Parkovné v parkovacím domě: 20 Kč za hodinu, 80 za 24 hodin, 1200 měsíčně

Parkovací dům u autobusového nádraží v Příbrami by měl být dokončen do konce května 2024. V této souvislosti jsme se zajímali o plánovaný režim zpoplatnění parkování v parkovacím domě a na sousedním parkovišti. V článku také přinášíme odůvodnění, na jehož základě krajský úřad zastavil dřívější přezkumné řízení ke stavbě parkovacího domu.

Ceny v parkovacím domě by měly být následující:

20 korun za jednu hodinu
80 korun za 24 hodin (doba platnosti nekončí o půlnoci)
1200 korun za jeden měsíc

Na sousedním parkovišti budou motoristé zřejmě platit 30 korun za hodinu, s tím, že toto parkoviště by mělo sloužit jako rychloobrátkové.

1. místostarosta Karpíšek také doplnil, že parkovací dům budou mít v pronájmu Technické služby.

Přezkumné řízení ke stavbě parkovacího domu zastaveno

Před časem jsme informovali o tom, že ke stavebnímu řízení na stavbu parkovacího domu bylo zahájeno přezkumné řízení. (Podnět tehdy podal spolek Centrum energetických expertů.)

Toto přezkumné řízení bylo na základě odvolání, podaného městem Příbram, zastaveno.

V odůvodnění krajského úřadu ohledně zastavení přezkumného řízení se mj. uvádí:

Odvolací správní orgán shledal, že stavebník jednal v dobré víře, neboť požádal o změnu stavby před dokončením před realizací navržených změn stavby. V průběhu přezkumného řízení vyplynulo z předané dokumentace, že stavba jako celek plně respektuje vydané územní rozhodnutí, neboť stavba je umístěna způsobem nepřekračujícím parametry vydaného územního rozhodnutí, naopak severovýchodní fasáda je na více než 20 % délky půdorysně v rozích ustoupena, v jihozápadním rohu objektu došlo oproti původnímu řešení dle projektové dokumentace […] ke snížení stavby z důvodu zastínění.

[…] Otázku skutečných rozměrů provedené stavby a naplnění požadavků vyhlášky k zajištění bezbariérového užívání stavby ověří stavební úřad kontrolní prohlídkou stavby. Namítaná tvrzení uvedená v podnětu podatele mohou být hypoteticky důvodem pro vedení řízení z moci úřední podle stavebního zákona, nemohou být nicméně důvodem pro zrušení rozhodnutí […] v přezkumném řízení, neboť údajné provedení stavby v rozporu s vydaným povolením nezakládá nezákonnost přezkoumávaného rozhodnutí.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.