Rada města chce prodat developerovi kousek pozemku u Fantovy louky. Na poslední chvíli

Redakční poznámka: Článek původně nedopatřením obsahoval chybnou informaci o doporučení prodeje pozemku ze strany Rady města a o termínu vyvěšení záměru prodeje na úřední desce. K  doporučení prodeje Radou nedošlo, nicméně Rada v březnu 2024 schválila záměr prodeje.

V pondělí 20. května 2024 se opět sejde příbramské zastupitelstvo. Součástí navrženého programu jednání je také bod, který se věnuje možnému prodeji části městského pozemku v blízkosti ulice Fantova louka soukromému developerovi, firmě Zoltang.

Tato firma o koupi pozemku původně požádala již v roce 2021, a to kvůli „zajištění průchodu a průjezdu mezi stávající a budoucí zástavbou“. Podrobnosti přinášíme v tomto článku. Věnujeme se také tomu, že případné schválení prodeje by mohlo být s ohledem na lhůty problematické v kontextu judikatury Nejvyššího soudu ČR.

Předmětný pozemek má parcelní číslo 1376/147. Příslušná část o výměře zhruba 46 m2, o kterou zájemce žádá, je v podkladech k jednání vyznačena takto (černě ohraničený trojúhelník uprostřed):

Kompletní materiál k jednání, včetně důvodové zprávy, je k dispozici zde.

J. Šimek, jednatel firmy Zoltang (a nevlastní synovec dřívějšího příbramského starosty J. Vařeky; o existujících a možných vazbách mezi jednotlivými developery v oblasti Fantovy louky jsme psali v dřívějším článku „Úvaha o skrytých zájmech a veřejných tajemstvích“), v původní žádosti o koupi pozemku z dubna 2021 mj. uvedl:

Důvodem této žádosti je snaha o zajištění průchodu a průjezdu mezi stávající a budoucí zástavbou. Mělo by tak, v souladu s platnou urbanistickou studií, dojít k zajištění prostupností mezi územím bytové zástavby a objektem občanské vybavenosti.

Na základě této žádosti mělo zastupitelstvo o prodeji jednat původně již v prosinci 2022. Tehdy ovšem byl příslušný bod stažen z programu. Starosta J. Konvalinka (ANO) k tomu při tehdejším zasedání zastupitelstva sdělil:

Dne 02.12.2022 byla doručena žádost o odložení projednání uvedené majetkové transakce. Žadatel, společnost Zoltang, jako důvod uvádí nejasnou budoucnost výstavby na pozemcích v jejím vlastnictví, které se nacházejí v lokalitě Fantovy louky.

Odbor správy majetku se zhruba po roce dotázal p. Šimka na situaci. Ten odpověděl následovně:

Na základě nově zjištěných informací o situaci kolem lokality „Fantova louka” si dovolují touto cestou požádat o pokračování projednávání.

Návrh se tedy nyní opět dostává do rukou zastupitelům. Připomeňme, že samotná Rada města v březnu 2024 schválila záměr prodeje (nikoli samotný prodej) příslušného pozemku.

Zvažovaný prodej provází několik nejasností, které shrnujeme v následujících odstavcích.

Otazník první: Odkud kam by vedla zvažovaná silnice?

Jak vyplývá z podkladových materiálů, žadatel uvažuje o výstavbě chodníku a silnice mezi pozemkem parc. č. 1378/1 (firma Zoltang) a pozemkem parc. č. 1376/146 (firma Kostky Pb; jednatelem firmy Zoltang i předsedou představenstva firmy Kostky Pb je totožná osoba).

Zádrhel je v tom, že ani dle platné urbanistické studie (2006), ani dle „konceptu studie Fantova louka“ (2021) se na hranici příslušné části pozemku firmy Zoltang nenachází žádná silnice, kterou by bylo nutno propojit přes poptávaný „růžek“ směrem k budově Kostky Pb.

Viz následující obrázky (pocházejí z původní důvodové zprávy z prosince 2022; v aktuálním materiálu obsaženy nejsou):

Otázka tedy zní: Proč chce firma Zoltang koupit pozemek (také) kvůli stavbě silnice, když ani z jedné studie nevyplývá přímá návaznost mezi hranicí s tímto pozemkem a vozovkou na pozemku Zoltangu?

Dopravní obslužnost pozemku Zoltang je dle obou studií řešena přes pozemky dalších developerů. (Na základě součinnosti jednotlivých developerů s městem Příbram ostatně vznikl i výše zmíněný „koncept studie“.)

Pokud se případně změnily plány a záměry a výstavba na Fantově louce, včetně sítě pozemních komunikací, by měla vypadat odlišně od dostupných studií, považovali bychom za vhodné, aby developer tyto změny či nově zjištěné informace, týkající se jeho pozemku, v souvislosti se svou žádostí při zasedání zastupitelstva představil.

Ještě jedna důležitá poznámka: Samotnou výstavbu chodníku by mohla firma Zoltang realizovat i bez koupě městského pozemku. Pozemky firem Zoltang a Kostky Pb mají společnou hranici o délce zhruba 5 metrů, což je pro vybudování chodníku dostačující.

Vlastnická situace v oblasti Fantovy louky (stav 2022)

Otazník druhý: Prodej na poslední chvíli?

Pozn. redakce: Jak vyplynulo z podrobných podkladů k jednání zastupitelstva, záměr prodeje byl znovu oznámen v dubnu 2024. Obsah této části článku tedy již není relevantní.

Jak jsme již zmínili, žadatel zdůvodnil stažení návrhu i jeho opětovné podání tím, že došlo ke změně situace.

Neuvádí žádné konkrétní podrobnosti. Připomeňme, že na Fantově louce proběhl v poslední době biologický průzkum (2022) a hydrogeologický průzkum (2023). Z obou průzkumů vyplývají závěry, jejichž respektování by znamenalo omezenou zastavitelnost Fantovy louky jako celku.

Podstatným aspektem při nakládání s městským majetkem je z právního hlediska mimo jiné doba, která uplynula mezi zveřejněním záměru na úřední desce a samotným projednáním zastupitelstvem.

Jak vyplývá z podkladů, záměr prodeje příslušné části pozemku byl na úřední desce zveřejněn do 20. 5. 2022.

Zastupitelstvo má o prodeji jednat 20. 5. 2024, tedy přesně po dvou letech.

To je dle našich zjištění lhůta naprosto hraniční. Jak uvádí rozsudek Nejvyššího soudu ČR spis. zn. 26 Cdo 4198/2011:

Byl-li majetkoprávní úkon obce učiněn až po delším odstupu od sejmutí zveřejněného záměru z úřední desky obce, bude nutné vždy při úvaze, zda byla splněna podmínka platnosti právních úkonů obce podle § 39 odst. 1 zákona o obcích, zvážit, zda mezi předmětnými projevy vůle je časová, věcná a logická návaznost. Bude záležet na individuálním posouzení všech konkrétních okolností, zejména zda se podstatným způsobem nezměnily podmínky, za nichž došlo ke zveřejnění záměru. Uplynuly-li však mezi zveřejněním záměru (jeho sejmutím z úřední desky) a projednáním tohoto záměru v orgánech obce více než dva roky, jde o dobu obecně nepřijatelnou.

Soud tedy konstatoval, že doba přesahující dva roky od zveřejnění záměru do projednání prodeje by byla obecně nepřijatelná.

Ovšem ani doba o něco málo kratší nemusí být vždy dostatečná. Jak je výše zmíněno, záleží také na změně podmínek od doby zveřejnění záměru.

Přitom na změnu situace, resp. dokonce na dvě změny situace (v době od vyvěšení záměru prodeje na úřední desce), poukazuje přímo sám žadatel. Kvůli první změně vzal žádost zpět, kvůli druhé změně potvrdil zájem o koupi pozemku.

Vzhledem k těmto okolnostem – změna podmínek a značný časový odstup – považujeme v zájmu jednoznačnosti a právní jistoty za vhodné, aby byl záměr prodeje nejprve znovu vyvěšen na úřední desce.

V opačném případě nelze vyloučit, že pokud by zastupitelstvo prodej eventuálně schválilo, mohl by takový postup být zpochybněn.

Napsali jsme o Fantově louce:
Beseda o Fantově louce: Úvaha o skrytých zájmech a veřejných tajemstvích
Exkluzivně: Zveřejňujeme „nezveřejnitelné“ vyjádření k Fantově louce
Fantova louka: Nové dějství
Řízení o VKP na Fantově louce: Firma Allocation úspěšně namítla podjatost místního úřadu

Několik poznámek na závěr

V minulosti jsme psali o tom, jak se na dřívějšího městského architekta snesla v roce 2021 lavina stížností. Jedna z nich souvisela právě s tehdejším zájmem firmy Zoltang o koupi výše popisované části pozemku; s prodejem totiž architekt nesouhlasil.

S představou dětí houfně přebíhajících frekventovanou Žižkovu ulici bychom se smiřovali jen velmi velmi neradi,“ psal v tehdejší stížnosti p. Šimek (Zoltang).

(Nelze přehlédnout, že obdobně použil děti jako argument dřívější starosta a radní Vařeka, když zhruba ve stejné době obhajoval zbourání domů, vlastněných jeho firmou Meinland, na příbramském Václavském náměstí. Co kdyby se domy s azbestovými střechami zřítily a následně by kolem šly děti do školy, zmiňoval tehdy.)

Poznamenejme, že případná existence chodníku v příslušné části nevyřeší to, že obyvatelé odjíždějící z autobusové zastávky směrem do Příbrami stejně budou muset přecházet přes Žižkovu ulici.

Nedlouho po výše uvedené sérii stížností byl architekt „odejit“ – přesněji řečeno Oddělení rozvoje města bylo Radou města (ve které tehdy působil také J. Vařeka) zrušeno a příslušnou činnost nyní vykonává externí architekt.

Že by tato personální obměna pomohla záměru firmy Zoltang, to nemůžeme říci.

Ani současný městský architekt totiž s prodejem nesouhlasí. Ve vyjádření (podrobnosti viz materiál, str. 13) mj. uvádí:

Pokud by chtěl žadatel na předmětném pozemku budovat pouze chodník z důvodu rychlejšího napojení pěších nebo cyklistů z plánované výstavby v lokalitě Fantova louka, považujeme to za prospěšné, avšak doporučujeme požadovaný pozemek neprodávat, ale udělit souhlas vlastníka pozemku města Příbram se stavbou. Budování komunikace pro automobily v tomto místě však považujeme vzhledem ke zpracované (zapsané) územní studii a konceptu architektonické studie Fantova louka jako nekoncepční, a navíc
obtěžující pro stávající rezidenty bydlící v bytových domech č.p. 577 a 579.

Obdobně s prodejem nesouhlasí také Odbor životního prostředí a Komise pro realizaci majetku města.

Ovšem jak se občané Příbrami mohli přesvědčit například při nedávném prodeji kousku náměstí H. Kličky na Březových Horách do soukromých rukou, nesouhlas různých odborných orgánů města nemusí nic znamenat.

Jak rozhodnou zastupitelé tentokrát?

Zasedání zastupitelstva 20. května začíná v 16 hodin. Videopřenos z jednání lze sledovat na kanálu města na YouTube. Bod týkající se pozemku u Fantovy louky má pořadové číslo 14.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Odebírejte kanál Bublifuku na WhatsApp (použijte odkaz a následně v aplikaci klepněte na „Odebírat“) nebo sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.
Náhledový obrázek: Urbanistická studie, Fantova louka (PAFF – architekti, 2006), upraveno jako součást důvodové zprávy pro jednání zastupitelstva (2022)

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.