Zastupitelstvo bude vybírat variantu provozování vodohospodářské infrastruktury

Město Příbram již déle než rok řeší, jaký bude další režim provozování městského vodohospodářského majetku. Provozovatelem zatím je společnost 1. SčV, ovšem provozovatelská smlouva končí 15. prosince 2024. O dalším postupu v této záležitosti bude jednat zastupitelstvo v pondělí 17. června 2024. Přinášíme stručné shrnutí dosavadního vývoje a informace o preferovaných variantách dle nové analýzy advokátní kanceláře Rowan Legal.

Na úvod připomeňme, že zastupitelstvo v prosinci 2023 na poslední chvíli za poněkud nestandardních okolností zrušilo koncesní řízení a vzápětí se usneslo na tom, že Rada města má „činit bez zbytečného odkladu kroky k přechodu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram na formu tzv. vlastnického modelu“.

Motivy, které k této změně vedly, zůstávají do značné míry zahaleny tajemstvím. Pokud totiž případně panovala nejistota ohledně společné nabídky SMVAK, prvního uchazeče v pořadí (dle nabídkové ceny), mohlo město daného uchazeče buď vyzvat k upřesnění nabídky, nebo jej z koncesního řízení vyloučit.

Město kromě jiného zmiňovalo jako argument pro zrušení zadávacího řízení ekonomické důvody, a dále novou formu provozování v režimu vlastnického modelu.

Ovšem ekonomické důvody nebyly dosud nijak specifikovány (ve smyslu porovnání ekonomické náročnosti nebo výhodnosti vlastnického modelu oproti koncesní smlouvě). Nadto o kroku směrem k vlastnickému modelu bylo rozhodnuto až poté, co bylo odhlasováno zrušení koncesního řízení.

Lze tak pouze dovozovat, na základě různých indicií, že roli při zrušení koncesního řízení mohl hrát i fakt, že koncesní řízení nevyhrála 1. SčV.

Napsali jsme o budoucnosti příbramské vodohospodářské infrastruktury:
Koncese na vodohospodářskou infrastrukturu města Příbram: Tajemná radnice
„Moc ses toho nedozvěděl,“ odtušil občan č. 1. Anonymizovaná zpráva ze zastupitelstva
Vodohospodářská infrastruktura: Známe jména firem v koncesním řízení. Byly podány námitky
Budoucnost příbramské vody: Informace z tiskové konference (obsahuje záznam a přepis)
Koncesní řízení na „vodu“: Město zcela účelově odmítá poskytnout informace
Příliš optimistický návrh SPD k „vodě“ se mýlí o vyšší desítky milionů korun
Budoucnost příbramské vody: Publikujeme dříve „tajné“ dokumenty ke zrušenému koncesnímu řízení
Vodohospodářská infrastruktura: Co radnice zatím stále neřekla & informace o poradenské smlouvě

Analýza AK Rowan Legal

Při zasedání zastupitelstva 17. června 2024 budou zastupitelé projednávat analýzu s názvem „Posouzení možností právní proveditelnosti zajištění provozování vodohospodářské infrastruktury města Příbram“. Analýzu vypracovala společnost Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Tato analýza popisuje pět možných variant dalšího postupu, přičemž jako optimální označuje varianty 2 a 4. Tyto varianty mají podobu vyčlenění části závodu 1. SčV a jeho vložení do nové provozovatelské společnosti.

Varianta č. 2 spočívá v založení nové společnosti, koupě části závodu 1. SčV a následném in-house režimu.

Varianta č. 4 spočívá v založení nové společnosti, jako společného podniku města a společnosti Veolia, který by fungoval v režimu přidružené osoby.

Pod pojmem „závod“ lze v tomto případě předpokládat především techniku (stroje a vozidla) a personál, případně kancelářské prostory. Doplňme, že např. čistírna odpadních vod nebo přečerpávací stanice jsou v majetku města.

Varianta č. 2 působí vcelku jednoznačně. Není ovšem příliš objasněno, proč by město mělo kupovat část závodu zrovna od 1. SčV (resp. od společnosti Veolia). Je pochopitelné, že určitou váhu a význam má místní znalost na straně stávajících pracovníků 1. SčV. Nejedná se ale o schopnost, kterou by nemohl získat i jiný pracovník.

Zároveň z dokumentu neplyne žádné srovnání z hlediska finanční náročnosti – cena za koupi části závodu 1. SčV ve srovnání s koupí jiného závodu (ve stejném rozsahu). Nebylo by zajištění odborníků a strojů jiným postupem pro město Příbram cenově výhodnější? Jak by při volbě varianty č. 2 byl zajištěn postup s péčí řádného hospodáře?

U varianty č. 4 se obsáhle rozebírá, jak splnit definici „přidružené osoby“ dle zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), v kontextu podmínky dominantního vlivu.

Zákon k tomu mj. uvádí:

Přidruženou osobou se rozumí osoba, která [] přímo nebo nepřímo
a) může podléhat dominantnímu vlivu zadavatele,
b) může vykonávat dominantní vliv nad zadavatelem, nebo
c) podléhá dominantnímu vlivu stejné osoby jako zadavatel.

Analýza k tomu poznamenává:

Vzhledem k výše uvedenému tedy bude nutné, aby Město disponovalo dominantním vlivem nad NPS [nová provozní společnost], ať již většinovým podílem na upsaném základním kapitálu, většinou hlasovacích práv nebo nadpoloviční většinou ve statutárním nebo kontrolním orgánu.

A dále: „V případě zisku majoritního podílu v NPS může varianta 4 představovat v době zahájení činnosti NPS obdobnou finanční zátěž, jako v rámci varianty 2, na opačném pólu pak mlže být uspořádání založené na dominantním vlivu [], u nějž v krajní podobě může dojít k takové dohodě s Veolií, v jejímž důsledku Město nebude muset se zahájením provozování, resp. činnosti NPS vynaložit žádné finanční prostředky na uhrazení svého podílu v NPS, jelikož hodnotu tohoto podílu (resp. případně i celé NPS) umožní Veolii získat postupně prostřednictvím ekonomického využívání NPS.“ (zvýrazněno redakcí)

Přeloženo do laického jazyka: V případě varianty č. 4 může nastat situace, kdy město sice bude uplatňovat dominantní vliv např. většinou hlasovacích práv, zároveň ovšem bude 1. SčV (Veolia) inkasovat zisky související s provozováním infrastruktury. Tímto postupem by byla „kompenzována“ případná nulová kupní cena hrazená městem za příslušnou část závodu.

Pokud by byla realizována varianta č. 4, a to právě v této podobě, lze se ptát, nakolik by vůbec byla naplněna podmínka (z hlediska významu, nikoli doslovného znění) „vlastnického modelu“, o kterém v prosinci 2023 rozhodlo zastupitelstvo.

Finanční prostředky (zisk) související s provozováním by totiž v takovém případě ve značné míře (ne-li 100% míře) nadále končily v rukou soukromého subjektu.

Stejně jako dosud (v režimu koncese).

Přitom právě snahou změnit tento stav zdůvodňovala v prosinci 2023 příbramská SPD svůj návrh přechodu na vlastnický model.

Jestliže by ovšem finanční prostředky nezůstávaly v nové provozní společnosti, resp. jestliže by tato společnost nebyla od počátku 100% vlastněna městem, co by se vlastně z praktického a ekonomického hlediska změnilo oproti stávajícímu stavu? Jaká by byla úspora, výhoda na straně města? O tom analýza nic konkrétního neříká.

Doplňme, že obdobně jako v případě varianty č. 2 není ani u varianty č. 4 popsáno, proč je uvažován společný podnik jmenovitě právě se společností Veolia.

Zastupitelé budou o variantách jednat 17. června. Zasedání začíná v 16 hodin, bod týkající se „vody“ má pořadové číslo 18.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Odebírejte kanál Bublifuku na WhatsApp (použijte odkaz a následně v aplikaci klepněte na „Odebírat“) nebo sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.