Nový otazník u parkovacího domu: Jak je to s úhradou zkušebního provozu?

Nedávno jsme informovali o tom, že ke stavbě parkovacího domu u autobusového nádraží v Příbrami zahájil krajský stavební úřad přezkumné řízení. Nyní se objevila určitá nová nejasnost.

Město Příbram uzavřelo v lednu 2024 s Metrostavem (zhotovitel parkovacího domu) dodatek č. 4. Na základě tohoto dodatku byl Metrostav mimo jiné zbaven povinnosti zajistit jednoměsíční zkušební provoz. Ovšem Metrostav neměl pro zkušební provoz v původním rozpočtu žádnou konkrétní položku. Nelze tak dostatečně posoudit, zda příslušné změně dle nového dodatku odpovídá finanční úspora na straně města.

Co se změnilo

Nejdříve si shrňme, k jakým změnám a rozdílům v důsledku dodatku č. 4 došlo.

Příslušný dodatek byl dle informací v Registru smluv uzavřen 10. ledna 2024.

Na jeho základě dodatku se celková cena díla snižuje o 124.470 Kč (bez DPH; všechny ceny v tomto článku jsou uváděny bez DPH).

Jak jsme již dříve uvedli, dodatkem dochází mj. k těmto změnám smlouvy: „[…] předmět díla nezahrnuje realizaci stavebních prací na místnosti správce dle ZSPD z 20.09.2023 ani zajištění plného zprovoznění stavby, zkušebního provozu, kolaudačního řízení, včetně kolaudačního rozhodnutí (souhlasu), tato plnění zajistí objednatel.

A dále (nové znění části smlouvy): „Zhotovitel zbuduje uvedenou stavbu, včetně obstarání dokladů a zkoušek vztahujících se k předmětu díla definovanému v čl. 2.1 smlouvy, které je možné zpracovat při nezahrnutí realizace stavebních prací na místnosti správce dle ZSPD z 20.09.2023 do předmětu díla.

Dále se v části Předmět díla vypouští text: „Provedení všech potřebných zkoušek, revizí a obstarání potřebných potvrzení a certifikátů o shodě, nutných k dokončení a provozování díla a jeho kolaudaci, zabezpečí na své náklady zhotovitel […].

Detailní popis změn je uveden v dodatku.

Zajímalo nás, jak konkrétně se absence zkušebního provozu a absence obstarání kolaudačního rozhodnutí promítla do ceny díla.

Samotný dodatek v Registru smluv rozpis cenových změn neobsahuje, proto jsme o něj požádali.

Podrobný rozpis je uveden v tomto výpočtu změny ceny dle změnového listu.

Jsou odečteny některé nedodané položky (např. tabule „Parking“ a její osazení). U těchto položek se celkem jedná o rozdíl zhruba 34 tis. Kč. Zde můžeme poznamenat, že odečítané ceny odpovídají (vyšším) cenám dle „inflačního dodatku“, který ovšem nebyl uzavřen. Metrostav tak zde městu Příbram poskytl určitou finanční výhodu.

Odečtena je také položka „Dokumentace skutečného provedení stavby“. Ta je ovšem vzápětí v plné výši opět započítána, pouze s tím rozdílem, že je u ní nyní nově uvedena poznámka „bez místnosti správce a dalších prací, které si řeší objednatel sám“.

Obdobná „nezměna“ se týká také položky „Kompletní manuály, návody“.

Určitý finanční rozdíl se týká úklidu. Cena původního kolaudačního úklidu činila 172.650 Kč (odečteno od ceny díla).

Nově je započítán „Průběžný hrubý a předpřejímkový úklid“ a pět dalších položek souvisejících s úklidem a údržbou; celková hodnota činí 97.795 Kč (přičteno k ceně díla).

Pokud vynecháme výše zmíněné nedodané položky, rozdíl (ve prospěch města) související s úklidem činí 74.855 Kč.

Metrostav: Bez komentáře

Z dostupných informací nebylo patrné, jak konkrétně se ve změně ceny projevila skutečnost, že Metrostav nezajistí zkušební provoz ani kolaudační rozhodnutí.

Zde je nutno zdůraznit, že původní položkový rozpočet Metrostavu neobsahoval žádnou položku pro zkušební provoz ani pro obstarání kolaudačního rozhodnutí.

Na cenové podmínky (zda bylo zajištění zkušebního provozu a kolaudačního souhlasu plánováno ze strany Metrostavu zdarma, resp. proč nedošlo k přiměřenému snížení ceny) jsme se nejprve zeptali R. Many, tiskového mluvčího Metrostavu. Ten sdělil:

[…] děkuji za Vaše otázky, avšak Vás požádám, abyste se v této záležitosti obrátil výhradě na město Příbram.

Za nás mohu konstatovat, že jsme postupovali dle požadavků objednavatele.

Více se k této věci nebudeme vyjadřovat.

Proto jsme se tedy, s obdobně formulovanými dotazy, obrátili na město Příbram. Tisková mluvčí E. Švehlová uvedla:

[…] na základě informací z OIRM posílám následující: […] Metrostav tyto služby měl zahrnuty ve svém rozpočtu, ale neměl na to konkrétní položku.

Odpočet byl proveden u položky kolaudační úklid, tak jak to řeší Dodatek č. 4. Náklady na kolaudační řízení městu nevzniknou žádné, Metrostav dodal veškeré doklady a revize, zaměření, které jsou podkladem pro žádost o kolaudační řízení.

Jednoměsíční zkušební provoz zaplatí město.

Komentář: Jak město ověří, zda ušetřilo odpovídající částku?

Aktuální zjištění nás vedou k několika otázkám:

  • Pokud Metrostav původně neměl stanovenu konkrétní cenovou položku pro zkušební provoz, jak lze nyní posoudit, zda byla ve prospěch města odečtena přiměřená částka? Proč vedení města dodatek s přílohou v této podobě schválilo?
  • Jestliže se výše zmíněný rozdíl (u položky „úklid“) v hodnotě 74.855 Kč (ve prospěch města) týká právě neprovedeného zkušebního provozu, proč je odpočet za tuto činnost řešen zrovna prostřednictvím (zcela nesouvisející) položky úklidu?
  • Je možné či obvyklé, že by stavební firma (kterákoli) obstarala kolaudační rozhodnutí bez nákladů pro město? Že by neúčtovala paušální odměnu např. 500 či 1000 Kč za učinění podání na stavebním úřadu?

Domníváme se, že pokud měl Metrostav zkušební provoz zahrnut v celkovém rozpočtu (ovšem bez konkrétní položky), bylo by logičtější a přehlednější, kdyby byl pozdější dílčí změnou položkového rozpočtu vyčleněn zkušební provoz jako samostatná položka, a následně odečten.

Poněkud matoucí je i skutečnost, že samotný změnový list č. 5 (který je přílohou dodatku č. 4 a který uvozuje již zmíněný výpočet změny ceny) jako popis změny č. 41 s názvem „Vyjmutí kolaudace“ uvádí: „Na základě požadavku Objednatele bylo Zhotoviteli vyjmuto z předmětu díla kolaudační řízení.

Přitom jak jsme popsali výše, dle vyjádření města se kolaudačního řízení finanční rozdíl dle dodatku č. 4 vůbec netýká.

(Dodatek č. 4 samozřejmě vynětí kolaudačního řízení obsahuje, ovšem tato změna je ošetřena přímo v úvodní textové části, která mění samotné znění smlouvy.)

Pro srovnání uveďme, že např. u jiné zakázky Metrostavu (resp. firmy Metrostav DIZ) – výstavba domu s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci – firma ve svém rozpočtu konkrétní samostatné položky pro zkušební provoz již od počátku uváděla.

Např. v kategorii elektroinstalací jsou u této zakázky vyčísleny náklady na zkušební provoz na 43.200 Kč. (Celková původní hodnota díla činila 456 mil. Kč.)


Příklad položkového rozpočtu (Jindřichův Hradec): Proč v případě parkovacího domu v Příbrami chyběla v rozpočtu konkrétní položka s náklady na zkušební provoz?

Doplňme, že příslušná smlouva (Jindřichův Hradec) byla uzavřena v září 2022, tedy zhruba ve stejné době jako smlouva na výstavbu parkovacího domu v Příbrami.

V případě parkovacího domu byla smlouva podepsána v červnu 2022; položkový rozpočet byl městu Příbram předložen – s ohledem na režim zakázky „design & build“ a s ohledem na tvorbu nové projektové dokumentace – v březnu 2023.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.