Stavební firma: Nejdřív zdražíme, až pak opravíme. Může za to pandemie a válka

Může stavební firma při opravě komunikace kvůli „mimořádným okolnostem“ navrhnout zvýšení již schválené ceny zakázky o takovou částku, že příplatek se o 0,2 % (neboli 314 Kč) udrží pod limitem pro vyhlášení nového zadávacího řízení? Může tak učinit v době, kdy už na zakázce mohla dobré dva měsíce pracovat? Může to zdůvodnit analýzou provedenou „v průběhu stavby“, i když stavba v okamžiku této analýzy ještě neprobíhala? Ano, může. A nechá si to příbramská radnice líbit? Ano, nechá.

Popisovaná situace se týká opravy komunikace v ulicích Severní a Na Vršku. Ty se nacházejí nedaleko nemocnice, směrem k Dolejší Oboře. Smlouva na tuto zakázku byla uzavřena na konci října 2021, v Registru smluv byla uveřejněna 2. listopadu.

Dodavatel, společnost Vodohospodářské stavby (se sídlem v Teplicích), měl s opravami začít do 3 dnů od zveřejnění smlouvy a dokončit je do tří měsíců. A to po odečtení doby nepříznivých klimatických podmínek.

Skutečnost je taková, že s pracemi se začalo až v červnu 2022. Momentálně je příslušná komunikace už zhruba dva měsíce rozfrézovaná. Ale tyto prodlevy nejsou v tomto případě největší zvláštností. K uvedené smlouvě byl v červenci uzavřen dodatek, který byl 30. května 2022 projednán a schválen Radou města. V dodatku se mj. píše:

V průběhu stavby společnost VHS provedla ekonomickou analýzu předmětné zakázky a předložila městu Příbram návrh na změnu závazku ze smlouvy, a to formou navýšení ceny zakázky o 235 237,- Kč bez DPH (tj. 284 636,77 Kč s DPH).

Částka 235 237 Kč činí oproti původní ceně nárůst o 14,98 %. Tento údaj je zajímavý a důležitý, protože § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek, na který je přímo v dodatku výslovně odkazováno (ačkoli dodavatel původně naznačoval možnost použití postupu dle odst. 6 téhož paragrafu, při jehož uplatnění by byla přípustná změna až o 50 %), uvádí:

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, […] jejíž hodnota je […] nižší než […] 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Jinými slovy, při celkové výsledné hodnotě zakázky cca 2,2 milionu, která byla Radou města odsouhlasena, to znamená, že firma se o 314 korun českých vešla do limitu. Ano, litera zákona byla naplněna. Ale že by to bylo zcela v souladu se smyslem zákona, to se úplně říci nedá.

Pro úplnost publikujeme původní a aktuální položkový rozpočet (soupis prací).

Pozornost Bublifuku ovšem upoutala i formulace o ekonomické analýze, provedené „v průběhu stavby“. Tato analýza je datována 3. května 2022. Potud v pořádku. Jak ale mohla květnová analýza vzniknout v průběhu stavby (viz výše uvedená citace z dodatku), když stavět se začalo až v červnu? (Text pokračuje pod obrázkem.)

Dopravní omezení kvůli frézování vozovky od června 2022. Dodavatel ale tvrdí, že stavěl už předtím. To možná stavěl. Ale něco jiného někde jinde.

Požádali jsme o vyjádření město Příbram i dodavatelskou firmu. Firma na dotazy do vydání tohoto článku nezareagovala. Komentář města následuje níže (redakčně upraveno):

V první fázi stavby, tedy od listopadu 2021 do jara 2022, byly práce přerušeny z důvodu klimatických podmínek. Stavebník měl již připravenu techniku, veškerá povolení a dopravní značení.
Na jaře roku 2022 stavebník přišel s požadavkem navýšení ceny zakázky z důvodů, které byly předloženy Radě města.
Práce nebyly tedy do doby projednání požadavku navýšení ceny zakázky zahájeny. V případě neschválení navýšení byl stavebník připraven jednat o odstoupení od smlouvy.
Po projednání Radou města, která odsouhlasila navýšení finančního plnění zakázky, začal stavebník připravovat stavbu. Obnova povolení, objednání strojů představují dlouhodobější proces. Proto práce na těchto stavbách začaly až v první polovině června (od 1. 6. umístěno dopravní značení
vše zapsáno ve stavebním deníku).

Otázkou zůstává, na kdy vlastně měla stavební firma techniku připravenu. Na listopad – kdy lze předpokládat přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám? Nebo na jaro – potom ale tedy proč se nezačalo už v březnu nebo dubnu s opravou? Proč místo toho prvním krokem dodavatele bylo, že 3. května vytvořil zmíněnou analýzu?

Co přesně dodavatel učinil ve prospěch realizace zakázky ve dvou měsících předcházejících analýze? (Zopakujme, že dodavatel měl s opravami začít do 3 dnů od zveřejnění smlouvy, po odečtení období nepříznivých klimatických podmínek. Nevhodné klimatické podmínky lze pochopit v listopadu, ale nikoli během letošního příznivého jara. A případné obtíže stavební firmy při objednání strojů nejsou problémem města.)

Dodavatel: Může za to pandemie a válka na Ukrajině

Že má stavební firma odvahu přijít s návrhem na zvýšení ceny u zakázky, na které měla už dávno pracovat, to je jedna věc.

Samostatnou kapitolou ovšem je zdůvodnění požadavku na zvýšení ceny. V dokumentu „Oznámení zhotovitele o mimořádných okolnostech“ se dodavatel odvolává na nouzový stav a na válku na Ukrajině.

Citujeme z oznámení: „V globálu lze konstatovat, že opakované vyhlášení nouzového stavu v ČR vedlo k podstatnému omezení podnikatelské činnosti.

Zde se Bublifuk ptá, zda by tedy v takovém případě neměla firma být spíše ráda, že příslušnou zakázku stále má, než aby navrhovala její zdražení.

Asi nejbizarnější je ovšem toto tvrzení dodavatele: „Aktuální situace na území státu Ukrajina […] má výrazný vliv na realizaci předmětné zakázky.

Toto vyjádření považujeme za natolik hloupé (snad bychom i řekli „nehorázné“), že jej ani nebudeme komentovat.

Místo toho můžeme poukázat na určitá fakta. Dle záznamů v Registru smluv se jeví, že u žádných jiných smluvních dodatků z poslední doby firma Vodohospodářské stavby podobnou argumentaci neuplatnila. Proč, když nouzový stav platil v rámci celé ČR?

Rovněž skutečnost, že např. odvoz suti je v novém soupisu prací levnější než před změnou, nepůsobí zcela logicky. Pokud už firma uvažovala o zdražení zakázky a odvolává se mj. na růst cen pohonných hmot, neměla by tedy (zrovna) přeprava být dražší?

Dále, růst cen byl patrný již od podzimu loňského roku, dále zrychlil na začátku roku letošního. Není zřejmé, proč se stavební firma ozývá ohledně vyšších nákladů až po mnoha měsících.

Závěrem této části lze zmínit, že pokud je Bublifuku známo, žádná jiná firma v uplynulém půlroce zdražení zakázky z podobných důvodů městu Příbram nenavrhla.

Shrnuto, nezkouší si firma Vodohospodářské stavby udělat z Příbrami „oslíka“, který se na vyzvání otřese?

Doplňme, že uvedená firma vznikla v roce 1991 a má základní kapitál 531 mil. Kč. Není to tedy žádná malá ani začínající společnost. Od března 2021, kdy začala realizovat zakázky v Příbrami, se zde věnovala opravám různých silnic a chodníků. Do povědomí některých Příbramáků se ale zapsala i tím, že ani po zhruba půl roce nebyla schopna provést dokončovací práce u chodníku v Žežické ulici.

Shovívavá radnice

Nepříliš pochopitelné je i to, že vedení města uvedený postup firmy toleruje. (Včetně skutečnosti, že stavební firma už mohla na opravě vozovky dávno před návrhem na změnu smlouvy pracovat, a včetně akceptování ne zcela smysluplného tvrzení o analýze vzniklé v průběhu stavby.) Místo toho, aby například řeklo: „Není naše chyba, že jste nezačali s opravou již před dvěma měsíci.

Největším záchvěvem vzdoru města tak zůstává skutečnost, že dva radní ze sedmi se při předmětném schvalování zdražení zakázky zdrželi hlasování. (Osobně bych zrovna ve věci zdražení zakázky očekával jednoznačný postoj, ať už kladný, nebo záporný.) Kam se poděla ta odhodlaná a rozhodná radnice, která se např. při projednávání nedávné změny vyhlášky o nočním klidu možná skoro až těšila na to, že povede spor před Ústavním soudem?

A ještě jedna otázka – proč je vozovka v Severní ulici rozfrézovaná již dva měsíce? (Dle původního oznámení stavební firmy mělo být za jeden měsíc hotovo, dle vyjádření z minulého týdne by mělo být hotovo od nynějška zhruba za týden.)

Současně s opravou ulic Severní a Na Vršku provádí firma Vodohospodářské stavby i opravu Sevastopolského náměstí. I zde došlo ke zdražení, se stejnou argumentací dodavatele.

V případě této zakázky se koncem června jeden občan dotazoval p. starosty na webu města (viz dotaz z 22. 6. 2022) ohledně nedostatečné činnosti v uvedené lokalitě: „Začalo se 10. 6. stržením povrchu a od té doby se tam pouze sporadicky objeví na pár hodin 1-2 dělníci a není vidět žádný posun.

Starosta ve své odpovědi mimo jiné uvedl: „Stavba se protáhla právě z důvodu rekonstrukce kanalizačních vpustí. […] Stavební firma koordinuje tuto stavbu s dalšími stavbami a musí tak nakládat se stavební technikou.

Radnice Příbramáky o problémech a prodlevách při opravách komunikací iniciativně příliš neinformuje. Vyjádření přichází zpravidla až v okamžiku, kdy se lidé začínají ptát. (Nedávno se tak obyvatelé města víceméně mimochodem dozvěděli, že revitalizace Milínské ulice proběhne místo původně plánovaného roku 2024 až za mnoho let.)

Proč se například neobjevil už někdy před měsícem příspěvek v Minutkách z radnice (nebo alespoň tisková zpráva na webu města), který by objasnil, proč prostá výměna povrchu v ulicích Severní a Na Vršku (necelých 300 metrů) trvá tak dlouho?

Zákon o obcích říká: „Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.“ Nic o tom, že informování se má týkat pouze pozitivních skutečností. Samozřejmě, je v pořádku informovat i o tom, co se povedlo. Ale kdy naposledy jste, vážení čtenáři, zaznamenali např. v již zmíněných Minutkách zdůvodnění, proč u určité rekonstrukce došlo k prodloužení či ke zdražení?

Když takové informace chybějí, vypadá to potom trochu tak, jako kdyby vlastně nebylo důležité i to, zda se opravy dělají důsledně a včas, nýbrž pouze to, zda se průběžně „něco dělá“. V soutěži o největší počet souběžně „rozkopaných“ silnic s nejdelší dobou oprav bychom možná byli v republikové špičce.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.