Architektonické řešení nám. J. A. Alise: Aktuální podoba návrhu má určité nedostatky

Architektonické studio monom works a spolupracující dopravní inženýr představili ve čtvrtek 22. února 2024 veřejnosti upravený architektonický návrh revitalizace náměstí J. A. Alise na Březových Horách v Příbrami. Výchozí podoba návrhu zvítězila v architektonické soutěži, která probíhala v roce 2022.

Dle aktuální verze návrhu má na náměstí vzniknout tzv. sdílená zóna a počet stálých parkovacích míst se má snížit ze zhruba 70 na 20. Zvýšit se naopak má množství zeleně. Hlavní dokumenty k zakázce, dílčí části prezentovaného návrhu, audiozáznam s popisem návrhu, souhrn postřehů veřejnosti k prezentaci a náš komentář přinášíme v tomto článku.

Prezentace se konala v jednacím sále zastupitelstva na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami. Za studio monom works se prezentace zúčastnili M. Bernart a J. Rumlová, dopravní řešení představil dopravní inženýr V. Novotný. Z vedení města byli přítomni místostarostové V. Karpíšek (ANO) a M. Peterka (ODS). Diskusi moderoval V. Černý z organizace Agora CE.

Informace

Nejprve odkazujeme na důležité materiály:

Audiozáznam k úvodní části prezentace je k dispozici zde:
https://youtu.be/-bOg_Dc9euM (YouTube)

Snímky některých prvků prezentace jsou k dispozici v následující galerii (autorem návrhu a prezentace je studio monom works a spolupracovníci studia). Příslušné části vizualizace a prezentace publikujeme z důvodu povahy zakázky a veřejného zájmu a veřejné diskuse (omluvte sníženou kvalitu snímků).

« z 23 »

Klíčovým prvkem stávající verze návrhu je úprava provozu v prostoru náměstí, spočívající ve zvažovaném vytvoření tzv. sdílené zóny. V této zóně jsou si všichni účastníci provozu rovni a motoristé nesmějí ohrozit chodce. Maximální dovolená rychlost je 20 km/h.

Z návrhu zároveň vyplývá významné omezení počtu parkovacích míst. Stálých parkovacích míst by nově mělo na náměstí být 20 (místo současných přibližně 70). V této souvislosti ze strany autorského týmu mj. zaznělo: „Můžeme počítat i s případným posílením MHD.“ (Text pokračuje pod obrázkem)


Návrh parkovacích míst na náměstí J. A. Alise a v okolí.
Autor: kolektiv monom works. Popisky: Příbramský bublifuk

Dále by měl vzniknout vodní prvek podél kostela a zahrada v jihozápadní části náměstí. Kolem sochy sv. Jana Nepomuckého by se měl nacházet ovál (či kruh).

Pro lepší představu o podobě aktuálně navrhovaného řešení můžete nahlédnout do výše uvedené galerie.

Diskuse s občany

Diskusi moderátor rozdělil na dva tematické okruhy: zeleň (resp. celkové řešení) a dopravu (vč. parkování).

V první části diskuse občané mj. upozorňovali na kvalitu vody ve vodním prvku a zajištění dostatečného množství vody, na ochranu stromů před vozidly, terénní schod u kostela nebo problematickou údržbu mlatových povrchů.

Opakovaně zazněly výhrady k tomu, že nové stromořadí podél západní strany kostela umenšuje význam kostela jako přirozené dominanty náměstí. Obdobně padly návrhy na to, aby více vynikla socha sv. Jana Nepomuckého. Veřejnost zřejmě zčásti nepřesvědčil ani ovál okolo sochy.

Při debatě věnované dopravě a parkování byla řeč kromě jiného o změně umístění autobusových zastávek v prostoru náměstí či o šířce průjezdu v části před farním úřadem.

Je patrné, že by mělo dojít k výraznému úbytku parkovacích míst. Nezanedbatelná část diskuse tak byla věnována problematice parkování. A to například parkování rodičů přivážejících děti do školy nebo autobusů odvážejících školáky na výlet.

V závěru zazněla též výhrada, že studio monom works nepředstavilo variantní řešení parkovacích kapacit, ačkoli to byl jeden z výslovných požadavků pracovní skupiny.

Komentář

Pozastavíme se u některých částí návrhu, které dle našeho názoru mohou být problematické či u nich prozatím panují nejasnosti.

Parkování

 • Za překvapivé považujeme, že nebyla prezentována varianta s vyšším počtem parkovacích míst.
  Jeden z členů autorského týmu k tomu sdělil: „Můžeme připravit variantu, kde bude víc stání, ale já si myslím, že to není cesta.
  Ovšem v zadání pracovní skupiny se výslovně uvádělo: „Město požaduje, aby byly variantním řešením ověřeny zejména limitní verze upraveného zadání, které se pohybuje v rozpětí asi 20 až 40 parkovacích míst.“
  Domníváme se, že požadavek představuje jasně daný úkol, nikoli možnost, která závisí na uvážení zhotovitele.
 • Obecně se domníváme, že je poněkud nesrozumitelným (resp. nedostatečně vysvětleným) způsobem přistupováno k řešení parkovacích kapacit (a k jejich výpočtu).
  Např. dle dřívějšího návrhu J. Kašpara (viz upravené zadání) bylo pro zaměstnance školy počítáno se 40 parkovacími místy (nejen v prostoru náměstí). Nová indikativní analýza, prezentovaná V. Novotným, ovšem pro zaměstnance ZŠ uvádí pouze 10 míst.
  Určitá nejasnost panuje i v tom, zda je správně zohledněn počet bytových jednotek v prostoru náměstí. (Text pokračuje pod obrázkem)


Analýza indikativní poptávky po parkování na náměstí
(součást prezentace dopravního inženýra V. Novotného)

 • Nepříliš prakticky je dle našeho názoru prozatím řešeno umístění některých parkovacích míst. Zatímco dnes mohou např. rodiče přivážející děti do školy „obkroužit“ náměstí pomocí komunikace vedoucí okolo kostela a lékárny (a přitom na chvíli zastavit či zaparkovat), v budoucnu by se zřejmě museli – s výjimkou možného využití devíti parkovacích míst v jihozápadní části náměstí – komplikovaně otáčet v prostoru za kostelem nebo v křižovatce na začátku Prokopské ulice. (Průjezd okolo lékárny již nebude možný.)
 • monom works v rámci prezentovaného návrhu zvažuje vytvořit 11 parkovacích míst za bývalou „Prokopkou“, z toho osm na současné komunikaci. Z těchto osmi míst je ovšem část využívána k parkování i dnes, nejde tedy o plnohodnotná místa „navíc“. Kromě toho platí, že dle smlouvy končí prostor řešeného území na hranici náměstí a Prokopské ulice. Není zřejmé, proč monom works „pracuje“ mimo smluvně vymezené území. (monom works si tím kromě jiného „matematicky“ pomáhá s řešením parkování tak trochu mimo zadání a mimo „svůj“ prostor.)

Doprava

 • Dle našeho názoru nebylo dostatečně objasněno, proč se zastávka ve směru jízdy do Mariánské ulice přesouvá do prostoru náměstí a naopak zastávka v opačném směru se přesouvá z náměstí k parkovišti u Atolla. (V diskusi zazněla výhrada, že autobus jedoucí z náměstí do Mariánské bude muset ze zastávky komplikovaně najíždět do křižovatky.)
 • Zrušení přechodů pro chodce a zavedení sdílené zóny považujeme za problematické z pohledu bezpečnosti pěších, zejména školáků. Nejsme zatím přesvědčeni o tom, že „chaos“ (resp. „produktivní chaos“, viz snímky z prezentace) je vhodnější a bezpečnější než „předvídatelnost“. (Text pokračuje pod obrázkem)


Možná budoucí podoba náměstí J. A. Alise, prostor před budovou školy. Školákovi nic nebrání bezelstně vstoupit, či ve zbrklosti vběhnout, přímo do prostoru sdíleného s vozidly.
Autor vizualizace: monom works

 • V prezentaci bylo uvedeno, že sdílená zóna podporuje lokální ekonomiku. To může být sama o sobě pravda; ale pokud by mělo na základě návrhu dojít k výraznému úbytku parkovacích míst, může to naopak lokální ekonomiku poškodit. Kdo chce do místních restaurací a prodejen chodit pěšky, může tak činit již dnes. Ovšem kdo jezdí autem, ten v případě budoucích problémů se zaparkováním také může napříště zamířit jinam. (Nezapomínejme, že na náměstí parkují i návštěvníci, jejichž cílem jsou místa v okolí náměstí, nejen přímo v prostoru náměstí.)
 • V souvislosti se sdílenou zónou bylo také deklarováno, že přispívá ke zlepšení životního prostředí. V obecné rovině tomu tak může být, ovšem z praktického hlediska se domníváme, že např. vozidlo, které co pět metrů brzdí (a pak se opět rozjíždí) před chodcem náhodně vstupujícím do „vozovky“ (ve sdílené zóně zřejmě nebudou existovat přechody), bude produkovat více emisí než dnes. Důležitým faktorem ekologického provozu je totiž i jeho plynulost.
 • Již jen okrajově můžeme zmínit, že při prezentaci bylo mj. odkazováno na ustanovení normy ČSN 73 6110, článek 8.1.2, v tom smyslu, že pořadí důležitosti účastníků provozu je následující: chodci, veřejná doprava, cyklisté, motorová vozidla.
  To je v určitém smyslu pravda. Ovšem již nezaznělo (bylo to pouze nastíněno v textu prezentace), že toto pravidlo platí „pouze“ pro rekonstrukce v omezeném prostoru. Nedomníváme se, že budoucí návrh (v realizované podobě) bude představovat stav permanentní rekonstrukce. Především ale dle našeho názoru březohorské náměstí o ploše několika tisíc metrů čtverečních není omezeným prostorem. Nezpochybňujeme bezpečnost či důležitost chodců; jen by podle nás podpůrné argumenty – nota bene pokud jsou předkládány odborníky – měly být přesné, nikoli vytržené z kontextu.

Ostatní

 • Ne zcela přesvědčivě působila skutečnost, že monom works prezentoval vizualizaci vodního prvku, ale teprve v budoucnu se bude ověřovat možnost umístění a kapacity retenční nádrže, která bude zdrojem vody pro tento prvek.
 • V kontextu výhrad k umístění stromů podél kostela od člena autorského týmu zaznělo, že nemuseli trávit čas tím, jak záležitost vyřešit. Přitom doporučení pracovní skupiny bylo vcelku jednoznačné: „Stromy doporučujeme držet na obvodu náměstí.
 • Zavedení sdílené zóny bylo prezentováno dopravním inženýrem V. Novotným. Ten je kromě jiného spoluautorem koncepčního návrhu implementace zón setkávání (sdílených zón) do české legislativy a technických norem.
  To je samo o sobě v pořádku. Ovšem pokud řekněme iniciátor či spoluhybatel určité právní změny zároveň následně v rámci zakázky navrhuje dopravní řešení odpovídající právě tomu, o co v rovině předpisů usiloval, nejsme si jisti, zda může z principu přistupovat k návrhu řešení pro prostor náměstí J. A. Alise naprosto nezaujatě.

Další příležitost k veřejné diskusi nad architektonickým návrhem bude ve čtvrtek 21. března 2024. V tento den se od 17 hodin koná na náměstí J. A. Alise komentovaná procházka k upravenému návrhu, následovaná besedou na Dole Anna (18 hodin).

Redakční poznámka: O obsahu navazující březnové prezentace a besedy píšeme zde.

Tomáš Mosler, Příbramský bublifuk

Náhledový obrázek: prezentace monom works. Zajímají vás komentáře a analýzy k dění v Příbrami? Sledujte stránku Bublifuku na Facebooku a neunikne vám žádný nový text.

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.