinci 2023 projednávalo zastupitelstvo při schvalování ceny vodného a stočného na rok 2024. Ve zkrácené podobě je materiál k dispozici zde.

  • Dle SPD mají náklady na elektřinu a chemikálie (ČOV) činit 15 mil. Kč. Podle kalkulace 1. SčV (návrh na rok 2024) budou náklady na tyto položky činit 8,5 mil. Kč.
  • V návrhu SPD nejsou zohledněny náklady na přečerpávací stanice pitné vody – jen elektrická energie bude v roce 2024 stát 650 tis. Kč.
  • Návrh SPD neobsahuje náklady na opravy infrastrukturního majetku (1. SčV 2024 = 7,7 mil. Kč).
  • Nejsou zahrnuty externí provozní náklady, které zahrnují např. likvidaci kalu z ČOV (1. SčV 2024 = 10,5 mil. Kč).
  • V návrhu jsou zmíněny předpokládané roční náklady na provoz 5 osobních automobilů, ovšem už nejsou zahrnuty náklady na jejich pořízení (odpis/leasing).
  • SPD předpokládá náklady 30 mil. Kč na 30 zaměstnanců. Výše těchto nákladů je v prezentaci označena jako záměrně nadhodnocená; stávající zaměstnanecké náklady na straně 1. SčV jsou nižší.
  • Návrh neobsahuje náklady na průběžnou obměnu vodoměrů či různé náklady zahrnované do režijních nákladů; pro účely porovnání předpokládáme rozdíl v řádu milionů korun.

Pokud vezmeme v potaz náklady, se kterými SPD kalkuluje, a ty, které v prezentaci SPD chybí, dostáváme se na celkové náklady ve výši zhruba 125 milionů. Jedná se o spíše konzervativní odhad (s korekcí ve prospěch návrhu SPD).

Oproti původnímu plánu (příjmy 150 milionů minus náklady 50 milionů) by tedy reálně zbývalo přibližně 25 milionů.

Úvaha o 100 milionech korun, které by dle představ SPD byly při vlastnickém provozování každoročně volně k dispozici, pro účely investic do VHI, tak dostává povážlivé trhliny.

Doplňme, že v tuto chvíli není jednoznačně patrné, které činnosti, nyní zahrnuté ve výrobní a správní režii, by dle návrhu SPD řešili zaměstnanci městské organizace a které by byly řešeny externě. (Různé kategorie nákladů souvisejících s provozováním VHI jsou popsány např. v tomto textu na webu 1. SčV.)

Provozní organizace vlastněná výlučně městem by v každém případě zřejmě musela platit (nad rámec výše popsané kalkulace) za určité služby, které by nezajistila ve vlastní režii. U jiných služeb by pravděpodobně platila vyšší cenu než 1. SčV, protože by nedosáhla na tak výrazné úspory z rozsahu (zvýhodnění větších odběratelů např. v případě energií).

Nadto nelze opomíjet platbu pachtovného (nájemného) z vybraného vodného a stočného. Pachtovné představuje částku, kterou 1. SčV hradí městu jako vlastníkovi rozvodných sítí za to, že jí město tyto sítě poskytuje pro účely podnikatelské činnosti.

Aktuální pachtovné představuje, po přepočtu na celý rok 2024, částku cca 41 mil. Kč.

Nová městská organizace by měla platit městu pachtovné minimálně ve stejné výši. Z čeho by ovšem organizace uhradila pachtovné 41 milionů, jestliže by měla k dispozici pouze 25 milionů?

Pokud by město případně požadovalo pachtovné v nižší hodnotě než dosud, bylo by to v rozporu s přístupem města jako řádného hospodáře. Naopak pokud by provozní organizace potřebovala získat prostředky na pachtovné ve stávající výši, mohlo by to vést ke zvýšení vodného a stočného.

V každém případě pokud zohledníme pachtovné (byť ve snížené výši 25 mil. Kč), dostáváme se na nulový zůstatek. Jaký by potom byl – ať již z pohledu provozní organizace, nebo města – ekonomický přínos celé transformace, přínos přechodu na vlastnický model?

Prezentace SPD: Dotace

V prezentaci se dále uvádí: „Bude možné čerpat dotace z EU, na které město „nedosáhlo“, protože vodu neprovozovalo samo.

Toto tvrzení je zavádějící.

I v případě externího provozování v režimu koncese by město mělo na příslušné dotace nárok. Rozhodující totiž není, kdo VHI provozuje, ale kdo VHI vlastní.

To platí pro „vodní dotace“ v režii Ministerstva životního prostředí ČR i Ministerstva zemědělství ČR. Tato fakta vyplývají z podkladů k jednotlivým dotačním programům (OPŽP a MZ) a také jsme je u obou institucí ověřili.

Skutečnost, že Příbram měla omezené možnosti čerpat dotace v minulosti, nebyla způsobena „cizím provozováním“. Příčinou byla skutečnost, že příslušná provozovatelská smlouva trvala 20 let. (Limit umožňující přiznání nároku na dotaci je 10 let.)

Tento problém by ale byl v rámci původně plánované koncese vyřešen, smlouva měla mít platnost 10 let.

O tom, že dotace lze čerpat i bez vlastního provozování VHI, ostatně svědčí i skutečnost, že město Příbram vloni požádalo o dotaci ve výši 25 mil. Kč na modernizaci a zkapacitnění ČOV (42. výzva MŽP, Operační program Životní prostředí).

V příloze k tehdejší žádosti (ta zatím nebyla vyhodnocena) se výslovně uvádí, že probíhá (září 2023) koncesní řízení a že „zadávací dokumentace vč. koncesní smlouvy byla koncipována tak, aby splňovala podmínky dle metodiky MŽP pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Pro pořádek doplňme, že myšlenku o účinnějším čerpání dotací při využití vlastnického modelu prezentuje nejen SPD.

Představu o lepším využití dotačních příležitostí nastínil v uplynulých týdnech i starosta J. Konvalinka. Na prosincovém zastupitelstvu téma dotací obdobně komentoval také radní I. Fuksa (ODS), který kromě funkce radního zastává také post manažera Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

Když jsme se ovšem při lednové tiskové konferenci, pořádané vedením města, opakovaně dotazovali, zda má město příklad dotačního titulu, u kterého je rozhodující, kdo VHI provozuje, odpovědi jsme se nedočkali (viz přepis tiskové konference).

 Prezentace SPD: Zrušené koncesní řízení

V závěrečné části prezentace se SPD věnuje nabídkám v ukončeném koncesním řízení.

Pozastavme se u dvou pasáží. První z nich budí až dojem strašení (jakkoli zřejmě neúmyslného):

Nabízené ceny jsou podezřele nízké. […] Předpokládáme, že takto nízké ceny byly stanoveny úmyslně, a to tak, aby každá z přihlášených firem výběrové řízení vyhrála […]. Dle našeho názoru v roce 2025 by cena vodného a stočného byla navýšena o několik desítek procent (50 % a více).

To, že rozhodujícím kritériem v soutěži o zakázku je (zpravidla) nejnižší cena, je zcela přirozená věc. I společnost 1. SčV nabídla v koncesním řízení, na základě dat dostupných v jeho průběhu, cenu nižší, než jakou účtuje v současnosti.

Zadavatel samozřejmě může podezřele nízké ceny prověřit a účastníka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou případně ze zadávacího řízení vyloučit. Toto ověření proběhlo i v případě koncesního řízení v Příbrami (viz Zpráva o hodnocení nabídek, str. 2 a 3). Nebyl shledán žádný nedostatek.

Vybraný (úspěšný) účastník by byl vázán koncesní smlouvou. Nemohl by zvyšovat ceny vodného a stočného, jak by ho napadlo.

Koncesní smlouva, ve znění předloženém v rámci zrušeného koncesního řízení, umožňovala ve většině případů úpravu kalkulace ceny po celou dobu trvání jen na základě objektivních skutečností (např. inflace, změny cen energií; text pokračuje pod obrázkem).

Kalkulace cen vodného a stočného dle návrhu koncesní smlouvy měla striktně stanovená pravidla

Pokud by případně mělo dojít k jiným změnám, stále platí, že provozovatel mohl vlastníka o změnu výchozí kalkulace požádat – to znamená, že vlastník by nebyl povinen takovému požadavku vyhovět.

Podrobnosti jsou uvedeny v článku VI návrhu koncesní smlouvy (část „Tvorba ceny pro vodné a stočné“).

Rovněž je nutno poznamenat, že částku pachtovného (a s tím související cenu vodného a stočného) vposledku stanovuje zastupitelstvo.

Buď je tato cena přiměřená nákladům na provoz celé sítě, opravy a investice. Nebo je nižší – pak jsou náklady částečně hrazeny z jiných kapitol rozpočtu města, podobně jako třeba provoz MHD.

V každém případě platí, že podfinancování obnovy a rozvoje vodohosp. majetku v rozsahu, který v současnosti v případě Příbrami činí desítky milionů korun ročně, není způsobeno konkrétním modelem provozování VHI.

Jiná pasáž v prezentaci uvádí: „Proč účtují [účastník s nejnižší nabídkovou cenou, pozn. red.] cenu vody za 132,-Kč všude, kde vodu spravují, když v Příbrami nabízejí vodu levněji?

Nelze srovnávat jednotlivé lokality mezi sebou pouze na základě ceny vodného. Každé město má jiné parametry rozvodné sítě (délka rozvodů, stáří, stav a údržba, terén – náklady na přečerpávání apod.).

Navíc jak jsme již zmínili výše, konkrétní cena vodného je do určité míry ovlivněna politickým rozhodnutím.

Závěr

Vlastnický model, spoluvlastnický model, režim koncese – to všechno jsou legitimní varianty provozování VHI.

Každá varianta má své výhody a nevýhody; přehledně byly shrnuty např. v dřívější analýze provozování VHI (únor 2022) od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Bez ohledu na konkrétní variantu je podstatný zodpovědný přístup politiků. Rozhodování o tak zásadní záležitosti, jakou je režim provozování VHI, by mělo probíhat na základě objektivních informací, věcných argumentů a odborných analýz.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.