Zvolí zastupitelé do územního výboru developera, který opakovaně porušuje zákony?

Aktualizace: 1) Zveřejnění všech nominací v textu mělo dohru při zasedání zastupitelstva. 2) Z článku bylo odstraněno jméno politika, kterému byl původně chybně připsán jeden z komentářů.

Příbramské zastupitelstvo bude při svém nadcházejícím zasedání 13. února 2023 jednat kromě rozpočtu a dalších bodů také o složení Výboru pro územní plánování. Tento výbor byl nově ustanoven v novém volebním období, v minulosti neexistoval. Na samotném zřízení výboru není nic pozoruhodného. Otazníky ovšem budí nominace Jurije Kostjaka (za SPD), jehož stavební firma Cik-invest si někdy nedělá příliš těžkou hlavu s právními předpisy.

Dle návrhu statutu má být náplní činnosti výboru kromě jiného iniciace podnětů a posuzování návrhů v oblasti změn územně plánovací dokumentace města.

Protože město ve veřejných podkladech pro občany z nejasných důvodů tají, koho jednotlivé subjekty navrhly a o kom budou zastupitelé veřejně hlasovat (byla zveřejněna jména pouze těch kandidátů, kteří jsou zastupiteli), přinášíme souhrnný seznam všech nominací (řazeno abecedně):

 • Tomáš Dvořáček (ANO)
 • Ivan Fuksa (ODS; návrh na předsedu)
 • Michal Gerčák (Okresní hospodářská komora)
 • Jiří Holý (ANO)
 • Jurij Kostjak (SPD)
 • Vladimír Král (Šance pro Příbram)
 • Simona Luftová (Piráti)
 • Petr Rotter (ANO)
 • Markéta Škodová (Spojenci)
 • Petr Štěpánek (Příbram 2030)
 • Lubomír Vrána (ODS)

Celkem se tedy jedná o 11 jmen, přičemž z předkládaného materiálu vyplývá, že počet členů výboru by měl být 9. (Toto číslo mohou zastupitelé při pondělním jednání změnit.)

Nyní k nominaci již zmíněného p. Kostjaka. O někdy poněkud nestandardních postupech jeho firmy Cik-invest jsme už v minulosti psali (zde a zde).

Určité výhrady proti působení p. Kostjaka ostatně zazněly také při jeho (neschválené) nominaci do kontrolního výboru zastupitelstva na konci loňského roku.

Protože se ale nominační historie opakuje, je zřejmě na místě zopakovat a shrnout i přešlapy p. Kostjaka, resp. firmy Cik-invest, jejímž je J. Kostjak jednatelem. (K definování protiprávního jednání před časem vyzval i p. starosta.)

1) Zahájení úprav (přestavby) bytových domů v Březnické ulici bez stavebního povolení (2018; dokument, str. 4: „Stavební úřad při výkonu stavebního dozoru zjistil, že stavebník provádí stavbu bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu“).

2) Zbourání části bývalé budovy patologie za nemocnicí ve staré Příbrami bez stavebního povolení (2021; dokument a samostatný článek).

U této záležitosti nastal určitý kuriózní moment. Dokonce vlastně dva. Nejprve když p. Kostjak tvrdil, že šlo o „divoké spadnutí budovy“. Podruhé pak tehdy, když po určité době v jiné diskusi od jednoho z občanů zaznělo (jako polemika s náznakem možného pádu), že se u objektu odbourávala část bouracím strojem, k čemuž má fotografie. (Nejednalo se o politika, jak bylo původně chybně uvedeno, ale o osobu shodného jména a shodné politické orientace.)

Pro zajímavost přinášíme také orientační nákres půdorysu budovy (viz galerie níže) po částečném zbourání, který dokládá, že po ubourání části budovy (žlutě vyznačená část) nyní jižní strana příhodně kopíruje katastrální hranici mezi vlastníkovým a cizím pozemkem.

Doufejme, že stavebník před zahájením provozu zamýšleného bytového domu (namísto dříve plánované patologie) vhodným způsobem zajistí odpovídající statiku budovy. Statika totiž mohla být – zásahem do vodorovných konstrukcí a jen provizorně řešenými podpěrnými sloupy (náhradou za zbouranou obvodovou zeď) – negativně ovlivněna (fotografie z února 2022; text pokračuje pod galerií).

3) Potvrzení nepravdivé reference (2021) u zakázky na nedávnou výstavbu domova pro seniory v Žežické ulici. P. Kostjak potvrdil za svou firmu Cik-invest pro potřeby své jiné (tehdejší) firmy Cikhalstav referenční zakázku – stavební práce (při rekonstrukci hotelu Jurkos), které firma Cikhalstav ve skutečnosti pro firmu Cik-invest provádět nemohla (a ani neprováděla); viz samostatný článek.

Firma Cikhalstav figurovala na základě této smyšlené reference jako subdodavatel budoucího vítězného uchazeče u zakázky na výstavbu domova pro seniory. Důsledkem tak bylo, že tuto městskou zakázku získal dodavatel, který by ji při vyřazení nepravdivého dokumentu nezískal.

V souvislosti s výše popsanými případy obcházení zákonů může poněkud úsměvně či absurdně, dle vkusu čtenáře, působit skutečnost, že Rada města Příbram nedávno J. Kostjaka jmenovala do komise pro prevenci kriminality.

Už jen jako drobné dokreslení lze zmínit, že ačkoli J. Kostjak v únoru 2022 veřejně tvrdil, že příjezdová cesta k hotelu Jurkos (směrem od vlakového nádraží) je zkolaudovaná, o kolaudaci požádal až v srpnu téhož roku.

Jak jsme již napsali v minulosti, J. Kostjak byl také původcem jedné ze čtyř stížností na bývalého městského architekta, které se v červnu 2021 zničehonic sešly na městském úřadě. („Zničehonic“ proto, protože předtím ani potom žádné hromadné stížnosti na architekta nepřicházely.) Kromě načasování působila poněkud nezvykle rovněž skutečnost, že svou stížnost sdělil J. Kostjak ústně v kanceláři p. starosty (o čemž byl vyhotoven zápis).

Závěrem můžeme pro úplnost připomenout již zmíněnou rozpravu dne 7. listopadu 2022 při volbě členů kontrolního výboru. Hlasovalo se o jednotlivých kandidátech samostatně.

Zastupitelka M. Škodová (Spojenci) tehdy k nominaci J. Kostjaka (SPD) mj. uvedla: „Já si osobně nedovedu představit, že by to měl být reprezentant ze zákona zřízeného výboru (jako člověk dost často vůbec nerespektuje zákony ČR). […] Z jakého důvodu vám přijde právě tento kandidát vhodný? Má skutečně řadu problémů s dodržováním zákonů, proč by měl být členem tohoto výboru?

Starosta J. Konvalinka (ANO) reagoval kromě jiného slovy: „Dovolím si jenom upozornit na poměrně silné soudy z Vašich úst, paní zastupitelko. Neboť ve veřejném zasedání označovat někoho, že nedodržuje zákony, nebo že se chová v rozporu se zákonem, může být samo o sobě v rozporu se zákonem.“ (text pokračuje pod obrázkem)

Při předchozím hlasování o členství J. Kostjaka v kontrolním výboru hlasovali zastupitelé takto: 10 pro / 10 proti / 4 se zdrželi / 1 nepřítomen (k případnému schválení bylo zapotřebí 13 hlasů).

Jak dopadne hlasování tentokrát?

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.