Ředitel příbramské galerie čelil dotačním nesrovnalostem již v minulém působišti

O dění v příbramské Galerii Františka Drtikola v posledních měsících Bublifuk již několikrát informoval. Zjištěným pochybením a možným nesrovnalostem, vyplývajícím z informací shromážděných zastupitelkou M. Škodovou (Spojenci) a z následných kontrol ze strany finančního a kontrolního výboru, se opakovaně věnovalo příbramské zastupitelstvo. To nejnověji v červnu mj. doporučilo Radě města odvolat ředitele galerie J. Freiberga (20 hlasů pro, 2 proti, 3 se zdrželi).

Jak vyplývá z aktuálních zjištění Bublifuku, dotační nesrovnalosti a porušení rozpočtové kázně musel ředitel příbramské galerie řešit již v minulém působišti, ve volyňské Galerii Na shledanou.

Na úvod zmiňme, že jedním z pochybení, které se týká způsobu vedení příbramské galerie (toto konkrétní pochybení uznává i J. Freiberg) a na které bylo na zastupitelstvu poukazováno, je neexistence dotované publikace.

Při květnovém zasedání zastupitelstva, kterého se účastnil také ředitel galerie, přišla krátce řeč rovněž na kontroly ze strany finančního úřadu v Galerii Na shledanou ve Volyni, kterou J. Freiberg vedl před svým nástupem do galerie v Příbrami. Ten k tomuto tématu tehdy na dotaz zastupitele V. Dvořáka (Spojenci) mj. uvedl: „Co se týká finančního úřadu Jižní Čechy, to já nechám zatím bez komentáře.“ (Viz zápis, str. 40)

Uvedená neurčitá odpověď zaujala mou pozornost. Proto jsem se obrátil na příslušný Finanční úřad pro Jihočeský kraj se žádostí o informace o kontrolách, provedených v Galerii Na shledanou v letech 2014 až 2019.

Finanční úřad (FÚ) nejprve mou žádost odmítl s tím, že požadované informace údajně představují informace získané od třetí osoby v rámci kontrolní činnosti, tudíž je nelze poskytnout. S takovou interpretací zákonného ustanovení v dané věci se odvolací orgán neztotožnil. Následně pak FÚ mé žádosti vyhověl a informace o kontrolách poskytl (v částečně anonymizované podobě).

Z podkladů, které jsem před nedávnem obdržel, vyplývá, že v dotazovaném období 2014 až 2019 proběhlo v Galerii Na shledanou (resp. ve spolku depiction, který byl v souvislosti s dotacemi, poskytnutými na galerijní činnost, kontrolován a za který jednal J. Freiberg) pět kontrolních řízení, zaměřených na šest dotací. Kontroly se konaly v době od února 2016 do dubna 2019. Dotace poskytlo Ministerstvo kultury ČR (MK).

V rámci těchto kontrol byla zjištěna dvě porušení rozpočtové kázně (kontroly v letech 2017 a 2019). Za tato dvě porušení byly spolku depiction stanoveny odvody v celkové výši 30.127 Kč. Porušení spočívalo dle závěrů FÚ v obou případech v neoprávněném použití prostředků.

Informace o kontrolách (dotace na činnost v r. 2017 byla prověřována dvakrát, nejdříve ohledně včasnosti doručení vyúčtování a následně ohledně prokázání nákladů):

  • Souhrn kontrol
  • Kontrola 2016: Dotace na neperiodickou publikaci a dotace na celoroční činnost 2015
  • Kontrola 2017: Dotace na neperiodickou publikaci a dotace na celoroční činnost 2016 (v prvním případě zjištěna nesrovnalost)
  • Kontrola 2018 (1. kontrolní řízení): Dotace na projekt a webovou prezentaci (kontrola včasnosti doručení vyúčtování)
  • Kontrola 2018 (2. kontrolní řízení): Dotace na celoroční činnost 2017 (kontrola včasnosti doručení vyúčtování)
  • Kontrola 2019: Dotace na celoroční činnost 2017 (prokázání nákladů; zjištěna nesrovnalost)

Pro úplnost nutno poznamenat, že podněty, kterými v roce 2018 iniciovalo MK provedení příslušných kontrol, mohou působit poněkud nestandardně, když důvodem podnětu bylo podezření na zaslání vyúčtování s jednodenním zpožděním (což se při kontrole neprokázalo).

Ještě krátce zpět k aktuální situaci v příbramské galerii. Při červnovém zasedání zastupitelstva zaznělo, že do konce června budou známy závěry šetření ze strany Samostatného oddělení kontroly a vnitřního auditu, s tím, že následně přijme v dané věci stanovisko Rada města.

Dle dostupných informací Rada města záležitost projednala tento týden, podrobnosti ovšem zatím nejsou známy. (Veřejně přístupná usnesení bývají k dispozici na webu města zhruba týden po jednání Rady; město samotné o výsledcích jednání Rady příliš iniciativně neinformuje.)

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.