Snaha Metrostavu zvýšit cenu parkovacího domu o 14,4 mil. Kč nemá opodstatnění

Jedním z bodů nadcházejícího zasedání příbramského zastupitelstva bude návrh dodatku ke smlouvě o výstavbě parkovacího domu v Příbrami u autobusového nádraží. Výstavbu zajišťuje firma Metrostav; tento týden se dokončuje hrubá stavba. Dle změnového listu požaduje Metrostav 14.399.000 Kč (11.900.000 Kč bez DPH) kvůli dopadu inflace, války a covidu do cen stavebních prací a materiálů. Tento požadavek není opodstatněný. V tomto článku popíšeme, proč.

Na úvod suchá fakta. Zadávací řízení na výstavbu parkovacího domu probíhalo od května do prosince 2021. Finální nabídku podal jediný účastník, firma Metrostav. Nabídku Metrostavu schválila Rada města 7. února 2022. Smlouva byla uzavřena v polovině června 2022. Cena činila 85 789 120 Kč bez DPH. (Lze poznamenat, že dle zadávací dokumentace z května 2021 činila předpokládaná cena 51 mil. Kč bez DPH.)

Stavební práce byly zahájeny na začátku roku 2023. (Předtím ještě dodavatel musel, v rámci zakázky v režimu „design and build“, zpracovat projektovou dokumentaci.) Na jaře letošního roku se pak Metrostav obrátil na město se žádostí o zvýšení ceny. Tuto žádost Rada města v červnu 2023 odmítla.

Metrostav ovšem na svém požadavku trval. Město Příbram následně zadalo vypracování znaleckého úkonu. Jeho podstatou bylo porovnání cenových rozdílů dle referenční cenové soustavy ÚRS, cenová úroveň 2021/2 a 2023/2 (číslice za lomítkem značí pololetí, nikoli měsíc), a porovnání zjištěných hodnot s aktuálním požadavkem Metrostavu. (K vyjádření znalce se ještě vrátíme.)

Poté Rada města projednala žádost Metrostavu na konci srpna 2023 znovu, vzala ji na vědomí a předložila ji zastupitelstvu města.

V návrhu a důvodové zprávě (celkem 5 stran) se uvádí: „V průběhu stavby se vyskytly vlivy, které mají vliv na výši ceny díla. Klíčová je skutečnost, že dodavatel zpracovával svou cenovou nabídku před krizí ve stavebním odvětví (rok 2021), nemohl tedy předvídat následné cenové vlivy – skokový růst inflace, narušené obchodní vztahy kvůli válce na Ukrajině.

Nyní si shrneme hlavní důvody, proč je požadavek Metrostavu neopodstatněný.

Smluvní ujednání

Ve smlouvě mezi Metrostavem a městem Příbram se výslovně uvádí:

4.3 STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU PEVNOU, tj. zahrnuje realizaci kompletního díla na klíč včetně jeho projektové přípravy a nevychází z položkového rozpočtu. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody stran ke změně předmětu díla tak, jak je popsáno v bodě 2.4 této smlouvy.“ (ponecháno původní formátování textu)

Zmíněný bod 2.4 smlouvy pak ohledně změn a víceprací uvádí: „Za vícepráce (či méněpráce) mohou být považovány jen takové činnosti zhotovitele, které budou souviset s případnou změnou prostorových, funkčních nebo technických požadavků objednatele oproti zadávacím podmínkám a této smlouvě, případně se změnami platné právní úpravy po podání nabídky zhotovitele, které znemožní provedení díla v souladu s obsahem nabídky zhotovitele.

Tato smluvní ustanovení působí vcelku striktně. Zároveň platí, že ve smlouvě není obsažena inflační doložka, klauzule o vyšší moci ani klauzule o podstatné změně okolností.

I za takové situace samozřejmě zhotovitel může jednat o zvýšení ceny. Ovšem jen za určitých předpokladů.

Metrostav se ozval příliš pozdě

Důvodová zpráva k předkládanému materiálu mj. odkazuje na § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále „zákon“) a na §§ 1765 a 2620 nového občanského zákoníku (dále „NOZ“).

Připomeňme, že dle důvodové zprávy Metrostav výslovně poukazuje na nepředvídatelné okolnosti vedoucí k růstu cen ve stavebnictví.

V souvislosti s (ne)předvídatelností lze zmínit ustanovení odst. 6 § 222 zákona: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel [město] jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Materiál předkládaný zastupitelům odkazuje na odst. 4 § 222 zákona a na to, že předmětná změna je přípustná (s odvoláním na splnění zákonné podmínky v podobě zvýšení ceny o méně než 15 %). Zároveň ovšem důvodová zpráva přiléhavě uvádí: „Není povinností zadavatelů navyšovat sjednané ceny.“

V každém případě za klíčový lze v dané věci považovat především § 1765 NOZ. Právě nárokem na obnovení jednání dle tohoto ustanovení totiž Metrostav argumentuje.

Odst. 1 § 1765 NOZ uvádí: „Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje dotčenou stranu, aby odložila plnění.

V obdobném duchu hovoří i § 2620 NOZ.

Zásadní je formulace o podstatné změně okolností a o tom, že právo na obnovu jednání lze uplatnit tehdy, pokud dotčená strana nemohla příslušnou změnu okolností předpokládat a zároveň pokud změna nastala až po uzavření smlouvy.

Energetická krize propukla na podzim 2021.

Inflace začala stoupat rovněž na podzim 2021 (viz např. tento graf).

Poslední nouzový stav kvůli covidu skončil v ČR v prosinci 2021.

Válka na Ukrajině začala v únoru 2022.

Ceny stavebních materiálů dramaticky rostly do dubna až května 2022.

Meziroční inflace v květnu 2022 činila 16 %.

Smlouva byla uzavřena v červnu 2022.

Je tedy zjevné, že všechny změny okolností, na které poukazuje Metrostav, nastaly už před podpisem smlouvy. Nikoli až „v průběhu stavby“.

Proč tedy na základě všech těchto okolností, resp. jejich dopadů, Metrostav buď před uzavřením smlouvy od zakázky neodstoupil, nebo neprojednal jejich dopady s městem už v červnu 2022, bezprostředně po uzavření smlouvy? (V době do ukončení zadávacího řízení nemůže zadavatel o nabídkách jednat.) Proč si na tyto okolnosti Metrostav vzpomněl až rok poté?

Napsali jsme o inflačním dodatku:
Skandální jednání zastupitelstva: Veřejnost nesměla vystoupit k parkovacímu domu
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o inflačním dodatku – parkovací dům (11. 9. 2023)
Inflační dodatek k parkovacímu domu: Stále je naděje na úsporu 7 milionů korun
Parkovací dům: Argumenty proti inflačnímu dodatku
Parkovací dům: Jednatel firmy Stafer reaguje na vyjádření starosty
Raději kompromis za peníze občanů než riziko sporu, naznačuje právník města k parkovacímu domu
Blesková zpráva: Metrostav varuje zastupitele před revokací inflačního dodatku
Příbramské zastupitelstvo: Záznam jednání o revokaci inflačního dodatku k parkovacímu domu (9. 10. 2023)

O změně situace musela firma vědět už v době uzavření smlouvy

Ceny stavebních materiálů (ale i dalších produktů a služeb obecně) výrazně vzrostly na jaře 2022 (v době před uzavřením smlouvy).

To dokládají také informace společnosti ÚRS o vývoji cen, viz např. graf sledující vývoj cen profilové oceli a betonářské výztuže. Jak vyplývá z položkového rozpočtu, právě ocel představuje při stavbě parkovacího domu jeden z významných materiálů (z hlediska ceny i rozsahu využití).

Slabá čára – rok 2022, silná čára – dosavadní vývoj za rok 2023; hodnota 100 % na začátku roku 2023 odpovídá posledním hodnotám z roku předchozího

Z tohoto grafu i z dalších informací na webu ÚRS je zároveň patrné, že přinejmenším u některých materiálů jsou současné ceny zhruba na úrovni ledna 2022. (Obdobně je patrné, že aktuální ceny řady materiálů jsou výrazně nižší než v době podpisu smlouvy.)

Dokladem toho, že okolnosti zmiňované jako důvod pro případnou úpravu cen byly dostatečně známy již na jaře 2022, je ostatně i případ firmy Vodohospodářské stavby, která dopisem z 5. května 2022 požadovala po městě Příbram zvýšení ceny za rekonstrukci ulice Severní ve staré Příbrami. (I tato firma odkazovala na covid a na válku na Ukrajině.)

Dalším vodítkem ohledně znalosti a očekávatelnosti změn pak jsou tehdejší zprávy a sdělení České národní banky. Viz např. prezentace z 5. května 2022 nebo komentář z 10. června 2022.

Metrostav patří k největším stavebním firmám v České republice. Je stěží představitelné (ba můžeme říci, že je to vyloučené), že by Metrostav o skutečnostech, které existovaly již v červnu 2022, které byly v té době široce veřejně známy a které nyní uvádí jako důvod zdražení, v červnu 2022 (podpis smlouvy) nevěděl.

Porovnání odjinud

Změny smluv a cen v důsledku inflace apod. samozřejmě mohou být oprávněné. Před časem se tak například zvýšila cena za výstavbu pavilonu N příbramské nemocnice. Pokud se podíváme přímo na zakázky Metrostavu, došlo k takovým změnám např. u zakázky na výstavbu Galerie města Pardubic nebo v případě rekonstrukce pavilonů Thomayerovy nemocnice v Praze.

Jenže všechny tyto zakázky se oproti parkovacímu domu v jedné důležité věci liší.

Příslušné smlouvy totiž byly uzavřeny před válkou na Ukrajině a před růstem inflace. V těchto případech tak byla podmínka nepředvídatelných okolností (ke kterým došlo až po uzavření smlouvy) splněna; požadavek na úpravu ceny je tedy pochopitelný.

Na okraj k vyjádření znalce

Jak jsme již zmínili, znalecký úkon (vyjádření znalce) porovnává ceny dle cenové soustavy ÚRS k 1. pololetí 2021 a k 1. pololetí 2023 (komplexní aktualizace cenové soustavy ÚRS probíhá dvakrát ročně).

Není příliš srozumitelné, proč je ve vyjádření porovnáván rozdíl za dobu dvou let, a zejména proč byl počátek srovnávacího období stanoven na 1. pololetí 2021.

Původní nabídka Metrostavu (předložená v rámci zadávacího řízení) obsahuje dokumenty datované k září a listopadu 2021. Vzhledem k tomu, že cenové nabídky bylo možno předkládat (a měnit) až do prosince 2021 a že smlouva byla podepsána až v červnu 2022, bylo by mnohem logičtější porovnání rozdílů mezi 1. pololetím 2022 (smlouva) a 1. pololetím 2023 (požadavek na změnu).

Pokud se porovnává delší období, navíc s počátkem v době nastupující inflace, lze usuzovat, že výsledek takového porovnání je pro město méně výhodný než při porovnání období kratšího (a se začátkem v době, kdy lze u inflace očekávat stagnaci nebo pokles).

Znalec správně poznamenává, že vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a tzv. R-položky (položky neobsažené v soustavě ÚRS) nelze s cenovou soustavou ÚRS přesně porovnat. Tyto dvě kategorie přitom představují v rámci celé zakázky (po započítání případného zvýšení ceny) náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč bez DPH.

V každém případě platí, že libovolné porovnání cen není v dané záležitosti příliš podstatné, vzhledem k opožděné reakci Metrostavu. Cenové srovnání by mělo smysl zejména tehdy, pokud by v první řadě byla splněna podmínka dříve neznámých, nepředpokládatelných okolností.

(Ponechme nyní stranou, že Metrostavem deklarovaný rozdíl v „kulaté“ výši 11.900.000 mil. Kč bez DPH nepůsobí dojmem precizní kalkulace nových cen jednotlivých položek.)

Jak rozhodne zastupitelstvo?

Protože rozpočet města počítá s náklady na parkovací dům ve výši 85 mil. Kč (což odpovídá výchozí ceně díla) a zároveň změna předkládaná Metrostavem přesahuje 5 mil. Kč (do této částky může změny rozpočtu provádět Rada města), musí záležitost projednat zastupitelstvo.

S přihlédnutím k tomu, jak je koncipována smlouva mezi městem a Metrostavem, a zejména vzhledem k tomu, že Metrostav svůj nynější požadavek zdůvodňuje okolnostmi, které byly známy již v době podpisu smlouvy v červnu 2022, lze dovozovat, že požadavek Metrostavu není opodstatněný.

Metrostavu nic nebránilo v tom, aby o eventuálních změnách, způsobených již tehdy známými okolnostmi, jednal s městem už v době podpisu smlouvy. (Pokud by případně Metrostav vzhledem ke změnám okolností, ke kterým došlo v 1. pololetí roku 2022, neměl zájem zakázku realizovat, nebylo by to poprvé, kdy by po ukončení zadávacího řízení města Příbram vítězný uchazeč před podpisem smlouvy odstoupil.) Takový postup by byl logický a správný a teoreticky by mohl vést k dílčí úpravě ceny.

Ovšem vzhledem k tomu, že se Metrostav ozývá až nyní (resp. na jaře 2023), město by mělo jednat s péčí řádného hospodáře a zároveň hájit zájmy občanů. Nikoli zájmy soukromých firem.

Zastupitelstvo se sejde v pondělí 11. září od 16 hodin. Parkovací dům je na programu jako úvodní bod.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.