Architektonická soutěž: Jak město usilovně tajilo informace, které přitom zároveň poskytuje

V posledních měsících se opakovaně hovoří o architektonické soutěži na budoucí podobu náměstí J. A. Alise na Březových Horách. Před časem také Rada města jmenovala hodnotící porotu pro tuto soutěž. Ovšem její složení město úzkostlivě tajilo. Neúspěšně – ale především úplně zbytečně.

Letos v létě tak například vyšel na jiném serveru článek, kde se o porotě uvádí: „Zatím nebude zveřejněno její složení, přestože rada města její složení už na jaře schválila. Podle vedení města je to z toho důvodu, aby nebylo jednotlivé členy možné žádným způsobem ovlivňovat.

Jenže tajnosti ze strany vedení města jsou naprosto neopodstatněné. Složení poroty totiž stejně musí být nejpozději při vyhlášení soutěže zveřejněno. To vyplývá kupříkladu ze soutěžního řádu České komory architektů. („Soutěžní podmínky obsahují zejména […] jmenný seznam členů poroty […].“)

Pokud by tedy snad opravdu někdo chtěl porotce ovlivňovat, sebevětší utajování tomu nezabrání.

Jak je u Bublifuku zvykem, pokusil jsem se věci přijít na kloub. Nejprve jsem dne 26. července 2021 poslal na Městský úřad Příbram o žádost o informaci o složení soutěžní poroty. Porota pro soutěž je totiž něco jiného než hodnotící komise pro zakázky (porota vybírá autora řešení, nerozhoduje o samotné realizaci díla), takže se na dotazy tohoto typu nevztahuje „zákaz“ dle § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Tato žádost byla 10. srpna 2021 odmítnuta. Zde si kromě jiného dovoluji upozornit na poněkud zvláštní hypotézu úřadu: „Pokud by mělo dojít ke zveřejňování členů poroty před zahájením řízení, jistě by tuto povinnost zákonodárce zadavateli stanovil.

Toto stanovisko bohužel poukazuje na možné nepochopení jednoho ze základních principů veřejné správy. Orgány veřejné moci totiž smějí činit (zde myšleno nezveřejnit požadované informace) pouze to, co jim zákon výslovně umožňuje. Jedná se o protiklad k občanským právům, kdy občané smějí činit vše, co zákon výslovně nezakazuje.

V daném kontextu to znamená, že úřad je povinen informace o porotě poskytnout, ledaže by bylo zákonem stanoveno, že složení soutěžní poroty nesmí být uveřejněno.

Protože přes informační zákon cesta ke jménům porotců prozatím nevedla, vydal jsem se 23. srpna 2021 na úřad a uplatnil jsem své občanské právo nahlížet do usnesení Rady města. (Pro zájemce o detaily – jedná se o ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) obecního zřízení.) Konkrétně jsem nahlédl do usnesení č. 316/2021 z 19. dubna 2021, kterým byla porota jmenována (a kde jsou jednotlivá jména uvedena).

Nicméně pokračovala záležitost se žádostí o informace. Proti zamítnutí jsem se odvolal. Krajský úřad mému odvolání vyhověl a nařídil městskému úřadu informaci poskytnout (k tomu došlo v říjnu).

(Z hlediska informace samotné jsem se technicky vzato samozřejmě odvolával trochu nadbytečně. Ovšem šlo i o stránku procedurální, tedy o posouzení toho, kdo je v právu, a o to, že by – v případě úspěšného odvolání ve věci – městský úřad případně mohl být, s přihlédnutím k argumentaci a stanovisku krajského úřadu, do budoucna při poskytování některých informací méně restriktivní.)

Mimochodem, jednalo se o první z mých dosavadních odvolání ve věci informačního zákona, o kterém krajský úřad rozhodl kladně. (Byla moje předchozí odvolání neopodstatněná? Nebo jde o příznak změny rozhodování směrem k větší nezaujatosti a ve prospěch občanů? Od června 2021 totiž odvolání ve věci příbramských žádostí o informace začala na krajském úřadě posuzovat namísto Mgr. Humlové – ano, jedná se o příbramskou zastupitelku – jiná úřednice. Ale o tom možná zas někdy jindy.)

1. listopadu 2021 (usnesení Rady města č. 1036/2021) došlo k výměně jednoho člena soutěžní poroty. Nahlédl jsem do nového usnesení a seznámil jsem se se jmény stávajících porotců. A kdo že tedy aktuálně je členem poroty?

Řádní členové závislí: Mgr. Jan Konvalinka, RNDr. Josef Velfl, PhDr. Věra Smolová
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Ivan Plicka, Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. MgA. David Mateásko, Ing. arch. Jitka Ressová

Jak už bylo uvedeno, tato informace není žádným tajným údajem. Každý zletilý občan města může přijít na radnici a do usnesení Rady města nahlédnout. A složení poroty otevřeně sdělí nejpozději při vyhlášení soutěže i město samotné.

Navíc by – jak vyplývá z informačního zákona i z textu výsledného sdělení MěÚ – měla poskytnutá informace, kterou jsem obdržel, být uveřejněna také na webu města, na stránce určené pro zveřejňování vyžádaných informací (k tomuto zveřejnění zatím nedošlo).

Jak je z mé publikační činnosti asi již dostatečně zřejmé, jsem zastáncem maximální transparentnosti veřejné správy a jejích kroků. Milé město, prosím přestaň tajit, co tajit nemusíš a nemůžeš.

Teď už jen zbývá vyčkat, až bude vyhlášena samotná architektonická soutěž. Zatím na ni Březohoráci čekají oproti původním předpokladům „pouze“ zhruba o rok déle.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.