Budoucnost příbramské vody: Publikujeme dříve „tajné“ dokumenty ke zrušenému koncesnímu řízení

Od dubna do srpna 2023 probíhala úvodní a nabídková fáze koncesního řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury v Příbrami („VHI“). Následně hodnotící komise posuzovala nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnotila komise společnou nabídku firem Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a FCC AQUALIA (dále souhrnně „SMVAK“).

Příbramské zastupitelstvo ovšem v prosinci 2023 poněkud překvapivě celé koncesní řízení zrušilo. SMVAK s námitkami proti zrušení neuspěl. Nově máme k dispozici důležité dokumenty. Přinášíme zápisy z jednání hodnotící komise, doprovodná sdělení SMVAK a 1. SčV, podrobnosti ke zdůvodnění zrušení koncesního řízení, námitky účastníka a jejich vypořádání ze strany města. K celé záležitosti připojujeme náš komentář.

První dějství

Po obdržení nabídek požádala hodnotící komise SMVAK a 1. SčV o objasnění nabídek a SMVAK také o zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny („MNNC“).

Doplňme, že ověření ceny u nejvýhodnější nabídky samo o sobě nemusí naznačovat pochybnosti o realističnosti příslušné ceny. V případě koncesního řízení bylo toto posouzení předjímáno už v zadávací dokumentaci:

Zadavatel předpokládá, že posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, vč. posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provede po hodnocení nabídek s tím, že toto posouzení je povinen provést nejméně u dodavatele, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

Protože posléze byla vyhodnocena jako nejvýhodnější právě nabídka od SMVAK, pozastavíme se na okamžik u několika vyjádření ze strany SMVAK.

SMVAK v odůvodnění nabídkové ceny mimo jiné poukazoval na to, že město Příbram nebylo zčásti schopno poskytnout informace, relevantní pro účely cenové kalkulace. Zároveň zmínil, že by mohlo dojít ke zvýhodnění stávajícího dodavatele (který pochopitelně z logiky věci má optimální vhled do problematiky provozování VHI v Příbrami).

Město Příbram požadovalo podrobnou kalkulaci, ale někdy samo nemělo podrobné údaje.

V zaslaných dokumentech SMVAK dále mj. uvedl:

[…] pokud je jednotlivá dílčí položka nabídky dodavatelů mimořádné nízká (ať již v důsledku nesprávného odhadu či omylu), a celková cena nabídky není mimořádně nízká, jde tato chyba v dílčí položce za dodavateli, kterým se tím sníží očekávaný zisk. Je to součást běžného podnikatelského rizika dodavatelů, které na sebe Účastník vědomě přebírá.

SMVAK rovněž naznačil, že pokud by v čase došlo na základě politického rozhodnutí ke zvýšení navrženého (soutěžního) vodného a stočného na úroveň nabídky 1. SčV (druhá nabídka v pořadí dle výhodnosti), znamenalo by to dodatečných téměř 20 mil. Kč na investice do vodohospodářského majetku:

Pakliže chce město Příbram zajistit dodatečné obnovující opravy nebo investice, považujeme to z pozice vlastníka infrastruktury za adekvátní přístup ke správě majetku. Při porovnání naší nabídky se stávající platnou kalkulací provozu 1. SčV je naše nabídka o 9,60 Kč/m3 nižší a při využití tohoto rozdílu pro navýšení nájemného a směřování této částky do obnovy infrastruktury by se jednalo o dodatečnou částku cca 1819 mil. Kč / rok, které by město mohlo investovat do zhodnocení svého majetku.

Po obdržení doplňujících informací od účastníků hodnotící komise konstatovala, že nabídka SMVAK obsahuje nulovou hodnotu v kalkulační položce č. 5. 3 – ostatní provozní náklady ve vlastní režii – ve složce pitná voda a že účastník uvedl, že zmíněné činnosti jsou kalkulovány v položkách Mzdy, Výrobní režie a Správní režie.

Komise dále konstatovala, že cenová nabídka SMVAK nerespektuje závazné podmínky cenotvorby. Odkázala přitom na odborný posudek Ing. K. Franka.

Následně se komise na základě hlasování 5:2 usnesla, že příslušné skutečnosti nejsou pro posouzení nabídky a realizaci zakázky příliš podstatné, a schválila zdůvodnění nabídkové ceny SMVAK.

Pro byli tito členové komise: místostarosta Peterka (ODS), zastupitelé Novotný (SPD a Buršík (Příbram 2023) a M. Pavlištová-Havlová a V. Pobiš z odboru investic.

Proti byl 1. místostarosta Karpíšek (ANO) a vedoucí oddělení veřejných zakázek Z. Šnyps.

Komise následně konstatovala, že nabídka SMVAK je úplná a věcně správná a odpovídá zadávacím podmínkám. Poté vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku právě nabídku SMVAK.

Doprovodné dokumenty:

Druhé dějství

Výsledek koncesního řízení byl projednán na zasedání zastupitelstva, které se kvůli této záležitosti konalo v mimořádném termínu dne 18. 12. 2023.

Připomeňme, že při předcházejícím zasedání zastupitelstva dne 4. 12. 2023 starosta Konvalinka (ANO) sdělil:

S ohledem na mimořádný strategický význam tohoto rozhodnutí a finanční rozsah budoucího smluvního vztahu považujeme za nezbytné, aby rozhodnutí učinilo zastupitelstvo, i když si tuto pravomoc dříve výslovně nevyhradilo.

Ani náznak toho, že by ta či ona nabídka byla či mohla být problematická.

V rozhodnutí o odmítnutí námitek, které proti zrušení koncesního řízení podal SMVAK, už ale město Příbram dne 22. 1. 2024 uvedlo jako důvod pro projednání výsledku koncesního řízení zastupitelstvem něco jiného:

Rada města […] dne 06. 12. 2023 vzala informaci o Koncesním řízení na vědomí, a právě z důvodu závažnosti zjištěných informací postoupila další rozhodování ve věci Koncesního řízení na nejvyšší kolektivní orgán města, kterým je Zastupitelstvo.

Kromě rozporu v důvodech si lze povšimnout i časové osy. Dne 4. 12. 2023 starosta informuje, že o věci bude rozhodovat zastupitelstvo. Projednání zastupitelstvem ovšem Rada města Příbram schválila až 6. 12. 2023.

Příbramské zastupitelstvo dne 18. 12. 2023 rozhodlo o ukončení koncesního řízení (bez výběru kteréhokoli účastníka). 14 zastupitelů hlasovalo pro, 2 se zdrželi, 7 nehlasovalo, 2 nebyli přítomni.

Ve věci zdůvodnění odkázalo zastupitelstvo na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy na „důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických“, a na písm. c) v téže části zákona (podstatná změna okolností, která „nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil“).

Základním (jmenovitě v usnesení zastupitelstva uvedeným) důvodem měla být „transformace způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury“ (myšlena změna provozování z plánovaného režimu koncese na vlastnický model).

Na základě dalšího hlasování pak zastupitelstvo uložilo Radě města, že má „činit bez zbytečného odkladu kroky k přechodu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Příbram na formu tzv. vlastnického modelu.

Proti zrušení koncesního řízení podal SMVAK námitky. Neuspěl.

Návrh na zahájení přezkumného řízení SMVAK k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dle našich informací nepodal. Koncesní řízení tak bylo definitivně ukončeno.

Komentář

Musíme se pozastavit u několika zvláštností a nejasností, které zrušení koncesního řízení provázely (a provázejí).

Na úvod lze poukázat na flexibilitu názorů, kterou projevili místostarosta Peterka a zastupitel Novotný. Ti ještě 30. 11. 2023 podpořili, jako členové hodnotící komise, nabídku SMVAK. Dne 18. 12. 2023 ovšem hlasovali pro zrušení koncesního řízení.

Přitom stačilo, aby oba hlasovali v komisi opačně (poměr hlasů v komisi by se tak změnil z 5:2 na 3:4). Pak by komise mohla hypoteticky SMVAK kvůli pochybnostem (viz výše) navrhnout k vyloučení a zabývat se nabídkami dalších účastníků.

U místostarosty Peterky je to již druhý relativně rychlý názorový obrat v důležité záležitosti v krátké době. V září a v říjnu 2023 hlasoval pokaždé jinak ve věci inflačního dodatku k parkovacímu domu u autobusového nádraží.

Obecně uveďme, že vyloučení konkrétního účastníka v případě pochybností o jeho nabídce by dle našeho názoru bylo mnohem smysluplnějším řešením, než celkové zrušení řízení.

Na to, proč nebyl uplatněn tento postup, jsme se před časem ptali starosty. „Kdokoli ze zastupitelů mohl navrhnout jiné řešení situace, jiné znění usnesení včetně […] vyloučení. Nestalo se,“ uvedl.

Otázkou zůstává, proč toto řešení nenavrhl sám starosta, případně kdokoli z Rady města.

Ale toto jsou v určitém ohledu spíše detaily. Na celé záležitosti je podstatná především ne zcela srozumitelná a nepříliš věrohodná argumentace města ohledně toho, proč bylo koncesní řízení zrušeno.

Předně působí značně nelogicky, pokud město v souvislosti se zrušením odkazuje na ekonomický důvod v podobě přechodu na vlastnický model.

O cestě k vlastnickému modelu totiž zastupitelstvo rozhodlo v samostatném hlasování až poté, co zrušilo koncesní řízení.

Právně závazný krok učiněný v první minutě nelze, jaksi proti proudu času, zdůvodňovat krokem učiněným v minutě druhé.

(Uvažme, jaká kuriózní situace by nastala, kdyby náhle v době mezi oběma hlasováními bylo několik zastupitelů indisponováno a k odhlasování postupu směrem k vlastnickému modelu by nedošlo.)

Především ale platí, že ekonomická stránka, či lépe řečeno případná výhodnost vlastnického modelu oproti oddílnému modelu (režim koncese), nebyla v době hlasování známa. Ostatně město Příbram tuto výhodnost adekvátně nenastínilo dodnes. (Od nedávné prezentace SPD, obsahující různé chyby, se vedení města distancovalo.)

Město Příbram v rozhodnutí o námitkách okrajově odkázalo na analýzu z roku 2022 (analýza je k dispozici jako materiál k bodu č. 5, jednání zastupitelstva v dubnu 2022).

I kdybychom vzali tuto analýzu v potaz jako potenciální dílčí důvod pro zrušení koncesního řízení (resp. jako důkaz výhodnosti vlastnického modelu), pak platí, že vlastnický model byl v této analýze vyhodnocen jako druhý nejméně výhodný model (ze čtyř posuzovaných variant).

Z hlediska právních rizik i provozně-technických rizik se vlastnický model nacházel v pásmu „vysoké riziko“. Třetí ze čtyř byl také v oblasti ekonomického hodnocení.

Tím nerozporujeme, že výhody vlastnického modelu mohou existovat. Ale měly být předloženy před rozhodnutím.

Navíc platí, že příslušnou analýzu vzalo zastupitelstvo na vědomí – a kroky směrem k oddílnému modelu (koncese) schválilo – již v dubnu 2022.

Od té doby nedošlo z hlediska výhodnosti toho či onoho modelu provozování k žádné změně objektivních skutečností. (V rozhodnutí o námitkách se pouze uvádí, bez jakýchkoli podrobností, že „v tomto období došlo k výrazným hospodářským změnám“.)

Jediná podstatná změna, která za období od dubna 2023 (zahájení koncesního řízení) do prosince 2023 dobu nastala, je ta, že v listopadu 2023 komise oznámila nejvýhodnější nabídku v rámci koncesního řízení.

Jestliže se tedy případně vlastnický model jevil jako výhodný (správný) již v minulosti, vedení města nic nebránilo v tom, aby už na jaře 2022 (nebo i na jaře 2023) rozhodlo o cestě k vlastnickému modelu.

Postup, kdy se o něčem bez podkladů rozhodne, a až následně se řeší posouzení výhodnosti a další kroky, je bohužel dokladem poněkud chaotického a nepředvídatelného jednání vedení města.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napsali jsme ke koncesnímu řízení na provozování vodohospodářské infrastruktury v Příbrami:
Koncese na vodohospodářskou infrastrukturu města Příbram: Tajemná radnice
„Moc ses toho nedozvěděl,“ odtušil občan č. 1. Anonymizovaná zpráva ze zastupitelstva (obsahuje audiozáznam)
Vodohospodářská infrastruktura: Známe jména firem v koncesním řízení. Byly podány námitky
Tisková konference města Příbram: Přepis otázek a odpovědí týkajících se vodohospodářské infrastruktury
Koncesní řízení na „vodu“: Město zcela účelově odmítá poskytnout informace
Příliš optimistický návrh SPD k „vodě“ se mýlí o vyšší desítky milionů korun
Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.